Lennék valakié” Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 1906–2018 (ReKonf ‧ 11)

június 29th, 2021 § 1 comment

reciti könyv

Kap­pa­nyos And­rás, szerk., Ma­jor Ág­nes, mun­ka­társ. „Len­nék va­la­kié” Az Ady-kultusz és ki­sa­já­tí­tá­si kí­sér­le­tei 1906–2018. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 11. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

Ady End­re ha­lá­lá­nak cen­te­ná­ri­u­ma a 20. szá­zad leg­na­gyobb sza­bá­sú iro­dal­mi kul­tu­szá­nak cen­te­ná­ri­u­ma – noha az Ady-kultusz már a köl­tő éle­té­ben je­len­tős (a 20. szá­zad­ban pá­rat­lan) mé­re­te­ket öl­tött. A ha­lá­la óta el­telt év­szá­zad­ban ka­no­ni­zá­ci­ós és de­ka­no­ni­zá­ci­ós kí­sér­le­tek kö­vet­ték egy­mást. Bár Ady ko­rai is­mert­sé­gé­ben min­den bi­zonnyal sze­rel­mi te­ma­ti­ká­jú ver­sei ját­szot­ták a leg­na­gyobb sze­re­pet, ha­lá­la után a szö­ve­gek új­bó­li ki­ak­ná­zá­si kí­sér­le­tei túl­nyo­mó rész­ben po­li­ti­kai cél­za­tú­ak vol­tak. A tex­tu­á­lis és tör­té­ne­ti kon­tex­tu­suk­ból ki­ra­ga­dott szö­veg­szi­lán­kok se­gít­sé­gé­vel – az Ady név te­kin­té­lyé­vel meg­tá­mo­gat­va – a leg­kü­lön­fé­lébb po­li­ti­kai prag­ma­tiz­mu­so­kat ru­ház­ták fel a me­ta­fi­zi­kai de­ter­mi­nált­ság au­rá­já­val. Ez­ál­tal ép­pen egy olyan élet­mű lett a 20. (és 21.) szá­za­di he­te­ro­nóm fel­dol­go­zá­sok leg­ked­vel­tebb tár­gya, amely­ben a maga ide­jén az au­to­nóm iro­dal­mi­ság egyik be­ve­ze­tő­jét és út­tö­rő­jét kö­szön­töt­ték – vagy ép­pen kárhoztatták.

En­nek az össze­tett tör­té­net­nek a szem­re­vé­te­le­zé­se azért is kü­lö­nö­sen idő­sze­rű, mert a ma­gyar­or­szá­gi iro­dal­mi kul­tusz­ku­ta­tás az utób­bi év­ti­ze­dek­ben ön­ál­ló disz­cip­lí­ná­vá vált. A BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet ál­tal ren­de­zett két­na­pos kon­fe­ren­cia ebbe a gon­dol­ko­dás­mód­ba il­lesz­ke­dett, ezt kí­ván­ta cél­zot­tan to­vább fej­lesz­te­ni. Kö­te­tünk en­nek a 2019. szep­tem­ber 11–12-én meg­tar­tott kon­fe­ren­ci­á­nak a ta­nul­mánnyá fej­lesz­tett elő­adá­sa­it tartalmazza.

tartalom

 • Elő­szó

 • Ve­res And­rás: Ki­rály Ist­ván Adyja

 • Gint­li Ti­bor: A szim­bo­liz­mus fe­lől kö­ze­lí­tő Ady-olvasatok (Há­rom pél­da: Lu­kács György, Sza­bó Ri­chárd, Kom­lós Aladár)

 • Rá­kai Or­so­lya: A mo­dern­ség le­he­tet­len kul­tu­sza. Ady és a mo­dern au­to­nó­mia ambivalenciája

 • Be­zecz­ky Gá­bor: Ady és Krú­dy éjszakái

 • Föl­des Györ­gyi: Dé­nes Zsó­fia és az Ady-kultusz

 • Kap­pa­nyos And­rás: Az Ady–Kassák tengely

 • Weh­ner Ti­bor: A mo­nu­men­tá­lis Ady. Ady End­re „szob­rá­sza­ti fo­gad­ta­tá­sa” 1918–2018

 • Mé­lyi Jó­zsef: Ki lá­tott en­gem? Az 1977-es Ady-év

 • Sza­bó Fe­renc Já­nos: Mo­dern zene, ka­ba­ré­dal és giccs. Ko­rai Ady-megzenésítések (1907–1927)

 • Rá­kai Zsu­zsan­na: Re­i­nitz­től Reinitzig

 • Ig­nácz Ádám: Vers dal­szö­veg he­lyett. A po­pu­lá­ris zene ta­lál­ko­zá­sai Ady köl­té­sze­té­vel a késő Kádár-kori Magyarországon

 • Ara­tó Lász­ló: Mí­tosz és kul­tusz össze­füg­gé­se Ady köl­té­sze­té­ben és befogadásában

 • Fe­nyő D. György: Kul­tusz és ta­ní­tás. Le­he­tő­sé­gek Ady End­re  ta­ní­tá­sá­nak kul­tusz fe­lő­li megközelítésére

 • Boka Lász­ló: Laj­tor­ja, fal­tö­rő kos, iga­zo­ló le­vél. Ka­no­ni­zá­ci­ós kí­sér­le­tek, po­zí­ció­sta­bi­li­zá­lá­sok és a ki­épü­lő Ady-kultusz stá­ci­ói 1909 és 1919 közt

 • Kosz­to­lánczy Ti­bor: „pá­tosz nél­kül kel­le­ne” A Nyu­gat 1909-es Ady-száma

 • Szé­che­nyi Ág­nes: „Azt az Adyt kell ad­nom, aki volt és úgy, ahogy volt” Schöpf­lin Ala­dár Ady-monográfiája (1934)

 • Szé­ná­si Zol­tán: Az Új Nem­ze­dék Ady-képének vál­to­zá­sa 1919 és 1929 között

 • Ma­jor Ág­nes: „va­ló­di s mű­vi­rá­gok igen tar­ka fű­zé­re” Az Ady ko­szo­rú­ja antológia

 • Decz­ki Sa­rol­ta: Az Ady-mémgyár

 • Sze­mély­név­mu­ta­tó

 • A kö­tet szerzői

letöltés

impresszum

Len­nék va­la­kié”
Az Ady-kultusz és ki­sa­já­tí­tá­si kí­sér­le­tei 1906–2018

Szer­kesz­tet­te:
Kap­pa­nyos And­rás

Mun­ka­társ:
Ma­jor Ág­nes


Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 11

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Tö­rök Zsu­zsa

A kö­tet meg­je­le­né­sét az
ELKH Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón:
Szé­kely Ala­dár: Ady End­re (1915)
For­rás:
Pe­tő­fi Iro­dal­mi Mú­ze­um, Mű­vé­sze­ti tár. Lel­tá­ri szám: F.1966.1.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978 615 6255 17 4

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Lennék valakié” Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 1906–2018 (ReKonf ‧ 11)

Vélemény, hozzászólás?