Kisfaludy Sándor: Hazafiúi Szózat

október 17th, 2022 § 0 comments

reciti könyv

Kis­fa­lu­dy Sán­dor. Ha­za­fi­úi Szó­zat a’ Ma­gyar Ne­mes­ség­hez (1809). For­rás­ki­adás. Szer­kesz­tet­te Nagy Ágos­ton. Re­Tex­tum 12. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022.

Je­len kri­ti­kai ki­adás, mely Kis­fa­lu­dy Sán­dor szü­le­té­sé­nek 250. év­for­du­ló­já­ra je­le­nik meg, Kis­fa­lu­dy Ha­za­fi­úi Szó­zat a’ Ma­gyar Ne­mes­ség­hez című, Jó­zsef ná­dor meg­bí­zá­sá­ra, az 1809. évi in­szur­rek­ció al­kal­má­ból ké­szí­tett fél­hi­va­ta­los buz­dí­tó mun­ká­já­nak au­to­gráf ma­gyar nyel­vű fo­gal­maz­vá­nyát, tisz­tá­za­tát, va­la­mint né­met ki­vo­na­tát köz­li kéz­irat­ból, az utób­bi két eset­ben a meg­bí­zó cen­zú­rá­já­val együtt, to­váb­bá a nyom­tat­vány alap­ján köz­re­ad­ja a mű Sche­di­us Lajos-féle né­met for­dí­tá­sát is. A ki­adás a tex­to­ló­gi­ai ap­pa­rá­tus mel­lett bő­sé­ges tár­gyi jegy­ze­te­ket és rész­le­tes be­ve­ze­tő ta­nul­mányt is tartalmaz.

A re­ci­ti ki­adó Re­Tex­tum című könyv­so­ro­za­ta szö­ve­ge­ket kö­zöl. A szer­kesz­tő­ség és a so­ro­zat­szer­kesz­tők kon­cep­ci­ó­ja sze­rint egy adott szö­veg kri­ti­kai igé­nyű újra- vagy első köz­lé­se nem egy el­várt lé­pést je­lent az ide­á­lis­nak fel­té­te­le­zett szö­veg­ál­la­pot felé, mi­vel azt gon­dol­juk, hogy nincs egy ide­á­lis szö­veg­ál­la­pot. A so­ro­zat­ban meg­je­le­nő szö­ve­gek is csu­pán szö­veg­vál­to­za­tok. Szán­dé­ka­ink sze­rint egy adott pil­la­nat szak­mai kri­té­ri­u­mai alap­ján a legjobbak.

letöltés

impresszum

Kis­fa­lu­dy Sán­dor
Ha­za­fi­úi Szó­zat a’ Ma­gyar Ne­mes­ség­hez (1809)
For­rás­ki­adás


Be­ve­zet­te és saj­tó alá ren­dez­te:
Nagy Ágos­ton

Lek­to­rál­ta:
Vad­er­na Gá­bor

Re­Tex­tum ‧ 12

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
He­ge­düs Béla
Vad­er­na Gá­bor
Tech­ni­kai szer­kesz­tő:
Mé­szá­ros Gá­bor

Ala­pí­tó so­ro­zat­szer­kesz­tő:
La­bá­di Ger­gely

A ki­ad­vány meg­je­le­né­sét tá­mo­gat­ta:
Iro­dal­mi nyil­vá­nos­ság a pol­gá­ro­su­ló
Nyugat-Magyarországon 1770–1820
Len­dü­let Ku­ta­tó­cso­port

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2064–728X
ISBN 978–615-6255–45‑7

ISBN 978–615-6255–46‑4 (pdf)

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Tör­del­te:
La­bá­di Ger­gely sab­lon­ja nyo­mán He­ge­düs Béla
WEB: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2022

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?