Orosz Andrea: Kováts József. Az életrajz és az életmű feltérképezése (Vitae ‧ 4)

március 24th, 2022 § 0 comments

reciti könyv

Orosz Andrea. Kováts József. Az életrajz és az életmű feltérképezése. Vitae 4. Budapest: reciti, 2021.

A dunántúli születésű Kováts József (1780–1809) számára nagyon rövid életút és még ennél is rövidebb, mindössze egy évtizednyi költői pályafutás jutott osztályrészül. A kaposvári börtönben elhunyt költő verseit ennek elle­nére száznál is több kéziratos versgyűjtemény őrzi. Kováts életműve nem számít nagynak, mindössze félszáz verset írt élete során, ezeknek azonban másfél ezernél is több má­solatát őrzik a ma fellelhető kéziratok. Mindez meggyőző bizonyítékként szolgál Kováts egykori népszerűségére, amely a 19. század első felében Csokonaiéval vetekedett a református kollégiumi diákság és a kollégiumok falai közül kikerülő értelmiségiek körében. A későbbi kritikusok – a megváltozott irodalmi ízlésnek köszönhetően – elég mos­tohán bántak Kovátscsal, szigorú szavakkal illették költé­szetét és személyét egyaránt, pusztán Csokonai-epigonként tekintettek rá, ami napjainkban is általános.

E monográfia célja nem az, hogy a költő életművét eszté­tikai szempontok szerint vizsgálja, sokkal inkább arra vál­lalkozik, hogy az életrajz és az életmű aprólékos rekonst­ruálásával számot vessen Kováts saját korában betöltött irodalmi szerepével. Nem kívánja felnagyítani azt, ugyan­akkor igyekszik meggyőzni olvasóit arról, hogy ezt a szere­pet alábecsülnünk sem érdemes. Mindezek mellett a könyv lapjain egy olyan, atipikusságában is tipikusnak mondha­tó, dunántúli református diák és költő életútja rajzolódik ki, amelynek eseményeiből, fordulópontjaiból, esetenkénti normasértéseiből a kor társadalmának életére és szabályai­ra is következtethet az olvasó.

Orosz Andrea (1975) irodalomtörténész, a dél-koreai Han­kuk University of Foreign Studies Magyar Tanszékének vendégtanára. Kováts Józsefről írt monográfiája, a 2019-ben megírt doktori értekezésének átírt és újragondolt változata.

A VITӔ sorozatban olyan monográfiák kapnak helyet, amelyek értelmiségi pályaképeket mutatnak be vagy értelmeznek újra. Céljuk, hogy megvizsgálják a szövegek és életművek egykorú életrajzi, történelmi és szellemi kontextusát. Megítélésünk szerint az irodalmi szöveg­elemzés mellett elsőrendűen érdekes a művek létrejöttének és befogadásának feltételrendszere, akárcsak az ezt befolyásoló társadalmi, retorikai és történeti tényezők, a nyilvánosság terei, az értelmiségi hálózatok.

letöltés

impresszum

Orosz Andrea

Kováts József
Az életrajz és az életmű feltérképezése


Vitae ‧ 4

Sorozatszerkesztő:
Mészáros Gábor

Lektorálta:
Csörsz Rumen István

A kötet megjelenését az
„Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló
Nyugat-Magyarországon, 1770–1820”
Lendület Kutatócsoport, valamint a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete
támogatta

A borítón a pápai kollégium, Vasárnapi Ujság 38 (1858): 448.
A belső borítón látható térképet Nagy Béla készítette

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2732 2025
ISBN 978 615 6255 31 0
ISBN 978 615 6255 32 7 (pdf)

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Olvasószerkesztő: Szabó-Reznek Eszter
A jegyzeteket szerkesztette: Káli Anita
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2021

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?