Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 9.

december 30th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 9. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

A köz­kul­tú­ra ku­ta­tá­sa min­den­képp a ré­gé­szet­tel ro­kon. De va­jon ki tud­ja, kik vol­tak ott­hon, és kik vol­tak ven­dé­gek Pom­pe­ji há­za­i­ban, akik sose jár­tak ott ko­ráb­ban? A tár­gya­ik, a csont­ja­ik, az éle­tük utol­só per­ce va­la­mi más­nak lett a do­ku­men­tu­ma. A köz­kul­tú­ra em­lé­kei is így szó­ród­nak szét, gyak­ran tel­je­sen más kö­zeg­ben, mint ami­ben va­la­ha ér­tel­mük volt. Ten­ger­ből jön, csi­kó­hal for­má­jú, de még­se csi­kó­hal. Ami még­is ér­de­kes­sé te­szi: ho­gyan, mi­ért ke­rült a szál­lít­mány a víz­be, s mi­ként jut, mi­ért jut­hat egy­ál­ta­lán a partra.

A Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok ki­len­ce­dik kö­te­te a Covid-időszámítás má­so­dik esz­ten­de­jé­ben szü­le­tett. Nem le­he­tünk elég há­lá­sak régi és új szer­ző­ink­nek, hogy a ku­ta­tás aka­dá­lyai el­le­né­re most is ennyi­re gaz­dag, ki­vá­ló ta­nul­má­nyo­kat ír­tak. Szo­mo­rú és zi­lált idő­szak, masz­kos könyv­tá­ra­zás, el­vesz­tett il­lú­zi­ók itt­hon és a nagy­vi­lág­ban – ám a köz­kul­tú­ra ku­ta­tá­sá­ra to­vább­ra is ösz­tön­ző­en ha­tott, ahogy azt már 2020-ban érez­het­tük. Ta­lán azért, mert a vi­lág meg­szo­kott rend­jé­től, a sa­ját folk­lo­ri­kus mű­kö­dé­sünk­től, szo­ká­sa­ink­tól egy lé­pés­sel hát­rébb ke­rül­tünk, s ez a hi­ány mind­nyá­jun­kat ér­zé­ke­nyeb­bé tett arra, hogy ész­re­ve­gyük, sőt ke­res­sük az ilyes­mit a múlt­ban. E kö­tet­re te­hát, akár­hogy néz­zük, mind­ez jó­té­ko­nyan nyom­ta rá bélyegét.

letöltés

tartalom

 • A szent kö­pe­nye és a krump­li­héj. Elő­hang a Do­romb 9. kö­te­té­hez (Csör­sz Ru­men István)

Nemzetközi populáris kultúra

 • Rutt­kay Ve­ro­ni­ka: Ro­bert Burns, Ge­or­ge Thom­son és a skót „nem­ze­ti dal”
 • Ka­lavsz­ky Zsó­fia: Pus­kin és az iro­dal­mi anekdota
 • Nagy Le­ven­te: „Pi­ros or­cá­mat de­rí­ti ma­gyar vér…”. Magyar–román köz­köl­té­sze­ti kap­cso­la­tok a XIX. szá­zad első felében
 • Bo­bák Szil­via – Kál­mán C. György – Kál­mán Mi­hály: Krump­li, krump­li, krumpli
 • Mi­kos Éva: Ba­nán­kí­gyó, ba­nán­pók – kor­társ mon­dák, régi hiedelmek

Magyarországi populáris kultúra

 • Vo­igt Vil­mos: Kép­ver­sek és egyes fé­miko­nok hátlapja
 • Bo­ri­án El­réd: A ka­to­li­kus Dőri éne­kes­könyv Szent Márton-énekei
 • Knapp Éva: Egy XVIII. szá­za­di köny­vé­sze­ti talány
 • He­ge­düs Béla: Bo­nam dist­rac­ti­on­em! A mu­lat szó és szár­ma­zé­kai el­fe­lej­tett je­len­tés­me­ző­je a XVIII. században
 • Zva­ra Edi­na: Nagy Já­nos sza­nyi plé­bá­nos is­me­ret­len írá­sai a bé­csi Ma­gyar Hír­mon­dó kéz­ira­tai között
 • Csör­sz Ru­men Ist­ván: Pá­ló­czi Hor­váth Ádám Napóleon-ciklusa és a köz­köl­té­sze­ti ha­gyo­mány I. Vissza-mars, a francoknak
 • Vas­né Szűcs Imo­la: A Béla fu­tá­sa (1822) da­lai köz­ké­zen, köz­szá­jon, köztudatban
 • Gu­lyás Ju­dit: A mese ér­tel­me­zé­sei a Ma­gyar Szép­iro­dal­mi Szem­lében (1847)
 • Szi­lá­gyi Már­ton: Arany Já­nos Nemzetőr-dalának folk­lo­ri­zá­ci­ó­já­hoz
 • Per­ger Gyu­la: „Ön­ér­de­ket nem is­mer ő, azért le­gyen kép­vi­se­lő.” Egy év­szá­zad győ­ri kortesnótái
 • Do­mo­kos Ma­ri­ann: Vi­kár Béla, a leg­if­jabb Ta­tár Pé­ter. Po­pu­lá­ris egészség-felvilágosító nyom­tat­vá­nyok a XIX. szá­za­di ko­le­ra­jár­vá­nyok idején
 • Tüs­kés Anna: Idé­ze­tek és al­kal­mi ver­sek: Iro­dal­mi szö­ve­gek köz­té­ri szob­ro­kon és em­lék­mű­ve­ken a XVII. szá­zad má­so­dik fe­lé­től 1914-ig
 • Kap­pa­nyos And­rás: Mit tu­dott Rom­há­nyi József?

Szemle

 • Mab ki­rály­né Zsur­ná­lia ki­rály­nő bi­ro­dal­má­ban: A tün­dér­me­se a vik­to­ri­á­nus saj­tó­ban (Gu­lyás Judit)
 • Ne­mes­né Ma­tus Zsa­nett: Bod­ro­ghy Papp Ist­ván. Iro­da­lom és mű­ve­lő­dés a re­form­ko­ri Du­nán­tú­lon (Hor­váth József)
 • Gyi­me­si Eme­se: Gyer­mek­szem­mel Szend­rey Jú­lia csa­lád­já­ban (Tö­möry Miklós)
 • Ön­fe­jű uni­tá­ri­us lel­kész – in­no­va­tív nép­raj­zi gyűj­tő. Ür­mö­si Sán­dor (1815–1872) írá­sos ha­gya­té­ka (Mi­kos Éva)

impresszum

Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 9.

Szer­kesz­tő:
Csör­sz Ru­men Ist­ván

Ké­szült a
Nyugat-magyarországi iro­da­lom 1770–1820 Len­dü­let Ku­ta­tó­cso­port
ke­re­té­ben
a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben

A bo­rí­tón:
James John­son, The Scots Mu­si­cal Mus­e­um (Edin­burgh, 1787), cím­lap
Na­ti­o­nal Lib­rary of Scot­land – Cre­a­tive Com­mons

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2063–8175

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja és há­ló­za­ti ki­adó­ja
http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Nyom­da és kö­té­szet: Kó­dex Könyv­gyár­tó Kft.

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?