Jablonczay Tímea

Dr. Jablonczay Tímea, Phd

Tanulmányok
2009.szeptember-október: Finnország, University of Jyväskylä – ösztöndíj, Phd. fokozat megszerzése: Finnország, University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Hungarian Studies,2009.10.10.2008/2009. őszi – tavaszi szemeszter, posztgraduális képzés – Finnország, University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Hungarian Studies (ösztöndíj: 2009. 01.01-05.31. és 2009. 09.01-10.31.)

2008 május 4 –június 1 – Finnország, Jyväskylä – tanulmányút

2008 február – május – PTE-BTK, óraadó tanár

2007    Irodalomtudományi Doktori Iskola, ösztöndíj, abszolutórium

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

2004    Magyar irodalom és nyelv szakos bölcsész (irodalomtudományi súlyponttal)

1997/98 – 2001/02 tanévig – magyar szak Pécsi Tudományegyetem, BTK magyar szak

2000. január-március – Egyesült Királyság, Norwich, angol nyelvtanfolyam

1992-1996 – Pázmány Péter Katolikus Egyetem – magyar- latin szak

1987-1991 – Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola

végzettség: külkereskedelmi ügyintéző

Munkahely
2010. szeptember – Zsigmond Király Főiskola, KMI, Főiskolai docens

2004 – 2007 Pécsi Tudományegyetem, BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, ösztöndíjas doktorandusz hallgató

2002 – 2004 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium magyar szakos tanár nappali és esti tagozat

1998 – 2002 egyéb munkahelyek: Littera Nova – korrektor, Vígszínház – segédrendező egy produkcióban (Faust, rendező: Zsótér Sándor)

egyéb, nem szakirányú munkakörök, munkahelyek

 

Oktatás
középiskolai tanár ( 5 félév) 5 félév kurzusai a PTK-BTK magyar szakán: Szöveg és interpretáció; Hermeneutika és dekonstrukció; Elbeszéléselméleti szemináriumok (3); Az Én mint Másik. A hasonmás a modern prózában; Angolszász modern és posztmodern próza (előadás); Keretek bekeretezése; A 60-as, 70-es évek prózája (2); Detektívregény/anti-detektívregény; Feminizmus, női magyar modernizmus; képiség esztétikája; Ekfraszisz1 kurzus pszichoanalízis és irodalom tárgykörből University of Jyväskylä, Department of Art and Culture Studies (angol)főiskolai docens, ZSKF – KMI ( főleg: vizuális kommunikáció, identitás-elméletek, interkulturális kommunikáció, társadalmi kommunikáció)
Oktatási/kutatási terület
Elbeszéléselméletek, prózakutatás; Önreflexív alakzatok az elbeszélésekben; Képiség – narrativitás; (transznacionális) női irodalom; gender tudományok, identitás-elméletek; vizuális és társadalmi kommunikáció
Doktori disszertáció
Női szubjektumpozíciók és mintázatok a szövegtérben. Magyar írónők a két világháború között. (2009. 10.08.) Supervisor. Prof. Thomka Beáta
Publikációk
 

