Mamma li Turchi!” – F. Molnár Mónika recenziója

2013. december 17. § 0 hozzászólás

recenzió

Mus­ta­fa Soy­kut, Ita­li­an Per­cept­ions of the Ot­tom­ans: Conf­lict and Po­li­tics th­ro­ugh Pon­ti­fi­cal and Ve­ne­ti­an Sour­ces, Frank­furt am Main, Pe­ter Lang, 2011.

Mam­ma li Tur­chi! – En­nek a mára már iro­ni­kus és vic­ces je­len­tés­sel bíró olasz mon­dás­nak az ere­de­te az idők ho­má­lyá­ba vész, az azon­ban bi­zo­nyos, hogy az osz­má­nok­nak a dél-olasz par­tok men­ti meg­je­le­né­se után ha­mar a kö­zel­gő ve­szély szi­no­ni­má­já­vá vált. Nem vé­let­le­nül, hi­szen csak az olasz csiz­ma sar­ká­ban ta­lál­ha­tó Ot­ran­to vá­ros el­fog­la­lá­sa so­rán 800 la­kost mé­szá­rol­tak le 1480-ban.
» To­vább a tel­jes szövegre «