Jablonczay Tímea

Dr. Jab­lon­czay Tí­mea, Phd

Ta­nul­má­nyok
2009.szeptember-október: Finn­or­szág, Uni­ver­sity of Jyväs­kylä – ösz­tön­díj, Phd. fo­ko­zat meg­szer­zé­se: Finn­or­szág, Uni­ver­sity of Jyväs­kylä, Fa­culty of Hu­ma­ni­ti­es, Hun­ga­ri­an Studies,2009.10.10.2008/2009. őszi – ta­va­szi sze­mesz­ter, poszt­gra­du­á­lis kép­zés – Finn­or­szág, Uni­ver­sity of Jyväs­kylä, Fa­culty of Hu­ma­ni­ti­es, Hun­ga­ri­an Stu­di­es (ösz­tön­díj: 2009. 01.01–05.31. és 2009. 09.01–10.31.)

2008 má­jus 4 –jú­ni­us 1 – Finn­or­szág, Jyväs­kylä – tanulmányút

2008 feb­ru­ár – má­jus – PTE-BTK, óra­adó tanár

2007    Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Is­ko­la, ösz­tön­díj, abszolutórium

Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem, Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar

2004    Ma­gyar iro­da­lom és nyelv sza­kos böl­csész (iro­da­lom­tu­do­má­nyi súlyponttal)

1997/98 – 2001/02 tan­évig – ma­gyar szak Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem, BTK ma­gyar szak

2000. január-március – Egye­sült Ki­rály­ság, Nor­wich, an­gol nyelvtanfolyam

1992–1996 – Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­tem – magyar- la­tin szak

1987–1991 – Te­le­ki Blan­ka Köz­gaz­da­sá­gi Szakközépiskola

vég­zett­ség: kül­ke­res­ke­del­mi ügyintéző

Mun­ka­hely
2010. szep­tem­ber – Zsig­mond Ki­rály Fő­is­ko­la, KMI, Fő­is­ko­lai docens

2004 – 2007 Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem, BTK, Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Is­ko­la, ösz­tön­dí­jas dok­to­ran­dusz hallgató

2002 – 2004 Szé­che­nyi Ist­ván Gya­kor­ló Ke­res­ke­del­mi Szak­kö­zép­is­ko­la és Gim­ná­zi­um ma­gyar sza­kos ta­nár nap­pa­li és esti tagozat

1998 – 2002 egyéb mun­ka­he­lyek: Lit­te­ra Nova – kor­rek­tor, Víg­szín­ház – se­géd­ren­de­ző egy pro­duk­ci­ó­ban (Fa­ust, ren­de­ző: Zsó­tér Sándor)

egyéb, nem szak­irá­nyú mun­ka­kö­rök, munkahelyek

 

Ok­ta­tás
kö­zép­is­ko­lai ta­nár ( 5 fél­év) 5 fél­év kur­zu­sai a PTK-BTK ma­gyar sza­kán: Szö­veg és in­terp­re­tá­ció; Her­me­ne­u­ti­ka és de­konst­ruk­ció; El­be­szé­lés­el­mé­le­ti sze­mi­ná­ri­u­mok (3); Az Én mint Má­sik. A ha­son­más a mo­dern pró­zá­ban; An­gol­szász mo­dern és poszt­mo­dern pró­za (elő­adás); Ke­re­tek be­ke­re­te­zé­se; A 60-as, 70-es évek pró­zá­ja (2); Detektívregény/anti-detektívregény; Fe­mi­niz­mus, női ma­gyar mo­der­niz­mus; ké­pi­ség esz­té­ti­ká­ja; Ekfraszisz1 kur­zus pszi­cho­a­na­lí­zis és iro­da­lom tárgy­kör­ből Uni­ver­sity of Jyväs­kylä, De­part­ment of Art and Cul­tu­re Stu­di­es (angol)főiskolai do­cens, ZSKFKMI ( fő­leg: vi­zu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció, identitás-elméletek, in­ter­kul­tu­rá­lis kom­mu­ni­ká­ció, tár­sa­dal­mi kommunikáció)
Oktatási/kutatási te­rü­let
El­be­szé­lés­el­mé­le­tek, pró­za­ku­ta­tás; Ön­ref­lex­ív alak­za­tok az el­be­szé­lé­sek­ben; Ké­pi­ség – nar­ra­ti­vi­tás; (transz­na­ci­o­ná­lis) női iro­da­lom; gen­der tu­do­má­nyok, identitás-elméletek; vi­zu­á­lis és tár­sa­dal­mi kommunikáció
Dok­to­ri disszertáció
Női szub­jek­tum­po­zí­ci­ók és min­tá­za­tok a szö­veg­tér­ben. Ma­gyar író­nők a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött. (2009. 10.08.) Su­per­vi­sor. Prof. Thom­ka Beáta
Pub­li­ká­ci­ók
 
