Critica

szeptember 13th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Tüs­kés Gá­bor, vál., szerk. és Tüs­kés Anna, s. a. r. Cri­ti­ca: For­rá­sok az irodalom- és kul­tú­ra­tu­do­má­nyi szak­kritika tör­té­ne­té­hez 1986–2020.
Sour­ces for the His­to­ry of Cri­tic­ism of Li­ter­ary and Cul­t­u­ral Stu­di­es
1986–2020
. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

E kö­tet vá­lo­ga­tást tar­tal­maz az el­múlt há­rom és fél év­ti­zed­ben ál­ta­lam egye­dül vagy má­sok­kal – köz­tük el­ső­sor­ban fe­le­sé­gem­mel, Knapp Évá­val – kö­zö­sen írt, szer­kesz­tett, társ­szer­kesz­tett, saj­tó alá ren­de­zett, elő­szó­val vagy kí­sé­rő­ta­nul­mánnyal el­lá­tott köny­vek­ről és más szak­mai ki­ad­vá­nyok­ról ha­zai és nem­zet­kö­zi fo­lyó­ira­tok­ban meg­je­lent szakkritikákból.

A gyűj­te­mény alap­ja a fel­is­me­rés, hogy a tu­do­má­nyos mű­vek kri­ti­kai fo­gad­ta­tá­sa, ben­ne min­de­nek­előtt az is­mer­te­té­sek, re­cen­zi­ók és bí­rá­la­tok ter­mé­sze­tes ré­szét és tár­gyát al­kot­ják az iro­da­lom­tör­té­né­szi mun­ká­nak, s el­sőd­le­ges for­rá­sai a tudomány- és kritikatörténetnek.

This vo­lu­me con­ta­ins a se­lec­ti­on of cri­ti­ques of books and ot­her pro­fes­si­o­nal pub­li­ca­tions, pub­lis­hed in Hun­ga­ri­an and in­ter­na­ti­o­nal jour­nals over the last th­ree and a half de­ca­des; the­se have been writ­ten, edi­ted, or co-edited with a fo­re­word or ac­com­pa­ny­ing es­say by myself – alo­ne or with ot­hers, inc­lu­ding pri­ma­rily my wife Éva Knapp.

The coll­ec­ti­on is bas­ed on the re­cog­ni­ti­on that the cri­ti­cal re­cept­ion of sci­en­ti­fic works and, abo­ve all, the­ir descript­ions, re­views and cri­ti­ques form a na­tu­ral part and ob­ject of the li­ter­ary historian’s work and are the pri­ma­ry sour­ces of the his­to­ry of sci­en­ce and criticism.

letöltés

impresszum

Cri­ti­ca

For­rá­sok az irodalom- és kul­tú­ra­tu­do­má­nyi
szak­kritika tör­té­ne­té­hez
1986–2020

Sour­ces for the His­to­ry of Cri­tic­ism of
Li­ter­ary and Cul­t­u­ral Stu­di­es
1986–2020


Vá­lo­gat­ta, szer­kesz­tet­te / Se­lec­ted and edi­ted by:
Tüs­kés Gá­bor

Saj­tó alá ren­dez­te / Com­pi­led by:
Tüs­kés Anna

Lek­to­rál­ta / Re­vie­wed by:
Len­gyel Réka ■ Ber­nard Adams

A ki­ad­vány meg­je­le­né­sét tá­mo­gat­ta
Co-sponsored by:
ELKH Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont,
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet
ELKH Re­se­arch Cent­re for the Hu­ma­ni­ti­es,
Ins­ti­tu­te for Li­ter­ary Stu­di­es

A bo­rí­tón / Co­ver:
Hend­rick Golt­zi­us: A Tu­dás (Tu­do­mány, Okos­ság) al­le­gó­ri­á­ja, 1598,
réz­met­szet, rész­let, Am­ster­dam, Rijks­mus­e­um, RP-P-OB-27.298
Hend­rick Golt­zi­us: Al­le­gory of Pru­den­ce, 1598,
eng­ra­v­ing, de­ta­il, Am­ster­dam, Rijks­mus­e­um, RP-P-OB-27.298

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978–615-5478–95‑6

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?