 • A téves hívással kezdődött minden.” Narratív beágyazás és metalepszis Paul Auster New York Trilógia (Üvegváros) és Cervantes Don Quijote című regényében. In: Filológiai Közlöny, 2006/1-2, 120-134., és In: szerk. Hajdu Péter és Ritoók Zsigmond: Retorika és narráció, Gondolat, Pompeji, Budapest –Szeged, 2007, 144-163.
 • Önreflexív alakzatok a narratív diszkurzusban, in: Literatura, 2007/2-3. 218-233., bővített változata in: szerk. Bene Adrián és Jablonczay Tímea, Narratívák 6, Kijárat Kiadó, Budapest, 2007, 7-37.
 • A Bezárt szoba – Auster New York trilógiája mint én-elbeszélés. In: Mekis D. János – Z. Varga Zoltán (szerk.): Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai. L’Harmattan, Budapest, 2008. 370-380.
 • Minden fikció metalepszisekből van szőve. Gérard Genette: Metalepszis. Az alakzattól a fikciói. In: Literatura, 2007/2-3. 240-247.
 • A történet úgy van jelen, mint az élet.” Orosz Magdolna: „Az elbeszélés fonala”. Narráció, intertextualitás, intermedialitás. (Recenzió), in: Filológiai Közlöny 2006/2-3. 190-193.
 • Megtalált (?) identitás. Szenes Erzsi: A lélek ellenáll. In:Dobos István, Bene Sándor (szerk): A magyarságtudományok önértelmezései. A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája,Budapest, 2008. augusztus 22-24. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2009 http://mek.oszk.hu/07600/07689/html/#16)
 • A szöveg mint az anya teste. ( Földes Jolán Mária jól-érett) ( In: Literatura 2009/1-2 és Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. Varga Virág, Zsávolya Zoltán. Budapest, Ráció, 2009.)
 • A Hófehérke-történet újraírása. Kosáryné Réz Lola: Álom. In: Literatura 2009/3. 301-320.
 • A test narratológiája.. In: Helikon 2011/1-2. 97-116.
 • A nem nemzeti kisajátítása Szentmihályiné Szabó Mária Zrínyi Ilona című regényében In: Irodalomtörténet 42. évf. 4. sz. (2011.) 490-513.
 • A Pictura mint szemiotiakai Másik. Bródy Sándor: Piktura. In: Irodalomtörténet 2013/4. 522-537.
 • A test sebe Zsolt Béla Kínos ügy című regényében. In: Schein Gábor Szűcs Teri (szerk): “Zsidó” identitásmintázatok a 20. századi magyar irodalomban. Eötvös Kiadó, Bp., 2013. 55-66.
 • Nation, Sexuality and Gender in Literary Representations of Ilona Zrinyi (angol) In: Hungarian Studies Review 2014, 1-2, 13-33.
 • Nagymihálytól Jeruzsálemig. Az újrafelfedezett írónő: Szenes Erzsi. In: Szombat 2014/3. 30-34.
 • Kereszteződő identitások. Közelítések Szenes Erzsi írásművészetéhez.In: Liliana Bolemant (ed): Nőképek kisebbségben, Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Phoenix Polgári Társulás, Pozsony, 2014 publikálás alatt.

 

Szerkesztés – tanulmánykötet
 • Filológiai Közlöny 2006/1-2. Új narratológia számának szerkesztése Bene Adriánnal közösen
 • Jablonczay Tímea – Bene Adrián: Narratívák 6.Narrratív beágyazás és reflexivitás, Kijárat Kiadó, Budapest, 2007.
 • Jablonczay Tímea – Grajczjár István: Területi identitás stratégiák. Dabas helyi identitáspolitikája és imázsa. Dabas, Felsőhomokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület, 2013.
Fordítások
 • Werner Wolf: A fikció keretezése. Gondolatok egy narratológiai fogalomról és Bradbury Mensonge-jának példája. (Pálmai Krisztiánnal közösen), in: Filológiai Közlöny, 2006/1-2. 36-63.
 • Mieke Bal: Megjegyzések a narratív beágyazásról, in: Narratívák 6, Kijárat kiadó, 2007. 55-78.
Konferencia-előadások
 
