Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet (ReKonf ‧ 7)

augusztus 24th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Papp Ingrid, szerk. Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet: Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára. Reciti konferenciakötetek 7. Budapest: reciti, 2020.

A kötet Tarnai Andor (1925–1994) akadémikus, az Irodalomtudományi Intézet egykori főosztályvezetője és az Eöt­vös Loránd Tudományegyetem tanszék­vezető professzora halálának 25. évfor­dulója alkalmából rendezett konferencia előadásainak továbbfejlesztett és tema­tikusan elrendezett tanulmányait tar­talmazza. Tarnai Andor a források szé­leskörű és elmélyült ismeretén alapuló munkássága felöleli a multietnikus Magyarországon létrejött többnyelvű írás­beliség, különösen az irodalmi alkotások mögött feltárható elvek, hagyományok, hatások, korabeli kihívások, feladatok és célok viszonyrendszerét a középkortól a 19. század végéig, tudománytörténeti tárgyaiban pedig azon is túl. A tanulmá­nyok szorosan kapcsolódnak Tarnai An­dor munkásságához és kutatási területeihez, tanúsítják az életmű aktív haszná­latát és kísérletet tesznek a Tarnai által feltárt adatok újraértékelésére, új adatok­kal való kiegészítésére, megállapításai­nak és következtetéseinek vizsgálatára, szemléleti és módszertani felvetéseinek érvényesítésére vagy felülvizsgálatára.

tartalom

 • Bevezető
 • Kecskeméti Gábor
  Tarnai Andor a tudománytörténetben: a magyar irodalomtörténeti
  gondolkodás szintézistől szintézisig
 • „SZÓBELISÉG ÉS ÍRÁSBELISÉG A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON”
  • Korompay Klára
   Tarnai Andor és a magyar nyelvtörténet
  • Bartók Zsófia Ágnes
   A másodlagos szóbeliség elsődleges forrásai
   Latinul tudók magyar nyelvű egyházi szövegei a reformáció előtt
  • Vizkelety András
   Egy krónikacsoport szaporodó szövegemlékei
  • Konrád Eszter
   „…quidam devotissimus frater, qui XXX. annis in Vicaria Boznae laboraverat”
   Giovanni Ristori, Sienai Bernardin lelki vezetője
 • „…A MAGYARORSZÁGHOZ VALÓ TARTOZÁST KIFEJEZŐ […] ESZMÉK TÖRTÉNETE”
  • Szilágyi Márton
   Filológiából eszmetörténet
   Tarnai Andor Extra Hungariam… című monográfiájának tudománytörténeti helyéről
  • Tóth Gergely
   Őslakos-vita vagy közös őstörténet?
   Perlekedő és megegyezést kereső néperedet-narratívák
   Magyarországon a 17–18. században
  • Papp Ingrid
   Felső-magyarországi német és szláv nemzeti ideológiák
   egy 17. századi biblikus cseh nyelvű alkalmi prédikációban
  • Tüskés Gábor
   Önéletrajzi Magyarország-képek a száműzetésben: Rákóczi és Mikes
  • Tóth Kálmán
   Tarnai Andor Hungarus-hazafiság koncepciójának politikai gondolkodástörténeti vonatkozásai
 • „…FORMULÁK ÉS ALKALOM […] FOLYAMATOS TOVÁBBHAGYOMÁNYOZÓDÁSA”
  • Szörényi László
   Magyar vonatkozások Tito Strozzi Borsias című eposzában
  • Szentmártoni Szabó Géza
   Egy kétes hitelű Janus Pannonius-epigramma 16. században
   nyomtatott variánsa
  • Imre Mihály
   Doctrina és eloquentia egysége
   Johann Sturm: De amissa dicendi ratione
  • Bartók István
   Adalék a 18. századi magyar egyházi retorika történetéhez:
   Gombási István prédikációelméleti munkássága
  • Szilágyi András
   Clipeus sive propugnaculum christianitatis
   Egy európai szállóige időszerűsége és képi megjelenítésének változatai a 17. század második felében
  • Lénárt Orsolya
   „Extra Hungariam non est vita…”
   A fertilitas-toposz megjelenési formái a 19. század eleji magyarországi német nyelvű irodalomban
 • „…A MODERN SZERZŐ […] KIALAKULÓBAN VOLT”
  • Lengyel Réka
   Írói és tudóslevelezések: Révai Miklós
  • Fekete Norbert
   A szerzői névhasználat mint a kritikai vélemények megismerésének eszköze a klasszikus századforduló magyar irodalmában
  • Penke Olga
   A francia nyelvű idézetek szerepe Batsányi vitázó és értekező prózájában
   Voltaire esztétikai gondolatainak magyar visszhangja
  • Patonai Anikó Ágnes
   Egy „középszerű história”
   Tompa Mihály Szécsi Máriájáról
 • Névmutató
 • A kötet szerzői

letöltés

impresszum

Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet
Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára


Szerkesztette:
Papp Ingrid

Reciti konferenciakötetek ‧ 7

Sorozatszerkesztő:
Török Zsuzsa

A kötet a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézetének
támogatásával jelent meg.

A borítón:
A Magyar Királyság mint a Respublica christiana védőbástyája.
Szignatúra nélküli rézmetszet, részlet (1666–1670 között)

by-nc-saKönyvünk a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Magyarország Licenc

feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható.
Köteteink a r e c i t i honlapjáról letölthetők.
Éljen jogaival!

HU ISSN 2630-953X
ISBN 978-615-5478-93-2

Kiadja a r e c i t i,
a BTK Irodalomtudományi Intézetének
tartalomszolgáltató portálja ▶ http://www.reciti.hu
Tördelés, borító: Szilágyi N. Zsuzsa
Web: Hegedüs Béla

Budapest
2020

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?