Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások – 4

február 8th, 2022 § 1 comment

reciti könyv

Biró An­na­má­ria és Boka Lász­ló, szerk. Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok – 4. Budapest–Nagyvárad: reciti–Partium Ki­adó, 2021.

Az Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok cím­mel Nagy­vá­ra­don meg­ren­de­zett irodalom- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat ne­gye­dik kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A ta­nács­ko­zá­sok­nak rend­sze­re­sen ad ott­hont a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem Ma­gyar Nyelv- és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi tan­szé­ke, mely még 2013-ban dön­tött úgy, hogy két­éven­te ven­dé­gül lát­ja az ér­tel­mi­ség­tör­té­net össze­tett kér­dés­kö­re­i­vel és kar­ri­er­le­he­tő­sé­ge­i­vel, a szel­lem min­den­ko­ri em­be­re­i­nek kap­cso­la­ti há­ló­i­val, il­let­ve al­ko­tói cso­por­to­su­lá­sok, írók, iro­dal­má­rok iz­gal­mas élet­tör­té­ne­te­i­vel fog­lal­ko­zó ku­ta­tó­kat. A nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés­sel lét­re­jött, két­éven­te meg­tar­tott nagy si­ke­rű ren­dez­vény társ­szervezője ez­út­tal is a bu­da­pes­ti Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont (ko­ráb­ban MTA) Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te volt.

A vi­lág ese­mé­nye­it fel­for­ga­tó jár­vány hely­zet min­ket is meg­aka­dá­lyo­zott ab­ban, hogy a ko­ráb­bi rit­must kö­ves­sük. Ra­gasz­kod­tunk hoz­zá, hogy ha­gyo­má­nyos, je­len­lé­ti for­má­ban tart­suk ta­nács­ko­zá­sun­kat, meg­győ­ző­dé­sünk lé­vén, hogy a tu­do­má­nyos elő­adá­sok, a fel­ve­tett prob­lé­mák csak ki­in­du­ló­pont­jai le­het­nek az új ered­mé­nye­ket fel­mu­ta­tó együtt­gon­dol­ko­dás­nak, az elő­adá­sok­hoz fű­zött kom­men­tá­rok, a szü­ne­tek­ben is zaj­ló, ér­le­lő vi­ták és egy­ál­ta­lán a kü­lön­bö­ző kor­sza­kok és tárgy­kö­rök szak­ér­tői köz­ti esz­me­cse­rék pe­dig e kon­fe­ren­cia­so­ro­zat (és kö­te­tei) lé­nye­gét ad­ják, kép­le­te­sen szól­va név­je­gyét je­len­tik. Öröm­mel kons­ta­tál­tuk, hogy fo­ko­za­to­san nőtt az ér­dek­lő­dés a ma­gyar tu­do­má­nyos­ság kö­ré­ben a ren­dez­vény iránt, ame­lyet még­is há­rom íz­ben is el kel­lett na­pol­nunk, s vé­gül csak 2021. jú­ni­us 16–18. kö­zött ke­rül­he­tett meg­ren­de­zés­re a so­kak ál­tal várt újabb konferencia.

letöltés

impresszum

Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek,
kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok
4.


Szer­kesz­tet­te:
Biró An­na­má­ria
Boka Lász­ló

A könyv meg­je­le­né­sét az
ELKH Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont tá­mo­gat­ta

A kö­tet a
Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem Ma­gyar Nyelv- és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi
tan­szé­ki cso­port­ja és az
ELKH Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet
együtt­mű­kö­dé­sé­ben, kö­zös ki­adás­ban va­ló­sult meg.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISSN 2559 2548
ISBN 978 615 6255 28 0

Szol­gál­tat­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Gra­fi­kai terv: Vin­c­ze Ju­dit, Vo­i­ti­csek Ilo­na
Tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa

Budapest–Nagyvárad
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások – 4

Vélemény, hozzászólás?