 • Narráció és retorika konferencia (2005. november 17-18.), Szegedi Tudományegyetem, BTK – Narratív beágyazás és metalepszis Paul Auster New York Trilógia (Üvegváros) és Cervantes Don Quijote című regényében
 • Írott és olvasott identitás, Az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai konferencia (2005. december 1.), Pécs, Művészetek háza A Bezárt szoba – Auster New York-trilógiája mint én-elbeszélés
 • Mise en abyme és metalepszis – öntükröző alakzatok és transzgresszió az elbeszélői diszkurzusban konferencia (2006. május), Pécsi Tudományegyetem, Önreflexív alakzatok a narratív diszkurzusban
 • Kultúra, Nemzet, Identitás –VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen (2006. augusztus 22-26.) Virtuális narráció és kettős kódoltság Márton László Árnyas főutca című regényében
 • Prózafordulat műhelykonferencia, (Pécs, 2006. november) A 60-as, 70-es évek prózakritikája
 • VI. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, (Újvidék, 2007. november 16-18.) Megtalált (?) identitás. Szenes Erzsi: A lélek ellenáll       
 • „Csinálj vele, amit akarsz, édes öregem!” Ottlik Géza (újra)olvasásának lehetőségei, Tudományos konferencia, (Szeged, 2007. november 22-23. Ablak-játék. Térképzetek A hegy lelke című elbeszélésben
 • Mozgásban. Alternatív nézőpontok. Debrecen, 2008. augusztus Magyar írónők a két világháború között (Földes Jolán)
 • Nemzetközi Doktorjelölt Konferencia, „A magyarságtudományok önértelmezései”, Budapest, 2008. augusztus 28-29. -Kísérlet magyar írónők újrapozícionálására
 • Gender, Cultural Identities and Politics, Finnország, Jyväskylä 2009. április 3.    – Aspects of Women’s Literature in the Hungarian Interwar Period
 • Cult of Heroes in Central Europe from the 1880s to World War II, 2010. november 12-13. – Ilona Zrínyi, the ”Mother of the Nation”. A specific Conservative Female Identity Construction in the Hungarian Interwar Period (angol)
 • “Science for Education – Education for Science” 2nd International Conference 20th-21st October 2011 at the Faculty of Central European Studies of Constantine the Philosopher University, Nitra. –  A nem nemzeti kisajátítása Szentmihályiné Szabó Mária Zrínyi Ilona című regényében
 • Magyar Novella konferencia,. MTA-BTK-ITI. 26-27. November, 2012. Budapest -A Piktúra mint szemiotikai másik. Bródy Sándor: Piktúra
 • „Ma van a holnap tegnapja”. A népszerű és népi a 30-as évek magyar filmjében. Zskf, Budapest, 2013. 04. 23. -Kódolás és átkódolás a 30-as évek filmjének gender-reprezentációjában
 • Transnational Women’s Literature ”. Literary conference at the Central European University   24-26 May, 2013. CEU, Budapest – Writing on the margins of the nation. Hungarian female border novels. (Teresia Mora and Erzsébet Juhász) (angol)
 • Nyelv, ideológia, Média: Interdiszciplináris gender konferencia, Szeged, 2013. 09. 27-28.Vágyakat elsajátító diszkurzív, retorikai műveletek.
 • Nők a politikában. ZsKF, Budapest, 2013.11.15. –Nemzet, gender, politika
 • Nőképek kisebbségben. Nemzetközi konferencia. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Szlovákia Somorja, 2013. 11.22-23. – Hibriditás, fragmentáltság, marginalizáltság. A kulturális identitás alakváltozatai Szenes Erzsinél.

 

 

 

 

Konferencia-szervezés
 • Mise en abyme és metalepszis – öntükröző alakzatok és transzgresszió az elbeszélői diszkurzusban konferencia (2006. május), Pécsi Tudományegyetem. Bene Adriánnal közösen
 • Gender, Cultural Identities and Politics, Finnország, Jyväskylä 2009. április 3.    Tuuli Lähdesmäki-vel
Egyéb előadások
 • Láthatatlan írók – nők az irodalomban. Előadás Dabason, a Leaderkontakt megbízásából – Dabas, 2013. 03.20.
 • Beszélgetés Dabasról. Könyvismertető. Előadás és beszélgetés Dabason, a Leaderkontakt megbízásából Rácz Judittal – Dabas, 2013. 09. 12.
 • Szenes Erzsi előadások a Bálint házban a Szombat megbízásából – Budapest, Bálint ház, 2013.12.21. és 2014. 01.07.
 • Hibriditás, fragmentáltság, marginalizáltság. A kulturális identitás alakváltozatai Szenes Erzsinél – Előadás a Corvinus Egyetemen, Bárczy Zsófiával közösen, Hadas Miklós meghívására. 2014.02.19.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?