Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok (ReKonf ‧ 4)

augusztus 26th, 2019 § 1 comment

reciti könyv

Tö­rök Zsu­zsa, szerk. Nő­szer­zők a 19. szá­zad­ban: le­he­tő­sé­gek és kor­lá­tok. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 4. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.

Az első pro­fesszi­o­ná­lis író­nők, akik meg­élhetési for­rás­ként te­kin­tet­tek az írás­ra, a 19. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben je­len­nek meg, és kü­lö­nül­nek el a nem egziszten­ciális szük­ség­let­ből al­ko­tó női szer­zők­től. A kö­tet olyan társadalmi-kulturális fo­lyamatokat tár fel, ame­lyek­ben hi­va­tá­sos író­nők és vál­to­za­tos cé­lok­kal és motivá­ciókkal tény­ke­dő más írás­hasz­ná­lók vet­tek részt. A ta­nul­má­nyok a női szerző­ségnek a 19. szá­za­di irodalom‑, sajtó- és tár­sa­da­lom­tör­té­net­tel való szo­ros össze­függéseit vizs­gál­ják, és ko­ra­be­li funk­cióinak, il­let­ve vál­to­za­ta­i­nak össze­tett kon­tex­tu­a­li­zá­ló fel­tá­rá­sá­ra törekednek.

 • Elő­szó
 • NŐI ESZTÉTIKÁK ÉS KRITIKUS NŐK 
  • Ba­logh Piroska
   Aest­he­ti­ca mu­li­eb­ris – avagy beszélhetünk‑e „női esztétikáról” 
   18–19. szá­za­di ma­gyar viszonylatban
  • Fe­ke­te Norbert
   Női né­ven nő­ként bírálni
   A be­széd­po­zí­ció meg­szer­zé­sé­nek prob­lé­mái Ta­káts Éva kri­ti­ku­si fellépésekor
  • Fó­rizs Gergely
   A szép­tan és a szépnem
   Ch­ris­ti­an Oe­ser nők­nek szó­ló esz­té­ti­ká­ja (1838–1899)
 • REFORMKORI FIRKÁSZOK
  • Ku­cser­ka Zsófia
   Pár­hu­za­mos úti­raj­zok – össze­fu­tó életutak
   A csi­no­so­dás po­li­ti­kai nyel­ve Wes­se­lé­nyi Po­li­xé­na és John Pa­get útirajzaiban
  • Ka­to­na Csaba
   „…író­nő vagyunk?!”
   Az írói iden­ti­tás Slach­ta Etel­ka naplóiban
  • Var­ga Zsuzsanna
   Egy ma­gyar hölgy iratai
   Pulsz­ky Te­réz Bécs­ben, Szé­csény­ben és Londonban
 • DRÁMAÍRÓK ÉS SZÍNÉSZNŐK 
  • Czi­bu­la Katalin
   Drá­ma­író nők a hi­va­tá­sos szín­ját­szás hajnalán
  • Bar­tha Ka­ta­lin Ágnes
   Új­ra­kép­zelt színház
   A szí­nész író­nő és író szí­nész­nő énjei
 • KAPCSOLATOK ÉS HÁLÓZATOK 
  • Gyi­me­si Emese
   Vers­író nők a 19. szá­zad közepén
   Szend­rey Jú­lia, Majt­hé­nyi Fló­ra, Ma­lom Luj­za, Wass Ot­ti­lia és Bu­lyovsz­ky Lil­la pályája
  • Szi­lá­gyi Zita Mária
   Egy tu­dó­sí­tó­nő Brüsszelből
   Báró Jó­si­ka Jú­lia hír­tu­dó­sí­tói tevékenysége
  • Tö­rök Zsuzsa
   A női írás ku­ta­tá­sá­nak mód­szer­ta­na a di­gi­tá­lis for­du­lat után
   Wohl Ste­fá­nia ese­te a The Scots­mannel
  • Kec­smár Szilvia
   Czó­bel Min­ka és a Lé­lek­ván­dor­lás
   A mű for­dí­tá­sá­nak és meg­je­len­te­té­sé­nek kö­rül­mé­nyei a Polignac-levelekben
 • PÉLDAKÉPEK ÉS IDENTITÁSOK 
  • Mla­kár Zsófia
   Női iden­ti­tás és írás össze­füg­gé­sei Her­man Ot­tó­né Bo­ros­nyay Ka­mil­la feljegyzéseiben
  • Fra­u­ham­mer Krisztina
   A zsi­dó asszony
   Az írás mint az iden­ti­tás ke­re­sés és mo­dell­al­ko­tás esz­kö­ze két szá­zad­for­du­lós zsi­dó nőírónál
  • Ste­in­ma­cher Kornélia
   Baj­za Len­ke: Le­á­nyok tükre
   A női élet­raj­zok ha­gyo­má­nya és pro­pa­gan­disz­ti­kus sze­re­pe a 19. században
 • MŰFAJ ÉS SZERZŐSÉG 
  • Gu­lyás Judit
   Női mű­faj volt‑e a mese?
   Me­se­mon­dók, me­se­gyűj­tők, meseírók
  • Mi­kos Éva
   Fe­hér­nép­rajz
   A női folk­lór­elő­adó he­lye az adat­köz­lő eman­ci­pá­ci­ó­já­nak folyamatában
 • Sze­mély­név­mu­ta­tó
 • A kö­tet szerzői

letöltés

impresszum

Nő­szer­zők a 19. században:
le­he­tő­sé­gek és korlátok


Szerkesztette:
Tö­rök Zsuzsa

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 4

Sorozatszerkesztő:
Tö­rök Zsuzsa

Meg­je­lent a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap támogatásával

A kon­fe­ren­cia meg­ren­de­zé­sét támogatta
a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap

A borítón:
Ma­gyar író­nők arcz­kép­csar­no­ka, 1862
Kőre rajz. Grimm. R.; kiad. Pfe­i­fer Ferdinánd;
nyomt. Pol­lák Test­vé­rek Pesten
Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyvtár,
Plakát- és Kis­nyom­tat­vány­tár, Lit/40

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978–615-5478–76‑5

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2019

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok (ReKonf ‧ 4)

Vélemény, hozzászólás?