Benda Mihály írása Christopher Bains monográfiájáról

2014. december 29. § 0 hozzászólás

recenzió

Ch­ri­stop­her Ba­ins, De l’esthétisme au mo­der­n­is­me (Thé­op­hi­le Gau­ti­er, Ezra Po­und) [Az esz­té­tiz­mus­ból a mo­der­niz­mus­ba], Pa­ris, Ho­no­ré Cham­pi­on, 2012.

Ch­ri­stop­her Ba­ins a Ho­no­ré Cham­pi­on ki­adó gon­do­zá­sá­ban meg­je­lent dok­to­ri disszer­tá­ci­ó­já­ban az esz­té­tiz­mus és a mo­der­niz­mus kö­zöt­ti kap­cso­la­tot vizs­gál­ja. Ku­ta­tá­sá­nak kö­zép­pont­já­ban Thé­op­hi­le Gau­ti­er Ezra Po­und­ra gya­ko­rolt ha­tá­sa áll. A Te­xas Tech Uni­ver­sity ok­ta­tó­ja a két író po­é­ti­ká­já­ban fel­lel­he­tő kö­zös vo­ná­sok ki­eme­lé­sé­vel igyek­szik be­mu­tat­ni az esz­té­tiz­mus­ban meg­bú­vó mo­der­niz­must.
» To­vább a tel­jes szövegre «