 • A té­ves hí­vás­sal kez­dő­dött min­den.” Nar­ra­tív be­ágya­zás és me­ta­lep­szis Paul Aus­ter New York Tri­ló­gia (Üveg­vá­ros) és Cer­van­tes Don Qui­jo­te című re­gé­nyé­ben. In: Fi­lo­ló­gi­ai Köz­löny, 2006/1–2, 120–134., és In: szerk. Haj­du Pé­ter és Ri­to­ók Zsig­mond: Re­to­ri­ka és nar­rá­ció, Gon­do­lat, Pom­pe­ji, Bu­da­pest –Sze­ged, 2007, 144–163.
 • Ön­ref­lex­ív alak­za­tok a nar­ra­tív disz­kur­zus­ban, in: Li­te­ra­tu­ra, 2007/2–3. 218–233., bő­ví­tett vál­to­za­ta in: szerk. Bene Ad­ri­án és Jab­lon­czay Tí­mea, Nar­ra­tí­vák 6, Ki­já­rat Ki­adó, Bu­da­pest, 2007, 7–37.
 • A Be­zárt szo­ba – Aus­ter New York tri­ló­gi­á­ja mint én-elbeszélés. In: Me­kis D. Já­nos – Z. Var­ga Zol­tán (szerk.): Írott és ol­va­sott iden­ti­tás. Az ön­élet­raj­zi mű­fa­jok kon­tex­tu­sai. L’Harmattan, Bu­da­pest, 2008. 370–380.
 • Min­den fik­ció me­ta­lep­szi­sek­ből van sző­ve. Gérard Ge­net­te: Me­ta­lep­szis. Az alak­zat­tól a fik­ci­ói. In: Li­te­ra­tu­ra, 2007/2–3. 240–247.
 • A tör­té­net úgy van je­len, mint az élet.” Orosz Mag­dol­na: „Az el­be­szé­lés fo­na­la”. Nar­rá­ció, in­ter­tex­tu­a­li­tás, in­ter­me­dia­li­tás. (Re­cen­zió), in: Fi­lo­ló­gi­ai Köz­löny 2006/2–3. 190–193.
 • Meg­ta­lált (?) iden­ti­tás. Sze­nes Er­zsi: A lé­lek el­len­áll. In:Dobos Ist­ván, Bene Sán­dor (szerk): A ma­gyar­ság­tu­do­má­nyok ön­ér­tel­me­zé­sei. A dok­tor­is­ko­lák II. nem­zet­kö­zi konferenciája,Budapest, 2008. au­gusz­tus 22–24. Nem­zet­kö­zi Ma­gyar­ság­tu­do­má­nyi Tár­sa­ság, Bu­da­pest, 2009 http://mek.oszk.hu/07600/07689/html/#16)
 • A szö­veg mint az anya tes­te. ( Föl­des Jo­lán Má­ria jól-érett) ( In: Li­te­ra­tu­ra 2009/1–2 és Nő, tü­kör, írás. Ér­tel­me­zé­sek a 20. szá­zad első fe­lé­nek női iro­dal­má­ról. Szerk. Var­ga Vi­rág, Zsá­vo­lya Zol­tán. Bu­da­pest, Rá­ció, 2009.)
 • A Hófehérke-történet új­ra­írá­sa. Ko­sáry­né Réz Lola: Álom. In: Li­te­ra­tu­ra 2009/3. 301–320.
 • A test nar­ra­to­ló­gi­á­ja.. In: He­li­kon 2011/1–2. 97–116.
 • A nem nem­ze­ti ki­sa­já­tí­tá­sa Szent­mi­há­lyi­né Sza­bó Má­ria Zrí­nyi Ilo­na című re­gé­nyé­ben In: Iro­da­lom­tör­té­net 42. évf. 4. sz. (2011.) 490–513.
 • A Pic­tu­ra mint sze­mi­o­ti­a­kai Má­sik. Bródy Sán­dor: Pik­tu­ra. In: Iro­da­lom­tör­té­net 2013/4. 522–537.
 • A test sebe Zsolt Béla Kí­nos ügy című re­gé­nyé­ben. In: Sche­in Gá­bor Szűcs Teri (szerk): “Zsi­dó” iden­ti­tás­min­tá­za­tok a 20. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­ban. Eöt­vös Ki­adó, Bp., 2013. 55–66.
 • Na­ti­on, Se­xu­a­lity and Gen­der in Li­ter­ary Rep­re­s­en­ta­tions of Ilo­na Zri­nyi (an­gol) In: Hun­ga­ri­an Stu­di­es Re­view 2014, 1–2, 13–33.
 • Nagy­mi­hály­tól Je­ru­zsá­le­mig. Az új­ra­fel­fe­de­zett írónő: Sze­nes Er­zsi. In: Szom­bat 2014/3. 30–34.
 • Ke­resz­te­ző­dő iden­ti­tá­sok. Kö­ze­lí­té­sek Sze­nes Er­zsi írás­mű­vé­sze­té­hez.In: Li­li­a­na Bo­le­mant (ed): Nő­ké­pek ki­sebb­ség­ben, Ta­nul­má­nyok a ki­sebb­ség­ben (is) élő nők­ről. Pho­e­nix Pol­gá­ri Tár­su­lás, Po­zsony, 2014 pub­li­ká­lás alatt.

