Bódi Katalin: Látásgyakorlatok

február 16th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Bódi Ka­ta­lin. Lá­tás­gya­kor­la­tok: Kon­tex­tu­sok Ka­zin­czy Fe­renc kép­ző­mű­vé­sze­ti tár­gyú írá­sa­i­hoz. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 184. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

Ka­zin­czy Fe­renc és a kép­ző­mű­vé­sze­tek kap­cso­la­tát rég­óta ki­emelt szak­mai fi­gye­lem kí­sé­ri – az élet­mű nagy­sá­ga, a mű­fa­ji sok­fé­le­ség, il­let­ve a tö­re­dé­kes­ség ed­dig el­ső­sor­ban rész­te­rü­le­tek fel­dol­go­zá­sá­ra irá­nyí­tot­ta a ku­ta­tá­so­kat. A szö­veg­kor­pusz fo­lya­mat­ban lévő és tel­jes meg­is­me­rés­sel ke­cseg­te­tő fel­tá­rá­sá­val le­he­tő­ség mu­tat­ko­zik arra, hogy cso­mó­pon­tok­ba ren­dez­he­tők le­gye­nek Ka­zin­czy kép­ző­mű­vé­sze­tek­kel kap­cso­la­tos írá­sai, és meg­ítél­he­tő le­gyen azok je­len­tő­sé­ge a 19. szá­zad első év­ti­ze­de­i­ben. Ka­zin­czy fi­gyel­me a mű­al­ko­tá­sok iránt azok­hoz az év­ti­ze­dek­hez kö­tő­dik, ami­kor Eu­ró­pá­ban meg­szü­le­tik a mű­vé­szet mo­dern ér­te­lem­ben vett fo­gal­ma, ami­vel szo­ros össze­füg­gés­ben lét­re­jön a mú­ze­um intézménye.

A kö­tet a neo­klasszi­ciz­mus fo­gal­mi há­ló­já­nak se­gít­sé­gé­vel ta­nul­má­nyoz­za Ka­zin­czy kép­ző­mű­vé­sze­tek­hez való vi­szo­nyát. A fó­kusz­ban a szép­hal­mi li­te­rá­tor ver­sei, va­la­mint kü­lön­fé­le szép­iro­dal­mi, tu­do­má­nyos és saj­tó­mű­fa­jok­ban írt mű­vei áll­nak. Ezt egé­szí­ti ki több, Ka­zin­czy szá­má­ra mérv­adó kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ti al­ko­tás elem­zé­se. Az eset­ta­nul­má­nyok vizs­gá­la­tai ki­tün­te­tett fi­gyel­met szen­tel­nek az ér­zé­ki re­cep­ció (s kü­lö­nö­sen a lá­tás) gya­kor­la­tá­nak, mely a ko­ra­be­li fel­fo­gás sze­rint meg­ha­tá­roz­za a mű­al­ko­tás be­fo­ga­dá­sá­nak ent­hu­zi­asz­ti­kus él­mé­nyét. Az itt köz­zé­tett elem­zé­sek új pers­pek­tí­vák­kal bő­ví­tik, il­let­ve ár­nyal­ják is­me­re­te­in­ket a neo­klasszi­ciz­mus idő­ta­pasz­ta­la­tá­ról, va­la­mint az irány­zat ön­re­fe­ren­ci­á­lis szép­ség­hez való viszonyáról.

letöltés

impresszum

Bódi Ka­ta­lin
Lá­tás­gya­kor­la­tok
Kon­tex­tu­sok Ka­zin­czy Fe­renc kép­ző­mű­vé­sze­ti tár­gyú írá­sa­i­hoz


Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 184

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Fó­rizs Ger­gely

Lek­to­rál­ta:
Bartha-Kovács Ka­ta­lin

A könyv meg­je­le­né­sét a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap, va­la­mint
a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, Iro­da­lom­tu­do­má­nyi
In­té­zet, Eöt­vös Lo­ránd Ku­ta­tá­si Há­ló­zat (ELKH) tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tó Jo­seph Be­noît Su­vée
A rajz­mű­vé­szet fel­ta­lá­lá­sa című
fest­mé­nyé­nek,
va­la­mint
Ka­zin­czy Fe­renc raj­zá­nak és kéz­ira­tá­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978 615 6255 12 9

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?