Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 8.

december 20th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 8. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

A Do­romb 8. kö­te­te nem há­rít­hat­ja el e fur­csa 2020. év han­gu­lat­vál­to­zá­sa­it, ön­fel­adá­sa­it és ön­meg­ta­lá­lá­sa­it. Min­den el­is­me­ré­sünk és kö­szö­ne­tünk a szer­ző­ké, akik a ku­ta­tás­ra alig al­kal­mas esz­ten­dő­ben jobb­nál jobb ta­nul­má­nyo­kat küld­tek. Ál­lan­dó szer­ző­ink mel­lett új kol­lé­gá­kat is üd­vö­zöl­he­tünk, akik sa­ját szak­te­rü­le­tük ered­mé­nye­i­vel kap­cso­lód­nak be a popularitás-történeti pár­be­széd­be. A kö­tet­ben össze­sen hu­szon­öt ta­nul­mány és há­rom re­cen­zió ol­vas­ha­tó, két fő fe­je­zet­re oszt­va a nem­zet­kö­zi és a ma­gyar­or­szá­gi po­pu­lá­ris kul­tú­ra gyűj­tő­kö­rei sze­rint, ám ez is csak for­má­lis ha­tárt je­lent. Va­ló­já­ban min­den té­ma­kör sa­já­tos mó­don össze­függ a kö­tet tá­vo­li pont­ján ol­vas­ha­tók­kal.Mot­tó­ként Art­hur Gol­ding so­ra­it vá­lasz­tot­tuk 1567-ből, Matus-Kassai Gyön­gyi fordításában:

…amint egy lánc­ban min­den egyes szem egy má­sik­ba csa­va­ro­dik,
és mind az előt­te lé­vő­vel, mind az utá­na kö­vet­ke­ző­vel kap­cso­ló­dik,
ugyan­így min­den tör­té­net eb­ben a könyv­ben szem­mel lát­ha­tó­an
az előt­te lévő dol­go­kon, a ko­ráb­ban el­mon­dot­ta­kon alap­szik, és an­nak
                                        a kö­tel­mé­be lép, amely utá­na kö­vet­ke­zik;
és mind­egyik meg­vi­lá­gít­ja va­la­me­lyik másikat…

letöltés

impresszum

Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 8.

Szer­kesz­tő:
Csör­sz Ru­men Ist­ván

A kö­tet meg­je­le­né­sét a
Len­dü­let Iro­dal­mi nyil­vá­nos­ság a pol­gá­ro­su­ló
Nyugat-Magyarországon 1770–1820 Ku­ta­tó­cso­port,
va­la­mint a
Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón:
Mi­to­ló­gi­ai je­le­net
Fes­tett, ara­nyo­zott fa, XVIII. szá­zad, m: 34 cm
Eger, Dobó Ist­ván Vár­mú­ze­um,
Kép­ző­mű­vé­sze­ti Gyűj­te­mény, ltsz. 55.686.
Fotó: Szi­nok Gá­bor

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2063–8175

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Tör­de­lés, kor­rek­tú­ra: Csör­sz Ru­men Ist­ván
Nyom­da és kö­té­szet: Kó­dex Könyv­gyár­tó Kft.

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?