Közvetítők és közvetítés: Kulturális transzfer a hosszú reformáció kontextusában (ReKonf ‧ 12)

december 21st, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Ko­vács Jan­ka, Móré Tün­de, Rédey-Keresztény Já­nos, Rédey-Keresztény Jú­lia, Vi­rág Csil­la és Vra­bély Márk, szerk. Köz­ve­tí­tők és köz­ve­tí­tés: Kul­tu­rá­lis transz­fer a hosszú re­for­má­ció kon­tex­tu­sá­ban. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 12. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

A kö­tet írá­sai szer­te­ága­zó té­má­kat bon­col­gat­nak, a kö­zép­ko­ri kó­dex­má­so­lás­tól kezd­ve egé­szen a 19. szá­zad for­du­ló­ján ki­ala­ku­ló or­vo­si szak­nyelv vizs­gá­la­tá­ig.­ A szer­zők egy­től egyig fi­a­tal ku­ta­tók, akik­nek írá­sa­it el­ső­sor­ban az moz­gat­ta, ho­gyan le­het a kul­tu­rá­lis transz­fe­rek je­len­sé­gét és vál­to­za­ta­it meg­ra­gad­ni, va­la­mint ho­gyan il­lesz­ked­nek a vizs­gált je­len­sé­gek a hosszú re­for­má­ció korszakalakzatába.

letöltés

impresszum

Köz­ve­tí­tők és köz­ve­tí­tés
Kul­tu­rá­lis transz­fer a hosszú re­for­má­ció kon­tex­tu­sá­ban


Szer­kesz­tet­te:
Ko­vács Jan­ka
Móré Tün­de
Rédey-Keresztény Já­nos
Rédey-Keresztény Jú­lia
Vi­rág Csil­la
Vra­bély Márk

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 12


So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Tö­rök Zsu­zsa

A kö­tet az
MTA BTK Len­dü­let Hosszú re­for­má­ció Kelet-Európában (1500–1800)
pro­jekt ke­re­té­ben ké­szült

A kö­tet meg­je­le­né­sét az
ELKH Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón:
Matt­he­us van Hel­lem­ont, Az al­ki­mis­ta (17. sz.), rész­let

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978 963 416 296 4

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?