Huszti Lászó: Calvinus János élete

június 24th, 2019 § 0 comments

reciti könyv

Husz­ti Lász­ló. Cal­vi­nus Já­nos éle­te. Szer­kesz­tet­te Tóth Zsom­bor. Re­Tex­tum 10. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.

Husz­ti Lász­ló, a ko­lozs­vá­ri Re­for­má­tus Kol­lé­gi­um se­ni­ora, 1758-ban for­dí­tot­ta le Kál­vin Já­nos The­o­dor de Bèze ál­tal írt la­tin nyel­vű élet­raj­zát. A mind­ed­dig is­me­ret­len kéz­irat a leg­el­ső ma­gyar nyel­vű for­dí­tá­sa de Bèze szö­ve­gé­nek, mely száz­öt­ven év­vel elő­zi meg Rácz Kál­mán 1908-ban ké­szült át­ül­te­té­sét. A Husz­ti tol­lán ma­gya­rul is meg­szó­la­ló de Bèze-féle Kálvin-élettörténet olyan app­li­kált és ak­ko­mo­dált tör­té­ne­ti tu­dás le­nyo­ma­tát őrzi, amely a val­lá­sos per­ze­kú­ció ta­pasz­ta­la­tá­nak iro­dal­mi és tör­té­ne­ti bi­zo­nyí­té­ka egy­szer­s­mind. A Huszti-féle ma­gyar szö­veg ér­tel­mé­ben 1758-ban még tart a re­for­má­ció. A for­dí­tás, az élet­tör­té­net meg­je­le­ní­té­sén túl te­hát új­faj­ta, hosszú re­for­má­cióként meg­ha­tá­roz­ha­tó kor­szak­fel­fo­gást is javasol.

A re­ci­ti ki­adó Re­Tex­tum című könyv­so­ro­za­ta szö­ve­ge­ket kö­zöl. A szer­kesz­tő­ség és a so­ro­zat­szer­kesz­tők kon­cep­ci­ó­ja sze­rint egy adott szö­veg kri­ti­kai igé­nyű újra- vagy első köz­lé­se nem egy el­várt lé­pést je­lent az ide­á­lis­nak fel­té­te­le­zett szö­veg­ál­la­pot felé, mi­vel azt gon­dol­juk, hogy nincs egy ide­á­lis szö­veg­ál­la­pot. A so­ro­zat­ban meg­je­le­nő szö­ve­gek is csu­pán szö­veg­vál­to­za­tok. Szán­dé­ka­ink sze­rint egy adott pil­la­nat szak­mai kri­té­ri­u­mai alap­ján a legjobbak.

letöltés

impresszum

Husz­ti László
Cal­vi­nus Já­nos élete


Be­ve­zet­te és saj­tó alá rendezte:
Tóth Zsombor

A kéz­ira­tot átírta:
Papp Kinga

Re­Tex­tum ‧ 10

Sorozatszerkesztő:
He­ge­düs Béla
Vad­er­na Gábor
Munkatárs:
Mé­szá­ros Gábor

Ala­pí­tó sorozatszerkesztő:
La­bá­di Gergely

A ki­ad­vány az
MTA BTK Len­dü­let Hosszú reformáció
Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport
tá­mo­ga­tá­sá­val készült

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2064–728X
ISBN
978–615-5478–77‑2

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tördelte:
La­bá­di Ger­gely sab­lon­ja nyo­mán He­ge­düs Béla
WEB: He­ge­düs Béla

Budapest
2019

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?