Balázs-Hajdu Péter: Zsengék, töredékek, kétes hitelűek

december 13th, 2019 § 0 comments

reciti könyv

Balázs-Hajdu Pé­ter. Zsen­gék, tö­re­dé­kek, ké­tes hi­te­lű­ek:  A Madách–Rimay-kódexek Sze­rel­mes éne­kek című fü­ze­té­nek vers­anya­ga. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 181. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.

A 17. szá­zad első har­ma­dá­nak egyik leg­je­len­tő­sebb ma­gyar iro­dal­mi for­rá­sá­ban, az ún. Madách–Rimay-kódexek­ben fenn­ma­radt sze­rel­mi tár­gyú vers­gyűj­te­mény iro­da­lom­tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­ge a ká­non­ban el­fog­lalt spe­ci­á­lis hely­ze­té­ből fa­kad. Ezek az éne­kek esz­té­ti­kai szem­pont­ból úgy­szól­ván mar­gi­ná­li­sak, ugyan­ak­kor a ko­ra­be­li ma­gyar köl­té­szet csúcs­tel­je­sít­mé­nye­ként ér­té­kelt Balassi‑, il­let­ve Rimay-életmű köz­vet­len is­me­re­té­ről ad­nak szá­mot. A ko­ráb­bi szak­iro­dal­mak erő­fe­szí­té­sei fő­leg az att­ri­bú­ci­ó­ra irá­nyul­tak, vagy­is an­nak el­dön­té­sé­re, hogy a szö­veg­cso­port meg­al­ko­tá­sa Ma­dách Gás­pár vagy Ri­may Já­nos sze­mé­lyé­nek tulajdonítható‑e in­kább, ám ez a mo­dern szer­ző­fo­ga­lom­ra ha­gyat­ko­zó kér­dés­fel­te­vés ki­zá­ró­lag ne­ga­tív ered­mé­nye­ket hozott.

E mo­nog­rá­fia vizs­gá­ló­dá­sai el­ső­sor­ban nem a szer­ző­ség meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra irá­nyul­nak, ha­nem arra, hogy mi­fé­le köl­té­szet­tör­té­ne­ti előz­mé­nyek is­me­re­té­ben és mi­lyen retorikai-poétikai stra­té­gi­ák alap­ján jöt­tek lét­re a tár­gyalt ver­sek. Vá­lasz gya­nánt a könyv az ud­va­ri­as­ság hang­ján meg­szó­la­ló sze­rel­mi köl­té­sze­tünk ha­tás­tör­té­ne­té­nek egy igen fon­tos, ko­rai fe­je­ze­tét írja meg mély­re­ha­tó részletességgel.

letöltés

impresszum

Balázs-Hajdu Pé­ter
Zsen­gék, tö­re­dé­kek, ké­tes hitelűek
A Madách–Rimay-kódexek
Sze­rel­mes éne­kek
című fü­ze­té­nek versanyaga

Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 181

Sorozatszerkesztő:
Fó­rizs Gergely

Lektorálta:
Jan­ko­vics József

A kö­tet a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap tá­mo­ga­tá­sá­val je­lent meg

A bo­rí­tó Pe­reg­ri­no da Cesena
Or­phe­usz lant­já­té­ká­val meg­sze­lí­dí­ti az ál­la­to­kat (1500–1520 k.)
című met­sze­té­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val készült

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978–615-5478–73‑4

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2019

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?