 

Szer­kesz­tés – tanulmánykötet
 • Fi­lo­ló­gi­ai Köz­löny 2006/1–2. Új nar­ra­to­ló­gia szá­má­nak szer­kesz­té­se Bene Ad­ri­án­nal közösen
 • Jab­lon­czay Tí­mea – Bene Ad­ri­án: Nar­ra­tí­vák 6.Narr­ra­tív be­ágya­zás és ref­le­xi­vi­tás, Ki­já­rat Ki­adó, Bu­da­pest, 2007.
 • Jab­lon­czay Tí­mea – Grajcz­jár Ist­ván: Te­rü­le­ti iden­ti­tás stra­té­gi­ák. Da­bas he­lyi iden­ti­tás­po­li­ti­ká­ja és imá­zsa. Da­bas, Fel­ső­ho­mok­hát­sá­gi Vi­dék­fej­lesz­té­si Egye­sü­let, 2013.
For­dí­tá­sok
 • Wer­ner Wolf: A fik­ció ke­re­te­zé­se. Gon­do­la­tok egy nar­ra­to­ló­gi­ai fo­ga­lom­ról és Brad­bury Mensonge-jának pél­dá­ja. (Pál­mai Krisz­ti­án­nal kö­zö­sen), in: Fi­lo­ló­gi­ai Köz­löny, 2006/1–2. 36–63.
 • Mi­e­ke Bal: Meg­jegy­zé­sek a nar­ra­tív be­ágya­zás­ról, in: Nar­ra­tí­vák 6, Ki­já­rat ki­adó, 2007. 55–78.
Konferencia-előadások
 
