Mélyfúrások a „rendezetlen káoszban” – Szilágyi Emőke Rita recenziója Békés Enikő kötetéről

2015. szeptember 22. § 0 hozzászólás

recenzió

Bé­kés Eni­kő, Aszt­ro­ló­gia, or­vos­lás és fi­zi­og­nó­mia Ga­le­ot­to Mar­zio mű­ve­i­ben, Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2014 (Hu­ma­niz­mus és re­for­má­ció, 35).

Bé­kés Eni­kő 2014-ben meg­je­lent mo­nog­rá­fi­á­ja a két év­vel ko­ráb­ban si­ker­rel meg­vé­dett dok­to­ri disszer­tá­ci­ó­já­nak bő­ví­tett, ja­ví­tott és ak­tu­a­li­zált vál­to­za­ta. A kö­tet a hu­ma­nis­ta és régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó fó­ru­mok egyik leg­fon­to­sabb ki­ad­vány­so­ro­za­tá­ban, a Hu­ma­niz­mus és re­for­má­ció da­rab­ja­ként lá­tott nap­vi­lá­got. Jog­gal, hi­szen a vizs­gált anyag ki­emel­ten fon­tos sze­rep­pel bír nem­csak a ha­zai, ha­nem a nem­zet­kö­zi neo­la­tin ku­ta­tá­sok­ban is.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Förköli Gábor Ács Pál „Átszitált idő” című könyvéről

2015. július 3. § 0 hozzászólás

recenzió

Ács Pál, Át­szi­tált idő: Ti­nó­di­tól Tan­do­ri­ig, Bu­da­pest, Kal­lig­ram, 2014.

Ács Pál Át­szi­tált idő c. köny­vé­nek al­cí­me (Ti­nó­di­tól Tan­do­ri­ig) meg­le­he­tő­sen me­rész hú­zás­sal te­remt foly­to­nos­sá­got al­te­ri­tás és mo­der­ni­tás kö­zött, de azt hi­szem, a kö­tet­nek hála nem csu­pán a vizs­gá­lat tár­gyát ké­pe­ző iro­da­lom­ban je­le­nik meg ez a foly­to­nos­ság, ha­nem a vizs­gá­lat mód­sze­ré­ben is, ame­lyet a szé­les­kö­rű tá­jé­ko­zó­dás és a mik­ro­fi­lo­ló­gi­ai ered­mé­nyek hasz­nos kom­bi­ná­ci­ó­ja jel­le­mez.
» To­vább a tel­jes szövegre «