Friedrich Schiller: Don Karlos [ReTextum ‧ 9]

június 18th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Fried­rich Schil­ler. Don Kar­los. Szer­kesz­tet­te Simon-Szabó Ág­nes. For­dí­tot­ta Bö­lö­ni Far­kas Sán­dor. Re­Tex­tum 9. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.

Szö­veg­ki­adá­sunk Fried­rich Schil­ler drá­má­já­nak két­száz éve ké­szült ma­gyar vál­to­za­tát elő­ször te­szi el­ér­he­tő­vé a szé­le­sebb olva­sóközönség szá­má­ra. A szerző-fordító ha­gya­té­ká­ban fenn­ma­radt mű­for­dí­tá­sai közt a Don Kar­los a leg­ko­ráb­bi át­ül­te­tés. Megjelené­sével Bö­lö­ni Far­kas Sán­dor né­met mű­for­dí­tá­sa­i­nak utol­só da­rab­ja is hoz­zá­fér­he­tő­vé vá­lik Jo­hann Wolf­gang Goe­the Az ifju Wert­her Gyöt­rel­mei (2015) és Fried­rich Schil­ler A Naiv és Sen­ti­men­tá­lis kől­te­mény­ről (2017) ki­adá­sa­it követően.

A re­ci­ti ki­adó Re­Tex­tum című könyv­so­ro­za­ta szö­ve­ge­ket kö­zöl. A szer­kesz­tő­ség és a so­ro­zat­szer­kesz­tők kon­cep­ci­ó­ja sze­rint egy adott szö­veg kri­ti­kai igé­nyű újra- vagy első köz­lé­se nem egy el­várt lé­pést je­lent az ide­á­lis­nak fel­té­te­le­zett szö­veg­ál­la­pot felé, mi­vel azt gon­dol­juk, hogy nincs egy ide­á­lis szö­veg­ál­la­pot. A so­ro­zat­ban meg­je­le­nő szö­ve­gek is csu­pán szö­veg­vál­to­za­tok. Szán­dé­ka­ink sze­rint egy adott pil­la­nat szak­mai kri­té­ri­u­mai alap­ján a legjobbak.

letöltés

impresszum

Fried­rich Schil­ler
Don Kar­los


For­dí­tot­ta:
Bö­lö­ni Far­kas Sán­dor

Saj­tó alá ren­dez­te és a kí­sé­rő­ta­nul­mányt írta:
Simon-Szabó Ág­nes

Lek­to­rál­ta:
Vad­er­na Gá­bor

Re­Tex­tum ‧ 9

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
He­ge­düs Béla
Vad­er­na Gá­bor
Mun­ka­társ:
Mé­szá­ros Gá­bor

Ala­pí­tó so­ro­zat­szer­kesz­tő:
La­bá­di Ger­gely

A ki­ad­vány a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia
tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szült.
A ki­ad­vány ké­szí­tő­jét mun­ká­ja so­rán
az MTA-DE Klasszi­kus Ma­gyar Iro­dal­mi
Tex­to­ló­gi­ai Ku­ta­tó­cso­port tá­mo­gat­ta.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2064–728X
ISBN
978–615-5478–63‑5

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Tör­del­te:
La­bá­di Ger­gely sab­lon­ja nyo­mán He­ge­düs Béla
WEB: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2019

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?