FKK, 2009–2012

Fiatal kutatók konferenciája

Tanulmánykötetek 1–4, 2009–2012.

A Fi­a­tal ku­ta­tók kon­fe­ren­ci­á­ja so­ro­zat ala­pí­tó­i­ként az volt a cél­ki­tű­zé­sünk, hogy le­he­tő­sé­get biz­to­sít­sunk a késő kö­zép­kor­ral és a kora új­kor­ral fog­lal­ko­zó fi­a­tal ma­gyar ku­ta­tók­nak ered­mé­nye­ik be­mu­ta­tá­sá­ra, va­la­mint azok szé­le­sebb kör­ben és in­ter­disz­cip­li­ná­ris ke­re­tek közt tör­té­nő meg­vi­ta­tá­sá­ra. Kí­sér­let­kép­pen egy olyan ren­dez­vény­so­ro­za­tot pró­bál­tunk élet­re hív­ni, amely­nek mun­ká­la­ta­i­ban a kon­fe­ren­cia­fel­hí­vás meg­fo­gal­ma­zá­sá­tól kezd­ve az el­hang­zott ta­nul­má­nyok írá­sos vál­to­za­ta­i­nak kö­tet­té szer­kesz­té­sé­ig csak fi­a­tal ku­ta­tók vesz­nek részt. 2009 és 2012 közt négy al­ka­lom­mal ren­dez­tünk szim­pó­zi­u­mot: az első há­rom év­ben Bu­da­pes­ten, ne­gye­dik al­ka­lom­mal pe­dig Pé­csett. A kon­fe­ren­cia írá­sos anya­gát ta­nul­mány­kö­te­tek­ben is meg­je­len­tet­tük, me­lyek kö­zül az első há­rom (Boc­cac­cio etal.on, EPi­KA, Mű & Szer­ző) a kon­fe­ren­ci­ák után nyom­ta­tás­ban lá­tott nap­vi­lá­got, a ne­gye­di­ket, a Mikro&Makro cí­műt pe­dig – ki­vé­te­le­sen – elekt­ro­ni­kus for­má­ban tesszük köz­zé a re­ci­tin. Mi­vel a so­ro­zat e ne­gye­dik kö­tet­tel vé­get ért, in­do­kolt­nak tűnt, hogy a zá­ró­kö­tet­tel együtt, egy he­lyen a ko­ráb­ban meg­je­lent kö­te­te­ket is újra el­ér­he­tő­vé tegyük.

A fő szervezők-szerkesztők és öt­let­gaz­dák mel­lé az évek so­rán újabb és újabb mun­ka­tár­sak ér­kez­tek, s egy­re bő­vült nem­csak az előadók-szerzők, ha­nem a szervezők-szerkesztők köre is.

Szer­ző­ink az or­szág szá­mos egye­te­mé­ről és a ha­tá­ron túl­ról ér­ke­ző egye­te­mi hall­ga­tók és dok­to­ri cí­mük meg­szer­zé­se előtt álló ku­ta­tók vol­tak. A szer­ve­zők és szer­kesz­tők el­ső­sor­ban az ELTE, utol­só év­ben az ELTE és a PTE di­ák­jai voltak.

Itt emel­nénk ki és kö­szön­nénk meg a ELTE Cent­re des Hau­tes Étu­des de la Re­na­is­sance, az ELTE Ma­gyar Ba­rokk Dok­to­ri Prog­ram és sze­mé­lye­sen Hor­váth Iván, a kon­fe­ren­ci­ák véd­nö­ké­nek segítségét.

A kon­fe­ren­cia­so­ro­zat meg­ál­mo­dó­i­ként, „szü­le­i­ként” ezen­nel sze­ret­nénk kö­szö­ne­tet mon­da­ni szervező-szerkesztő tár­sa­ink­nak, tá­mo­ga­tó­ink­nak és ta­nács­adó­ink­nak, min­den elő­adó­nak, el­nök­nek, ér­dek­lő­dő­nek, kol­lé­gá­nak a se­gít­sé­gért és fi­gye­le­mért, mely a kon­fe­ren­ci­á­kat és a kö­te­te­ket övez­te, és kí­vá­nunk egy­út­tal kel­le­mes per­ce­ket a ta­nul­mány­kö­te­tek olvasóinak.

Lo­vas Bor­bá­la és Szi­lá­gyi Emő­ke Rita

Boccaccio etal.on, 2009

boc

szerk. Do­bozy Nóra Emő­ke, Lo­vas Bor­bá­la, Szi­lá­gyi Emő­ke Rita

ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tan­szék (Ari­an­na köny­vek, 2), Bu­da­pest, 2009.

EPiKA, 2010

epi

szerk. Do­bozy Nóra Emő­ke, Kiss Béla, Lo­vas Bor­bá­la, Szi­lá­gyi Emő­ke Rita

ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tan­szék (Ari­an­na köny­vek, 3), Bu­da­pest, 2010.

& Szerző, 2011

musz

szerk. Bar­tók Zsó­fia Ág­nes, Do­bozy Nóra Emő­ke, För­kö­li Gá­bor, Lo­vas Bor­bá­la, Ná­dor Zsó­fia, Szi­lá­gyi Emő­ke Rita

ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tan­szék (Ari­an­na köny­vek, 4), Bu­da­pest, 2011.

Mikro & Makro, 2013

mikromakro

szerk. Lo­vas Bor­bá­la, Ná­dor Zsó­fia, Szat­má­ri Áron, Szi­lá­gyi Emő­ke Rita

ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tan­szék (Ari­an­na köny­vek, 6), Bu­da­pest, 2013.

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?