A kis világbeli nagy világ: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról (ReKonf ‧ 10)

december 20th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Csör­sz Ru­men Ist­ván és Mé­szá­ros Gá­bor, szerk. A kis vi­lág­be­li nagy vi­lág: Ta­nul­má­nyok Pá­ló­czi Hor­váth Ádám­ról. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 10. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

Pá­ló­czi Hor­váth Ádám ha­lá­lá­nak 2020-ban volt a 200. év­for­du­ló­ja. A Len­dü­let Nyugat-magyarországi iro­da­lom 1770–1820 ku­ta­tó­cso­port ta­nul­mány­kö­te­te eb­ből az al­ka­lom­ból lá­tott nap­vi­lá­got. Az író ha­gya­té­ká­nak és élet­mű­vé­nek ku­ta­tá­sa meg­élén­kült az el­múlt év­ti­zed­ben, rész­ben a Ma­gyar Ar­ión című ta­nul­mány­kö­tet (2011), rész­ben az az­óta meg­je­lent kri­ti­kai ki­adás (2015) és a we­ben el­ér­he­tő elekt­ro­ni­kus kri­ti­kai ki­adás nyo­mán. Ez a kö­tet a téma foly­ta­tá­sá­ra és to­vább­gon­do­lá­sá­ra vál­lal­ko­zik. A ta­nul­má­nyok ki­tér­nek Hor­váth írói, köl­tői, tör­té­ne­ti, fi­lo­zó­fi­ai és pszi­cho­ló­gi­ai né­ze­te­i­re, köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lá­sá­ra. Egy­út­tal új né­ző­pon­to­kat kí­nál­nak a 18–19. szá­zad for­du­ló­ján ki­bon­ta­ko­zó szel­le­mi és po­li­ti­kai moz­gal­mak, az ön­szer­ve­ző­dő irodalmi-kulturális élet vizsgálatához.

tartalom

 • Elő­szó

 • Köz­élet és nyilvánosság

  • Szi­lá­gyi Már­ton: Pá­ló­czi Hor­váth Ádám ver­ses episz­to­lá­ja és a ma­gyar saj­tó 18. szá­zad végi hely­ze­te. A Ma­gyar Ku­rir és a Min­de­nes Gyűj­te­mény konf­lik­tu­sa 1789-ben

  • Biró An­na­má­ria: A’ ma­gyar asszo­nyok Pro­ká­to­ra és A férj­fi­ak fe­le­le­te (1790) ko­ra­be­li kontextusai

  • Nagy Ágos­ton: Hor­váth Ádám Zala me­gyei ko­ro­na­őr­zők­höz írt ver­se és kontextusai

  • Ma­tá­nyi Mar­cell: Az utol­só in­szur­gens erő­pró­ba (1809) Pá­ló­czi Hor­váth Ádám költeményeiben

  • Csör­sz Ru­men Ist­ván: „pőröly vol­tam tör­ni a ha­tal­ma­kat”. Pá­ló­czi Hor­váth Ádám sze­rep­da­lai a Napóleon-korból

 • Ér­zé­keny­ség és pszichológia

  • He­ge­düs Béla: Lé­lek és iro­da­lom: Köl­té­szet­szem­lé­let Pá­ló­czi Hor­váth Ádám Psy­cho­ló­giájá­ban

  • Mé­szá­ros Gá­bor: Hor­váth, Cso­ko­nai és a Phai­dón: rá­ció és hit kibékítése

  • Lacz­há­zi Gyu­la: Az ér­zé­keny­ség Pá­ló­czi Hor­váth Ádám költészetében

  • Vo­igt Vil­mos: Poly­lo­gi­kai mu­lat­ság az álom­ról és al­vás­ról. Hor­váth Ádám (1789) és Gaal György (1823) írásai

 • Ének és poézis

  • Rédey-Keresztény Já­nos: An­tik auk­to­rok vers­ta­ni örök­sé­ge Hor­váth Ádám írásaiban

  • Len­gyel Réka: A Pil­le, a Mú­zsák és az elekt­ro­mos­kés­hal a keszt­he­lyi He­li­ko­non. Új ada­tok a Hy­per­bo­réi zsen­ge ér­tel­me­zé­sé­hez

  • Kül­lős Imo­la: Az Ötöd­fél­száz Éne­kek „faj­ta­lan” da­rab­jai. „Paj­kos” éne­kek a 17–18. szá­za­di közköltésben

  • Tari Luj­za: „Hor­váth Ádám gyűj­te­mé­nyé­ből.” „Dal­la­ma ré­gibb.” Jegy­ze­tek Bar­ta­lus Ist­ván 1869-es kiadásához

 • Tu­dás és világ

  • De­ves­covi Ba­lázs: Pá­ló­czi Hor­váth Ádám kéz­ira­tos térképei

  • Zsol­dos End­re: Pá­ló­czi Hor­váth Ádám és a vi­lág vége

  • Tüs­kés Gá­bor: Sza­bad­kő­mű­ves ima­könyv Nagybajomban

  • Tóth Tün­de: Nyelv­ro­kon­ság és hun­ha­gyo­mány Pá­ló­czi Hor­váth Ádám ős­tör­té­ne­ti munkájában

  • Cson­ki Ár­pád: Egy bi­ro­da­lom re­konst­ru­á­lá­sa. Pá­ló­czi Hor­váth Ádám tör­té­nel­mi gon­dol­ko­dá­sa és a Bar­ra­go­né és Za­lád […] című re­gény

  • Vi­o­lá­né Ba­ko­nyi Ibo­lya: Pá­ló­czi Hor­váth Ádám könyv­tá­rá­nak tö­re­dé­ke a csur­gói re­for­má­tus gim­ná­zi­um könyvtárában

 • Mu­ta­tók
  • Rö­vi­dí­tés­jegy­zék

  • Sze­mély­név­mu­ta­tó

  • Föld­raj­zi ne­vek mutatója

  • A kö­tet szerzői

letöltés

impresszum

A kis vi­lág­be­li nagy vi­lág
Ta­nul­má­nyok Pá­ló­czi Hor­váth Ádám­ról


Szer­kesz­tet­te:
Csör­sz Ru­men Ist­ván
Mé­szá­ros Gá­bor

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 10

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Tö­rök Zsu­zsa

Lek­to­rál­ta:

Len­gyel Réka

A kö­tet meg­je­le­né­sét a
Len­dü­let Iro­dal­mi nyil­vá­nos­ság a pol­gá­ro­su­ló Nyugat-
Ma­gyar­or­szá­gon 1770–1820 Ku­ta­tó­cso­port,
va­la­mint a
Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón:
Veszp­rém me­gyei bir­tok­tér­kép,
Pá­ló­czi Hor­váth Ádám sa­ját kezű raj­za (1784).
Ma­gyar Or­szá­gos Le­vél­tár Veszp­rém Me­gyei Le­vél­tá­ra, T 581

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978 615 6255 08 2

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?