Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet (ReKonf ‧ 7)

augusztus 24th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Papp Ing­rid, szerk. Iro­da­lom­tör­té­net, tu­do­mány­tör­té­net, esz­me­tör­té­net: Ta­nul­má­nyok Tar­nai An­dor ha­lá­lá­nak 25. év­for­du­ló­já­ra. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 7. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

A kö­tet Tar­nai An­dor (1925–1994) aka­dé­mi­kus, az Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet egy­ko­ri fő­osz­tály­ve­ze­tő­je és az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem tanszék­vezető pro­fesszo­ra ha­lá­lá­nak 25. évfor­dulója al­kal­má­ból ren­de­zett kon­fe­ren­cia elő­adá­sa­i­nak to­vább­fej­lesz­tett és tema­tikusan el­ren­de­zett ta­nul­má­nya­it tar­talmazza. Tar­nai An­dor a for­rá­sok szé­leskörű és el­mé­lyült is­me­re­tén ala­pu­ló mun­kás­sá­ga fel­öle­li a mul­ti­et­ni­kus Ma­gyar­or­szá­gon lét­re­jött több­nyel­vű írás­beliség, kü­lö­nö­sen az iro­dal­mi al­ko­tá­sok mö­gött fel­tár­ha­tó el­vek, ha­gyo­má­nyok, ha­tá­sok, ko­ra­be­li ki­hí­vá­sok, fel­ada­tok és cé­lok vi­szony­rend­sze­rét a kö­zép­kor­tól a 19. szá­zad vé­gé­ig, tu­do­mány­tör­té­ne­ti tár­gya­i­ban pe­dig azon is túl. A tanulmá­nyok szo­ro­san kap­cso­lód­nak Tar­nai An­dor mun­kás­sá­gá­hoz és ku­ta­tá­si te­rü­le­te­i­hez, ta­nú­sít­ják az élet­mű ak­tív haszná­latát és kí­sér­le­tet tesz­nek a Tar­nai ál­tal fel­tárt ada­tok új­ra­ér­té­ke­lé­sé­re, új adatok­kal való ki­egé­szí­té­sé­re, megállapításai­nak és kö­vet­kez­te­té­se­i­nek vizs­gá­la­tá­ra, szem­lé­le­ti és mód­szer­ta­ni fel­ve­té­se­i­nek ér­vé­nye­sí­té­sé­re vagy felülvizsgálatára.

