Kalmár György: Hexameteres magyar költemények

december 13th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Kal­már György. He­xa­me­te­res ma­gyar köl­te­mé­nyek: Va­ló­sá­gos Ma­gyar ABC – P. S. Utó­lí­rás – Má­ria The­réz­si­á­hoz buz­dúlt alá­za­tos éne­kem. Saj­tó alá ren­dez­te He­ge­düs Béla. Régi Ma­gyar Köl­tők Tára. XVIII. szá­zad 17. Bu­da­pest: Uni­ver­si­tas Ki­adó – re­ci­ti, 2020.

A po­li­hisz­tor Kal­már György (1726–?) hosszú he­xa­me­te­res köl­te­mé­nye­it, min­de­nek­előtt a Va­ló­sá­gos ma­gyar ABC-t és az ah­hoz tar­to­zó Post Scriptum–Utólírást szá­mon tar­tot­ta a ma­gyar irodalomtörténet-írás. Még­hoz­zá ol­va­sat­la­nul. E mű­vek va­ló­szí­nű­leg még szak­mai kö­rök­ben is is­me­ret­le­nek. En­nek nyil­ván leg­főbb oka, hogy a szö­ve­gek­nek mind­má­ig nem volt mo­dern ki­adá­sa. A má­sik ok már Kal­már kor­tár­sa­i­nak is sze­met szúrt: a szer­ző kü­lö­nös, bár meg­ma­gya­rá­zott hang­je­lö­lé­sei. A ma­gyar nyelv le­írá­sá­hoz nyolc­van kü­lön­bö­ző ka­rak­tert tar­tott szük­sé­ges­nek, ame­lyek elég­gé meg­ne­he­zí­tik a szö­ve­gek olvasását.

A kri­ti­kai ki­adás el­sőd­le­ges cél­ja, hogy Kal­már György több ezer sor­nyi he­xa­me­te­re el­ér­he­tő­vé vál­jon az ér­dek­lő­dők szá­má­ra. Az el­ér­he­tő ki­fe­je­zést a saj­tó alá ren­de­ző, He­ge­düs Béla – Kal­már­hoz hűen – több ér­te­lem­ben hasz­nál­ja. Fon­tos, hogy maga a szö­veg el­ér­he­tő le­gyen mint mű: könnyen ol­vas­ha­tó­nak és egy­út­tal idéz­he­tő­nek kell len­nie, ezért szük­sé­ges volt an­nak mo­dern át­írá­sa. De ugyan­így fon­tos volt, hogy az va­la­mennyi­re ért­he­tő is le­gyen. Eh­hez az edi­tio mi­nor tí­pu­sú szö­veg­ki­adá­sok kí­nál­ta le­he­tő­sé­ge­ket messze­me­nő­en ki­hasz­nál­va struk­tu­rál­ta és meg­al­kot­ta a fő­szö­ve­get, le­het­sé­ges ki­in­du­ló­pon­tot mu­tat­va az ol­va­sók­nak a bevezetőben.

letöltés

impresszum

Kal­már György

He­xa­me­te­res ma­gyar köl­te­mé­nyek

Va­ló­sá­gos Ma­gyar ABC
P. S. Utó­lí­rás
Má­ria The­réz­si­á­hoz buz­dúlt alá­za­tos éne­kem


Saj­tó alá ren­dez­te:
He­ge­düs Béla

Lek­to­rál­ta:
Fó­rizs Ger­gely
Mar­gócsy Ist­ván

A könyv meg­je­le­né­sét az

MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bi­zott­sá­ga,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te, va­la­mint a
Len­dü­let Iro­dal­mi nyil­vá­nos­ság a pol­gá­ro­su­ló
Nyugat-Magyarországon 1770–1820 Ku­ta­tó­cso­port
tá­mo­gat­ta

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978–615-5478–86‑4
HU ISSN 1416–6682

Fe­le­lős ki­adó az Uni­ver­si­tas Ki­adó igaz­ga­tó­ja,
és a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek igaz­ga­tó­ja
Tördelés/web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?