Orosz Andrea: Kováts József. Az életrajz és az életmű feltérképezése (Vitae ‧ 4)

március 24th, 2022 § 0 comments

reciti könyv

Orosz And­rea. Ko­váts Jó­zsef. Az élet­rajz és az élet­mű fel­tér­ké­pe­zé­se. Vi­tae 4. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

A du­nán­tú­li szü­le­té­sű Ko­váts Jó­zsef (1780–1809) szá­má­ra na­gyon rö­vid élet­út és még en­nél is rö­vi­debb, mind­össze egy év­ti­zed­nyi köl­tői pá­lya­fu­tás ju­tott osz­tály­ré­szül. A ka­pos­vá­ri bör­tön­ben el­hunyt köl­tő ver­se­it en­nek elle­nére száz­nál is több kéz­ira­tos vers­gyűj­te­mény őrzi. Ko­váts élet­mű­ve nem szá­mít nagy­nak, mind­össze fél­száz ver­set írt éle­te so­rán, ezek­nek azon­ban más­fél ezer­nél is több má­solatát őr­zik a ma fel­lel­he­tő kéz­ira­tok. Mind­ez meg­győ­ző bi­zo­nyí­ték­ként szol­gál Ko­váts egy­ko­ri nép­sze­rű­sé­gé­re, amely a 19. szá­zad első fe­lé­ben Cso­ko­na­i­é­val ve­te­ke­dett a re­for­má­tus kol­lé­gi­u­mi di­ák­ság és a kol­lé­gi­u­mok fa­lai kö­zül ki­ke­rü­lő ér­tel­mi­sé­gi­ek kö­ré­ben. A ké­sőb­bi kri­ti­ku­sok – a meg­vál­to­zott iro­dal­mi íz­lés­nek kö­szön­he­tő­en – elég mos­tohán bán­tak Ko­váts­csal, szi­go­rú sza­vak­kal il­let­ték költé­szetét és sze­mé­lyét egy­aránt, pusz­tán Csokonai-epigonként te­kin­tet­tek rá, ami nap­ja­ink­ban is általános.

E mo­nog­rá­fia cél­ja nem az, hogy a köl­tő élet­mű­vét eszté­tikai szem­pon­tok sze­rint vizs­gál­ja, sok­kal in­kább arra vál­lalkozik, hogy az élet­rajz és az élet­mű ap­ró­lé­kos rekonst­ruálásával szá­mot ves­sen Ko­váts sa­ját ko­rá­ban be­töl­tött iro­dal­mi sze­re­pé­vel. Nem kí­ván­ja fel­na­gyí­ta­ni azt, ugyan­akkor igyek­szik meg­győz­ni ol­va­só­it ar­ról, hogy ezt a szere­pet alá­be­csül­nünk sem ér­de­mes. Mind­ezek mel­lett a könyv lap­ja­in egy olyan, ati­pi­kus­sá­gá­ban is ti­pi­kus­nak mondha­tó, du­nán­tú­li re­for­má­tus diák és köl­tő élet­út­ja raj­zo­ló­dik ki, amely­nek ese­mé­nye­i­ből, for­du­ló­pont­ja­i­ból, ese­ten­kén­ti nor­ma­sér­té­se­i­ből a kor tár­sa­dal­má­nak éle­té­re és szabályai­ra is kö­vet­kez­tet­het az olvasó.

Orosz And­rea (1975) iro­da­lom­tör­té­nész, a dél-koreai Han­kuk Uni­ver­sity of Fo­rei­gn Stu­di­es Ma­gyar Tan­szé­ké­nek ven­dég­ta­ná­ra. Ko­váts Jó­zsef­ről írt mo­nog­rá­fi­á­ja, a 2019-ben meg­írt dok­to­ri ér­te­ke­zé­sé­nek át­írt és új­ra­gon­dolt változata.

A VITӔ so­ro­zat­ban olyan mo­nog­rá­fi­ák kap­nak he­lyet, ame­lyek ér­tel­mi­sé­gi pá­lya­ké­pe­ket mu­tat­nak be vagy ér­tel­mez­nek újra. Cél­juk, hogy meg­vizs­gál­ják a szö­ve­gek és élet­mű­vek egy­ko­rú élet­raj­zi, tör­té­nel­mi és szel­le­mi kon­tex­tu­sát. Meg­íté­lé­sünk sze­rint az iro­dal­mi szöveg­elemzés mel­lett el­ső­ren­dű­en ér­de­kes a mű­vek lét­re­jöt­té­nek és be­fo­ga­dá­sá­nak fel­té­tel­rend­sze­re, akár­csak az ezt be­fo­lyá­so­ló tár­sa­dal­mi, re­to­ri­kai és tör­té­ne­ti té­nye­zők, a nyil­vá­nos­ság te­rei, az ér­tel­mi­sé­gi hálózatok.

letöltés

impresszum

Orosz And­rea

Ko­váts Jó­zsef
Az élet­rajz és az élet­mű fel­tér­ké­pe­zé­se


Vi­tae ‧ 4

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Mé­szá­ros Gá­bor

Lek­to­rál­ta:
Csör­sz Ru­men Ist­ván

A kö­tet meg­je­le­né­sét az
„Iro­dal­mi nyil­vá­nos­ság a pol­gá­ro­su­ló
Nyugat-Magyarországon, 1770–1820”
Len­dü­let Ku­ta­tó­cso­port, va­la­mint a
Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón a pá­pai kol­lé­gi­um, Va­sár­na­pi Uj­ság 38 (1858): 448.
A bel­ső bo­rí­tón lát­ha­tó tér­ké­pet Nagy Béla ké­szí­tet­te

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2732 2025
ISBN 978 615 6255 31 0
ISBN 978 615 6255 32 7 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Ol­va­só­szer­kesz­tő: Szabó-Reznek Esz­ter
A jegy­ze­te­ket szer­kesz­tet­te: Káli Ani­ta
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?