Könyvek magántulajdonban (ReKonf ‧ 6)

június 30th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Dó­bék Ág­nes, szerk. Köny­vek ma­gán­tu­laj­don­ban (1770–1820). Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 6. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

A 18. szá­zad vége és a 19. szá­zad első év­ti­ze­dei je­len­tős vál­to­zá­so­kat hoz­tak a könyv­tör­té­net­ben, az ol­va­sás és a könyv­ki­adás te­rü­le­tén. A ko­ra­be­li Ma­gyar­or­szá­gon is egy­re hang­sú­lyo­sab­bá vál­tak a könyv­ol­va­sás pro­pa­gá­lá­sá­nak, a könyv­gyűj­tés­nek, il­let­ve a könyv­tár­ál­lí­tás­nak kul­tu­rá­lis tapasztalatai.

Az egy­re szé­le­sebb ol­va­sói ré­teg és a köny­vek nö­vek­vő szá­ma el­le­né­re a 18. szá­zad kö­ze­pé­től a ma­gyar­or­szá­gi könyv­tár­tör­té­net for­rá­sai ja­va­részt fel­tá­rat­la­nok. A kö­tet ta­nul­má­nyai a ma­gán­tu­laj­don­ban lévő köny­vek­re össz­pon­to­sí­ta­nak; ed­dig tel­je­sen is­me­ret­len, vagy rész­ben fel­dol­go­zott for­rá­sok alap­ján, új szem­pon­tok sze­rint mu­tat­ják be a vizs­gált kor­szak (1770–1820) köny­ves kul­tú­rá­ját, ki­te­kint­ve a meg­elő­ző és a kö­vet­ke­ző évtizedekre.

tartalom

 • Elő­szó
 • Könyv­ter­me­lés, könyv­ter­jesz­tés, olvasástörténet
  • Mo­nok Ist­ván
   Ma­gán­könyv­tá­rak (1770–1820)
   A ku­ta­tás és az elem­zé­sek kü­lö­nös jegyei
  • Gra­nasz­tói Olga
   Eu­ró­pai könyv­ter­jesz­té­si há­ló­za­tok, né­met ke­res­ke­dők, ma­gyar­or­szá­gi könyv­fo­gyasz­tók II. Jó­zsef ko­rá­ban
   Új fel­ve­té­sek Po­zsony, Pest-Buda és Bécs könyv­ke­res­ke­del­mé­nek kutatásában
  • Vas­né Tóth Kor­né­lia
   Pony­vák Szé­ché­nyi alap­könyv­tá­rá­ból az Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár Plakát- és Kis­nyom­tat­vány­tár gyűj­te­mé­nyé­ben (1770–1820)
 • Köz­ne­me­sek és az al­só­pap­ság olvasmányai
  • Hor­váth Jó­zsef
   Ada­lé­kok a Győ­ri Egy­ház­me­gye ró­mai ka­to­li­kus al­só­pap­sá­gá­nak könyv­kul­tú­rá­já­hoz
   Fa­lu­si és me­ző­vá­ro­si plé­bá­no­sok könyv­ha­gya­té­kai (1770–1820)
  • He­gyi Ádám
   Ho­gyan lesz ma­gán­könyv­tár­ból kö­zös­sé­gi könyv­tár?
   Pél­dák két dél­vi­dé­ki re­for­má­tus egy­ház­me­gye lel­ké­szi könyv­tá­ra­i­ra a 18–19. szá­zad fordulóján
  • Si­mon Be­á­ta
   Köz­ne­me­sek ma­gán­könyv­tá­rai a 18. szá­za­di Za­lá­ban, ha­gya­té­ki lel­tá­rak alapján
 • Fő­úri gyűjtemények
  • Sza­bó Ádám
   Egy fő­úri tu­dós­könyv­tár: a Te­le­ki­ek gyűjteménye
  • Zva­ra Edi­na
   Gö­rög De­me­ter könyv­tá­rá­nak kéz­ira­tai
   Bá­rány Pé­ter, Ba­tsá­nyi Já­nos, Kis Já­nos, Ré­vai Mik­lós, Trenk Fri­gyes és Ver­se­ghy Fe­renc írásai
 • Tu­dó­sok, iro­dal­má­rok gyűjteményei
  • Don­csecz Etel­ka
   Ver­se­ghy Fe­renc könyvtárai
  • Vi­o­lá­né Ba­ko­nyi Ibo­lya
   Újabb ada­tok a so­mo­gyi ud­var­há­zak könyv­kul­tú­rá­já­nak kérdéséhez
  • Dó­bék Ág­nes
   Saut­ter­she­im Ig­nác könyvei
 • Sze­mély­név­mu­ta­tó
 • Hely­név­mu­ta­tó
 • A kö­tet szerzői

letöltés

impresszum

Köny­vek ma­gán­tu­laj­don­ban
(1770–1820)


Szer­kesz­tet­te:
Dó­bék Ág­nes

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 6

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Tö­rök Zsu­zsa

A kon­fe­ren­ci­át és a kö­tet meg­je­le­né­sét a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap,
a BTK Len­dü­let Nyugat-magyarországi iro­da­lom 1770–1820
ku­ta­tó­cso­port és a BTM Kis­cel­li Mú­ze­um tá­mo­gat­ta.

A kon­fe­ren­ci­át a
BTK Len­dü­let Nyugat-magyarországi iro­da­lom 1770–1820
Ku­ta­tó­cso­port, a MOKKA Egye­sü­let MOKKA R Ta­go­zat, va­la­mint az
MTA Könyv­tör­té­ne­ti Mun­ka­bi­zott­sá­ga kö­zö­sen ren­dez­te Bu­da­pes­ten, az MTA KIK ta­nács­ter­mé­ben 2020. már­ci­us 6‑án.

A bo­rí­tón: a bu­dai könyv­kö­tő­céh lá­dá­ja, 18. szá­zad má­so­dik fele
(BTM Kis­cel­li Mú­ze­u­ma, Fáry­né Sza­lat­nyay Ju­dit felvétele)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978–615-5478–90‑1

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?