Benda Mihály egy francia nyelvű Kertész-monográfiáról

2017. december 25. § 0 hozzászólás

recenzió

Clara Royer, Imre Ker­tész: „L’histoire de mes morts” (Es­sai bio­gra­p­hi­que), Arles, Ac­tes Sud, 2017.

A Ker­tész Im­ré­ről szó­ló könyv nem az első műve a ma­gyar iro­da­lom­ról a prá­gai CEFRES igaz­ga­tó­já­nak, Clara Royer-nak. Pár év­vel ez­előtt je­lent meg ugyan­csak fran­cia nyel­ven írt, de ma­gyar té­má­jú dok­to­ri dol­go­za­ta a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti ma­gyar zsi­dó írók­ról [Le ro­ya­u­me lit­té­ra­ire: quê­tes diden­ti­té dune gé­né­r­ati­on déc­ri­va­ins ju­ifs de lentre-deux guerres (Hong­rie, Slo­va­quie, Transyl­va­nie), Ho­no­ré Cham­pi­on, 2011]. A szer­ző te­hát jól is­me­ri a ma­gyar iro­dal­mat.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Kalavszky Zsófia írása egy, az orosz kultuszkutatás legutóbbi eredményeit összegző tanulmánykötetről

2014. december 25. § 0 hozzászólás

recenzió

Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель [A kul­tusz mint az iro­dal­mi fo­lya­mat fe­no­mén­je: szer­ző, szö­veg, ol­va­só], М. Ф. Надъярных, А. П. Уракова, Москва, ИМЛИ РАН, 2011.

2005-ben az Orosz Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia moszk­vai szék­he­lyű Vi­lág­iro­dal­mi In­té­ze­té­ben (IMLI RAN) meg­ala­kult egy, az iro­dal­mi kul­tu­szo­kat vizs­gá­ló cso­port. Ter­ve­zett ku­ta­tá­si ide­jük vé­gé­re egy olyan ta­nul­mány­kö­tet lét­re­ho­zá­sát tűz­ték ki cé­lul, amely­ben az iro­dal­mi kul­tuszt – a tár­gyát a kul­tú­ra szö­ve­té­ből ki­eme­lő és ez­ál­tal ki­tün­te­tő szim­bo­li­kus gya­kor­la­tot – em­pi­ri­kus vizs­gá­la­tok se­gít­sé­gé­vel kí­ván­ják be­mu­tat­ni.
» To­vább a tel­jes szövegre «