Az emlékező képzelőerő (RomKép 2021)

június 3rd, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Nagy Be­á­ta, Su­rá­nyi Be­á­ta, Uj­vá­ri Nóra, szerk. Az em­lé­ke­ző kép­ze­lő­erő. Kon­fe­ren­cia­kö­tet. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

A Rom­Kép má­so­dik kon­fe­ren­ci­á­já­nak elő­adá­sai a ro­man­ti­kus kép­ze­lő­erőt az em­lé­ke­zés, a je­len­lét­hi­ány és a ti­tok fe­lől kö­ze­lí­tet­ték meg. Az eb­ből meg­szü­le­tett kö­tet ta­nul­má­nyai úgy szó­lít­ják meg a ro­man­ti­kus ha­gyo­má­nyo­kat, úgy em­lé­kez­nek rá, hogy köz­ben újra meg újra át is ala­kít­ják azo­kat. A ta­nul­má­nyok­ban ma­guk az ol­va­sa­tok és in­terp­re­tá­ci­ók is a múlt­idé­zés kü­lön­fé­le mó­do­za­tai, s rá­vi­lá­gí­ta­nak arra, hogy a ro­man­ti­kus iro­da­lom kép­ze­lő­erőt érin­tő kér­dé­sei egy­ben iro­da­lom­ér­té­sünk kér­dé­sei is. A kö­tet há­rom fe­je­zet­be fog­lal­va pre­zen­tál­ja a nem­zet­kö­zi és film­mű­vé­sze­ti ki­te­kin­tést is tar­tal­ma­zó írá­so­kat. A téma ki­ter­jedt­sé­gét jel­zi, hogy a je­lent­ke­zők nagy szá­ma mi­att a kon­fe­ren­cia prog­ram­ja csak úgy fért
bele egy nap­ba, hogy a szek­ci­ók­nak pár­hu­za­mo­san kel­lett fut­ni­uk. Bí­zunk ab­ban, hogy a ta­nul­mány­kö­tet meg­je­le­né­sé­vel a kon­fe­ren­ci­án kez­dő­dött pár­be­széd to­vább folytatódhat.

letöltés

impresszum

Az em­lé­ke­ző kép­ze­lő­erő
Kon­fe­ren­cia­kö­tet

Szer­kesz­tet­te
Nagy Be­á­ta
Su­rá­nyi Be­á­ta
Uj­vá­ri Nóra

ELTE, Ro­man­ti­kus és kora mo­dern ma­gyar iro­da­lom
dok­to­ri prog­ram

A Jelenlét(hiány) – em­lé­ke­zés – ti­tok : A ro­man­ti­kus kép­ze­lő­erő
el­be­szél­he­tő­sé­ge (Rom­Kép II.), 2017. de­cem­ber 9‑én ren­de­zett kon­fe­ren­cia szer­kesz­tett elő­adá­sa­it tar­tal­ma­zó kö­tet
az ELTE BTK HÖK Tu­do­mány­szer­ve­zé­si és Ku­ta­tá­si Pá­lyá­zat tá­mo­ga­tá­sá­val
je­lent meg.

Kö­szö­net Ta­kács Em­má­nak és Pin­tér Kit­ti­nek a szer­kesz­tés so­rán
nyúj­tott se­gít­sé­gü­kért.

A bo­rí­tó Ca­spar Da­vid Fried­rich Frau vor un­ter­ge­hen­der Sonne
című fest­mé­nyé­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült.

by-nc-sa

Köny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

978–615-6255–19‑8

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Tör­del­te, WEB: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?