Móré Tünde: Utazás és hírnév. Wittenbergi magyar diákok latin nyelvű búcsúztatóversei (1560–1600)

szeptember 30th, 2022 § 0 comments

reciti könyv

Móré Tün­de: Uta­zás és hír­név. Wit­ten­ber­gi ma­gyar di­á­kok la­tin nyel­vű bú­csúz­ta­tó­ver­sei (1560–1600). Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 185. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022.

A 16. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben a Wit­ten­ber­gi Egye­tem szel­le­mi­sé­ge je­len­tős ha­tás­sal volt a ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai, egy­há­zi és kulturális-oktatási fo­lya­ma­tok­ra. A ko­ráb­bi ku­ta­tá­sok a Wit­ten­berg­ben ta­nu­ló ma­gyar di­á­kok név­so­rá­nak össze­ál­lí­tá­sá­tól kezd­ve Phi­lipp Me­lanch­ton szel­le­mi ha­tá­sá­nak fel­tér­ké­pe­zé­sén ke­resz­tül is­ko­la­tör­té­ne­ti és egy­ház­tör­té­ne­ti vizs­gá­la­to­kig ter­jed­tek ki. Is­mert to­váb­bá, hogy a ma­gyar di­á­kok Wit­ten­berg­ben élénk pub­li­ká­ci­ós te­vé­keny­sé­get foly­tat­tak, nagy­részt ap­ró­nyom­tat­vá­nyo­kat je­len­tet­tek meg.

Je­len mo­nog­rá­fia ezek­re a la­tin nyel­vű ki­ad­vá­nyok­ra irá­nyít­ja a fi­gyel­met. A vizs­gá­ló­dá­sok a szö­veg­al­ko­tá­si tech­ni­kák­ra he­lye­zik a hang­súlyt. Mely tí­pust ré­sze­sí­tet­ték előny­ben a di­á­kok és mi­ért? Mit je­len­tett a gya­kor­lat­ban az an­tik előz­mé­nyek imi­tá­ci­ó­já­ra épü­lő szö­veg­al­ko­tá­si mód­szer­tan, va­la­mint mi­lyen jel­leg­ze­tes té­mák, to­po­szok fog­lal­koz­tat­ták a ma­gyar­or­szá­gi szer­ző­ket eb­ben az idő­szak­ban? Ho­gyan vál­toz­tak ezek az év­ti­ze­dek fo­lya­mán? A szö­ve­ge­ket a kö­tet az uta­zá­si gya­kor­lat kon­tex­tu­sá­ban he­lye­zi el, így adva ké­pet ar­ról az idő­szak­ról, amely­nek vé­gé­re a la­tin al­kal­mi köl­té­szet már nem csak az egye­tem­já­rás­hoz kap­cso­ló­dó te­vé­keny­ség­gé vált.

letöltés

impresszum

Móré Tün­de
Uta­zás és hír­név
Wit­ten­ber­gi ma­gyar di­á­kok la­tin nyel­vű bú­csúz­ta­tó­ver­sei (1560–1600)
 


Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 185

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Fó­rizs Ger­gely

Lek­to­rál­ta:
Sza­bó And­rás
A la­tin vers­idé­ze­te­ket for­dí­tot­ta:
Pet­ne­há­zi Gá­bor

A kö­tet az MTA BTK Len­dü­let
Hosszú re­for­má­ció Kelet-Európában (1500–1800)
pro­jekt ke­re­té­ben ké­szült,
a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, Iro­da­lom­tu­do­má­nyi
In­té­zet, Eöt­vös Lo­ránd Ku­ta­tá­si Há­ló­zat (ELKH) tá­mo­ga­tá­sá­val

A bo­rí­tón Gi­u­sep­pe Fag­na­ni Polyhym­nia c. fest­mé­nye (1869),
al­nyo­mat­ban Wit­ten­berg 1536-os lát­ké­pe

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978 615 6255 35 8
ISBN 978 615 6255 36 5 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2022

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?