tartalom

 • Be­ve­ze­tő
 • Kecs­ke­mé­ti Gá­bor
  Tar­nai An­dor a tu­do­mány­tör­té­net­ben: a ma­gyar iro­da­lom­tör­té­ne­ti
  gon­dol­ko­dás szin­té­zis­től szintézisig
 • SZÓBELISÉG ÉS ÍRÁSBELISÉG A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON
  • Ko­rom­pay Klá­ra
   Tar­nai An­dor és a ma­gyar nyelvtörténet
  • Bar­tók Zsó­fia Ág­nes
   A má­sod­la­gos szó­be­li­ség el­sőd­le­ges for­rá­sai
   La­ti­nul tu­dók ma­gyar nyel­vű egy­há­zi szö­ve­gei a re­for­má­ció előtt
  • Viz­kelety And­rás
   Egy kró­ni­ka­cso­port sza­po­ro­dó szövegemlékei
  • Kon­rád Esz­ter
   „…qu­i­dam de­vot­is­si­mus fra­ter, qui XXX. an­nis in Vi­ca­ria Boz­nae la­bor­a­ve­rat”
   Gi­o­van­ni Ris­to­ri, Sie­nai Ber­nar­din lel­ki vezetője
 • …A MAGYARORSZÁGHOZ VALÓ TARTOZÁST KIFEJEZŐ […] ESZMÉK TÖRTÉNETE
  • Szi­lá­gyi Már­ton
   Fi­lo­ló­gi­á­ból esz­me­tör­té­net
   Tar­nai An­dor Ext­ra Hun­ga­riam… című mo­nog­rá­fi­á­já­nak tu­do­mány­tör­té­ne­ti helyéről
  • Tóth Ger­gely
   Őslakos-vita vagy kö­zös ős­tör­té­net?
   Per­le­ke­dő és meg­egye­zést ke­re­ső néperedet-narratívák
   Ma­gyar­or­szá­gon a 17–18. században
  • Papp Ing­rid
   Felső-magyarországi né­met és szláv nem­ze­ti ideo­ló­gi­ák
   egy 17. szá­za­di bib­li­kus cseh nyel­vű al­kal­mi prédikációban
  • Tüs­kés Gá­bor
   Ön­élet­raj­zi Magyarország-képek a szám­űze­tés­ben: Rá­kó­czi és Mikes
  • Tóth Kál­mán
   Tar­nai An­dor Hungarus-hazafiság kon­cep­ci­ó­já­nak po­li­ti­kai gon­dol­ko­dás­tör­té­ne­ti vonatkozásai
 • FORMULÁK ÉS ALKALOM […] FOLYAMATOS TOVÁBBHAGYOMÁNYOZÓDÁSA
  • Szö­ré­nyi Lász­ló
   Ma­gyar vo­nat­ko­zá­sok Tito Stroz­zi Bor­si­as című eposzában
  • Szent­már­to­ni Sza­bó Géza
   Egy ké­tes hi­te­lű Ja­nus Pannonius-epigramma 16. szá­zad­ban
   nyom­ta­tott variánsa
  • Imre Mi­hály
   Doctri­na és eloqu­en­tia egy­sé­ge
   Jo­hann Sturm: De amis­sa di­cen­di ratione
  • Bar­tók Ist­ván
   Ada­lék a 18. szá­za­di ma­gyar egy­há­zi re­to­ri­ka tör­té­ne­té­hez:
   Gom­bá­si Ist­ván pré­di­ká­ció­el­mé­le­ti munkássága
  • Szi­lá­gyi And­rás
   Cli­pe­us sive pro­pug­na­cu­lum ch­ris­ti­an­ita­tis
   Egy eu­ró­pai szál­ló­ige idő­sze­rű­sé­ge és képi meg­je­le­ní­té­sé­nek vál­to­za­tai a 17. szá­zad má­so­dik felében
  • Lé­nárt Or­so­lya
   „Ext­ra Hun­ga­riam non est vita…”
   A fer­ti­li­tas-to­posz meg­je­le­né­si for­mái a 19. szá­zad ele­ji ma­gyar­or­szá­gi né­met nyel­vű irodalomban
 • …A MODERN SZERZŐ […] KIALAKULÓBAN VOLT
  • Len­gyel Réka
   Írói és tu­dós­le­ve­le­zé­sek: Ré­vai Miklós
  • Fe­ke­te Nor­bert
   A szer­zői név­hasz­ná­lat mint a kri­ti­kai vé­le­mé­nyek meg­is­me­ré­sé­nek esz­kö­ze a klasszi­kus szá­zad­for­du­ló ma­gyar irodalmában
  • Pen­ke Olga
   A fran­cia nyel­vű idé­ze­tek sze­re­pe Ba­tsá­nyi vi­tá­zó és ér­te­ke­ző pró­zá­já­ban
   Vol­taire esz­té­ti­kai gon­do­la­ta­i­nak ma­gyar visszhangja
  • Pa­to­nai Ani­kó Ág­nes
   Egy „kö­zép­sze­rű his­tó­ria”
   Tom­pa Mi­hály Szé­csi Má­riájá­ról
 • Név­mu­ta­tó
 • A kö­tet szerzői

letöltés

impresszum

Iro­da­lom­tör­té­net, tu­do­mány­tör­té­net, esz­me­tör­té­net
Ta­nul­má­nyok Tar­nai An­dor ha­lá­lá­nak 25. év­for­du­ló­já­ra


Szer­kesz­tet­te:
Papp Ing­rid

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 7

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Tö­rök Zsu­zsa

A kö­tet a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tá­mo­ga­tá­sá­val je­lent meg.

A bo­rí­tón:
A Ma­gyar Ki­rály­ság mint a Res­pub­li­ca ch­ris­ti­a­na vé­dő­bás­tyá­ja.
Szig­na­tú­ra nél­kü­li réz­met­szet, rész­let (1666–1670 között)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978–615-5478–93‑2

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?