 • Nar­rá­ció és re­to­ri­ka kon­fe­ren­cia (2005. no­vem­ber 17–18.), Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem, BTK Nar­ra­tív be­ágya­zás és me­ta­lep­szis Paul Aus­ter New York Tri­ló­gia (Üveg­vá­ros) és Cer­van­tes Don Qui­jo­te című regényében
 • Írott és ol­va­sott iden­ti­tás, Az ön­élet­raj­zi mű­fa­jok re­fe­ren­ci­á­lis kon­tex­tu­sai kon­fe­ren­cia (2005. de­cem­ber 1.), Pécs, Mű­vé­sze­tek háza A Be­zárt szo­ba – Aus­ter New York-trilógiája mint én-elbeszélés
 • Mise en aby­me és me­ta­lep­szis – ön­tük­rö­ző alak­za­tok és transzg­resszió az el­be­szé­lői disz­kur­zus­ban kon­fe­ren­cia (2006. má­jus), Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem, Ön­ref­lex­ív alak­za­tok a nar­ra­tív diszkurzusban
 • Kul­tú­ra, Nem­zet, Iden­ti­tás –VI. Nem­zet­kö­zi Hun­ga­ro­ló­gi­ai Kong­resszus, Deb­re­cen (2006. au­gusz­tus 22–26.) Vir­tu­á­lis nar­rá­ció és ket­tős kó­dolt­ság Már­ton Lász­ló Ár­nyas fő­ut­ca című regényében
 • Pró­za­for­du­lat mű­hely­kon­fe­ren­cia, (Pécs, 2006. no­vem­ber) A 60-as, 70-es évek prózakritikája
 • VI. Vaj­da­sá­gi Ma­gyar Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia, (Új­vi­dék, 2007. no­vem­ber 16–18.) Meg­ta­lált (?) iden­ti­tás. Sze­nes Er­zsi: A lé­lek ellenáll 
 • Csi­nálj vele, amit akarsz, édes öre­gem!” Ott­lik Géza (újra)olvasásának le­he­tő­sé­gei, Tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia, (Sze­ged, 2007. no­vem­ber 22–23. Ablak-játék. Tér­kép­ze­tek A hegy lel­ke című elbeszélésben
 • Moz­gás­ban. Al­ter­na­tív né­ző­pon­tok. Deb­re­cen, 2008. au­gusz­tus Ma­gyar író­nők a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött (Föl­des Jolán)
 • Nem­zet­kö­zi Dok­tor­je­lölt Kon­fe­ren­cia, „A ma­gyar­ság­tu­do­má­nyok ön­ér­tel­me­zé­sei”, Bu­da­pest, 2008. au­gusz­tus 28–29. -Kí­sér­let ma­gyar író­nők újrapozícionálására
 • Gen­der, Cul­t­u­ral Iden­ti­ti­es and Po­li­tics, Finn­or­szág, Jyväs­kylä 2009. áp­ri­lis 3.    – As­pects of Women’s Li­te­ra­tu­re in the Hun­ga­ri­an In­ter­war Period
 • Cult of He­ro­es in Cent­ral Euro­pe from the 1880s to World War II, 2010. no­vem­ber 12–13. – Ilo­na Zrí­nyi, the ”Mo­ther of the Na­ti­on”. A spe­ci­fic Con­ser­va­tive Fe­male Iden­tity Con­struc­ti­on in the Hun­ga­ri­an In­ter­war Pe­ri­od (an­gol)
 • Sci­en­ce for Edu­ca­ti­on – Edu­ca­ti­on for Sci­en­ce” 2nd In­ter­na­ti­o­nal Con­fe­ren­ce 20th-21st Oc­to­ber 2011 at the Fa­culty of Cent­ral Euro­pe­an Stu­di­es of Cons­tan­tine the Phi­lo­sop­her Uni­ver­sity, Nit­ra. –  A nem nem­ze­ti ki­sa­já­tí­tá­sa Szent­mi­há­lyi­né Sza­bó Má­ria Zrí­nyi Ilo­na című regényében
 • Ma­gyar No­vel­la kon­fe­ren­cia,. MTA-BTK-ITI. 26–27. No­vem­ber, 2012. Bu­da­pest ‑A Pik­tú­ra mint sze­mi­o­ti­kai má­sik. Bródy Sán­dor: Piktúra 
 • Ma van a hol­nap teg­nap­ja”. A nép­sze­rű és népi a 30-as évek ma­gyar film­jé­ben. Zskf, Bu­da­pest, 2013. 04. 23. -Kó­do­lás és át­kó­do­lás a 30-as évek film­jé­nek gender-reprezentációjában
 • Trans­na­ti­o­nal Women’s Li­te­ra­tu­re ”. Li­ter­ary con­fe­ren­ce at the Cent­ral Euro­pe­an Uni­ver­sity   24–26 May, 2013. CEU, Bu­da­pest – Writing on the margins of the na­ti­on. Hun­ga­ri­an fe­male bor­der no­vels. (Te­re­sia Mora and Er­zsé­bet Ju­hász) (an­gol)
 • Nyelv, ideo­ló­gia, Mé­dia: In­ter­disz­cip­li­ná­ris gen­der kon­fe­ren­cia, Sze­ged, 2013. 09. 27–28.-Vá­gya­kat el­sa­já­tí­tó disz­kur­zív, re­to­ri­kai műveletek.
 • Nők a po­li­ti­ká­ban. ZsKF, Bu­da­pest, 2013.11.15. -Nem­zet, gen­der, politika
 • Nő­ké­pek ki­sebb­ség­ben. Nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­cia. Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó In­té­zet. Szlo­vá­kia So­mor­ja, 2013. 11.22–23. – Hib­ri­di­tás, frag­men­tált­ság, mar­gi­na­li­zált­ság. A kul­tu­rá­lis iden­ti­tás alak­vál­to­za­tai Sze­nes Erzsinél. 

