Földvári József

FÖLDVÁRI JÓZSEF

Bu­da­pest, 1981.07.28.

 

 

Ku­ta­tá­si te­rü­le­te:  A nem ar­ti­ku­lál­ha­tó, a nem el­mond­ha­tó alak­za­tai és össze­füg­gé­sei a ké­zi­mun­ká­val, a tex­tu­á­lis és a tex­til­sze­rű a 20. szá­zad ele­jén al­ko­tó női írók szövegeiben

 

 

Vég­zett­ség

 

2011- Ab­szo­lu­tó­ri­um, (PTE, Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Iskola)

2007. Össze­ha­son­lí­tó iro­da­lom­tu­do­mány sza­kos bölcsész

2005. Ma­gyar nyelv iro­da­lom sza­kos tanár

2005. Ma­gyar nyelv és iro­da­lom sza­kos bölcsész

 

Mun­ka­he­lyek:

 

2006 –   Tel­jes ál­lás­ban ta­nít az Ame­ri­kai Ala­pít­vá­nyi Is­ko­lá­ban (ma­gyar nyelv és iro­da­lom, mé­dia­el­mé­let, dráma

2005 – 2006. Óra­adó ta­nár (ma­gyar nyelv és iro­da­lom) az Ame­ri­kai Ala­pít­vá­nyi Iskolában

2004 – 2007.Óraadó ta­nár (ma­gyar nyelv és iro­da­lom) az ELTE Tre­fort Ágos­ton Gyakorlógimnáziumban

 

 

Nyelv­vizs­gák

2002 Kö­zép­fo­kú (C tí­pu­sú) an­gol nyelvvizsga

2006  Alap­fo­kú ( C tí­pu­sú) né­met nyelvvizsga

 

 

Pub­li­ká­ci­ók:

Ten­ge­ren, túl… és in­nen – „ge­ne­rá­ció” és „hul­lám” az an­gol­szász gender-tanulmányokban

In: Ga­ra­mi And­rás, Me­kis D Já­nos, Né­meth Ákos (szerk.) Nem­ze­dé­ki nar­ra­tí­vák a kul­tú­ra­tu­do­má­nyok­ban. 263 p. Kon­fe­ren­cia he­lye, ide­je: Pécs, Ma­gyar­or­szág, 2011.05.04–2011.05.05. Bu­da­pest: Ki­já­rat Ki­adó, 2012. pp. 211–220.

 

Ké­szen ta­lált vi­lág­kép?”: A val­lá­si mí­to­szok és is­ten­kép­ze­tek meg­je­le­né­si for­má­i­nak kér­dé­se a 20. szá­zad ele­jén al­ko­tó ma­gyar nő­írók mű­ve­i­ben In: Bar­na Gá­bor, Po­ve­dák Kin­ga (szerk.)

Val­lás, kö­zös­ség, iden­ti­tás. 336 p.

Sze­ge­di Val­lá­si Nép­raj­zi Könyv­tár; 31.

2011. Vissza­ren­de­ző te­rek.: Er­dős Re­neé, Lux Ter­ka és Czó­bel Min­ka egy-egy írásában.

Nem csak Nem ‑elekt­ro­ni­kus tu­do­má­nyos fo­lyó­irat, http://nemcsaknem.hu/aloldalak/pdf/pageFlip4/index.html

 

Egy ha­zug asszony nem ha­zug asszony”, Lux Ter­ka nem Lux Ter­ka In: Var­ga Vi­rág, Zsá­vo­lya Zol­tán (szerk.)Nő, tü­kör, írás: Ér­tel­me­zé­sek a 20. szá­zad első fe­lé­nek női iro­dal­má­ról. 496 p.

Bu­da­pest: Rá­ció Ki­adó, 2009. pp. 82–88.

(női re­KON; 1.)

 

 

Pajzs a ré­sen – El(len)álló alak­za­tok a 20. szá­zad ele­jén al­ko­tó női írók műveiben

In: Bod­ro­gi Fe­renc Máté, Mik­lós Esz­ter Ger­da (szerk.) Moz­gás­ban: Iro­da­lom­tu­do­má­nyi PhD-konferencia el­mé­le­ti irány­vo­na­lak­ról, ki­hí­vá­sok­ról és le­he­tő­sé­gek­ről. 244 p.
(Stu­dia Lit­teraria; 46.)

 

 

Nóra – se­géd­szí­nész­nők­kel: Lux Ter­ka és Ri­to­ók Emma kö­zös színpadán

SOMOGY 2008:(2) pp. 76–80. (2008)

 

 

(Vissza)élés az írás­sal: La­za­rus Mor­ell kapcsán

KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 17.:(május) pp. 70–72. (2008)

 

 

 

Csor­dás At­ti­lá­val közösen:

Já­ték és va­ló­ság (esszé) In: Gene Wol­fe, Wiz­ner Vég Balázs

Halálsziget/A pi­ló­ta. Bu­da­pest: N&N Ki­adó, 2000. p. &.

(ISBN:963‑9229-04–0)

 

 

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?