Drága Tanárnő!”

december 15th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Tüs­kés Anna és Tüs­kés Gá­bor, vá­lo­gat­ta, saj­tó alá ren­dez­te, szerk. „Drá­ga Ta­nár­nő!” Irodalom- és mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti for­rá­sok Tüs­kés Ti­bor­né ha­gya­té­ká­ból (1949–1997). Em­lé­ke­zé­sek (2019, 2021). Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

A kö­tet vá­lo­ga­tást nyújt Tüs­kés Ti­bor­né Sze­mes Anna (1930–2020) kö­zép­is­ko­lai ma­gyar­ta­nár ha­gya­té­ká­ban fenn­ma­radt for­rá­sok­ból, a neki aján­lott írá­sok­ból és a róla szó­ló em­lé­ke­zé­sek­ből. A gyűj­te­mény há­rom pé­csi köz­ok­ta­tá­si in­téz­mény, a Csé­ti Ottó Bá­nya­ipa­ri Tech­ni­kum, a Le­ő­wey Klá­ra Gim­ná­zi­um és a Ba­ra­nya Me­gyei Pe­da­gó­gi­ai In­té­zet tör­té­ne­té­hez kap­cso­ló­dik, mi­köz­ben fényt vet egy nem min­den­na­pi ta­nár­egyé­ni­ség éle­té­re, mun­ká­já­ra, a tan­órá­kon messze túl­mu­ta­tó ok­ta­tó, ne­ve­lő te­vé­keny­sé­gé­re. A for­rá­sok ál­tal fel­ölelt idő­szak az 1950-es évek­től a Kádár-korszakon át az 1989 utá­ni év­ti­zed vé­gé­ig ter­jed. A fi­lo­ló­gi­ai jegy­ze­tek­kel el­lá­tott do­ku­men­tu­mok szá­mos mű­fajt kép­vi­sel­nek: a sze­mé­lyi és hi­va­ta­los ira­to­kon, to­váb­bá egy ön­élet­raj­zi vissza­em­lé­ke­zé­sen kí­vül van­nak köz­tük ver­sek, az iro­dal­mi szak­kö­ri mun­ka for­rá­sai, be­szé­dek, új­ság­cik­kek, in­ter­júk és levelek.

A le­ve­le­ző­part­ne­rek so­rá­ban egy­aránt ta­lá­lunk író­kat, köl­tő­ket, kri­ti­ku­so­kat és iro­da­lom­tör­té­né­sze­ket, mint pél­dá­ul Né­meth Lász­ló, Ta­káts Gyu­la, Fo­dor And­rás, Ber­tha Bul­csu, Ber­tók Lász­ló, Szé­csi Mar­git, Ve­ker­di Lász­ló, Var­gha Ba­lázs, Gö­röm­bei And­rás és Do­mo­kos Má­tyás. A kö­tet köz­li a Koch Va­lé­ri­á­val mint­egy har­minc éven át foly­ta­tott, iro­da­lom­tör­té­ne­ti ér­té­kű le­ve­le­zés je­len­leg is­mert tel­jes anya­gát, to­váb­bá Tüs­kés Ti­bor és Tüs­kés Ti­bor­né kö­zös könyv­tá­ra ha­gya­ték­ban fenn­ma­radt ré­szé­nek de­di­kált kö­te­te­it. A vá­lo­ga­tás köz­re­ad né­hány, az iro­da­lom és az ok­ta­tás vi­lá­gán egy­aránt túl­mu­ta­tó, kor­tör­té­ne­ti do­ku­men­tu­mot is. A for­rás­ki­adás hoz­zá­já­rul­hat a 20. szá­zad má­so­dik fele ma­gyar­or­szá­gi oktatás‑, nevelés‑, irodalom- és mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­té­nek meg­ér­té­sé­hez, ösz­tö­nöz­he­ti a kö­zép­is­ko­lai iro­da­lom­ta­ní­tás meg­újí­tá­sá­ra irá­nyu­ló tö­rek­vé­se­ket, és ser­kent­he­ti a Ma­gyar Nem­ze­ti Le­vél­tár Ba­ra­nya Me­gyei Le­vél­tá­rá­ban őr­zött ha­gya­ték mód­sze­res feldolgozását.

letöltés

impresszum

Drá­ga Ta­nár­nő!”
Irodalom- és mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti for­rá­sok Tüs­kés Ti­bor­né ha­gya­té­ká­ból (1949–1997)
Em­lé­ke­zé­sek (2019, 2021)

Vá­lo­gat­ta, saj­tó alá ren­dez­te, szer­kesz­tet­te:
Tüs­kés Anna
Tüs­kés Gá­bor

Lek­to­rál­ta:
Dr. Nagy Imre

Ké­szült a
Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben
(ELKH)
A ki­ad­vány meg­je­le­né­sét tá­mo­gat­ta
ELKH Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet

A bo­rí­tón
Dis­kay Len­ke: Le­gen­da, 1969, fa­met­szet, 5/15, rész­let, ma­gán­tu­laj­don

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978 963 416 295 7

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?