 

 

 

 

Konferencia-szervezés
 • Mise en aby­me és me­ta­lep­szis – ön­tük­rö­ző alak­za­tok és transzg­resszió az el­be­szé­lői disz­kur­zus­ban kon­fe­ren­cia (2006. má­jus), Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem. Bene Ad­ri­án­nal közösen
 • Gen­der, Cul­t­u­ral Iden­ti­ti­es and Po­li­tics, Finn­or­szág, Jyväs­kylä 2009. áp­ri­lis 3.    Tu­u­li Lähdesmäki-vel
Egyéb elő­adá­sok
 • Lát­ha­tat­lan írók – nők az iro­da­lom­ban. Elő­adás Da­ba­son, a Le­ader­kon­takt meg­bí­zá­sá­ból – Da­bas, 2013. 03.20.
 • Be­szél­ge­tés Da­bas­ról. Könyv­is­mer­tető. Elő­adás és be­szél­ge­tés Da­ba­son, a Le­ader­kon­takt meg­bí­zá­sá­ból Rácz Ju­dit­tal – Da­bas, 2013. 09. 12.
 • Sze­nes Er­zsi elő­adá­sok a Bá­lint ház­ban a Szom­bat meg­bí­zá­sá­ból – Bu­da­pest, Bá­lint ház, 2013.12.21. és 2014. 01.07.
 • Hib­ri­di­tás, frag­men­tált­ság, mar­gi­na­li­zált­ság. A kul­tu­rá­lis iden­ti­tás alak­vál­to­za­tai Sze­nes Er­zsi­nél – Elő­adás a Cor­vi­nus Egye­te­men, Bár­czy Zsó­fi­á­val kö­zö­sen, Ha­das Mik­lós meg­hí­vá­sá­ra. 2014.02.19.

 

 

 

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?