(B)Irodalom: Gyulai Pál az irodalom élén (ReKonf ‧ 2)

április 11th, 2019 § 0 comments

reciti könyv

Aj­kay Alin­ka és Császtvay Tün­de, szerk. (B)Irodalom: Gyu­lai Pál az iro­da­lom élén. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 2. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Gyu­lai Pál több év­ti­ze­des mun­kás­sá­gá­nak ér­tel­me­zé­se, ér­té­ke­lé­se na­gyon kü­lön­bö­ző, és sze­mé­lyé­nek, tény­ke­dé­sé­nek, be­fo­lyá­sá­nak, ered­mé­nye­i­nek meg­íté­lé­se rop­pant el­té­rő. Óri­á­si –  nem­egy­szer he­ves in­du­la­to­kat is kel­tő – vi­tá­kat ka­var, hogy je­len­tő­sé­gét szép­írói te­vé­keny­sé­ge, a kor­társ kri­ti­ka tu­do­mánnyá eme­lé­se, iro­da­lom­szer­ve­zői te­vé­keny­sé­ge vagy ta­ná­ri, eset­leg  szer­kesz­tői mun­kás­sá­ga né­ző­pont­já­ból ele­mez­zük, és azo­kat mi­lyen el­sőd­le­ges­sé­gi sor­ba ál­lít­va, ho­gyan ér­té­kel­jük. Sok­ré­tű, szer­te­ága­zó te­het­sé­ge ré­vén a ma­gyar iro­dal­mi élet szá­mos te­rü­le­tén hosszú év­ti­ze­dek­re meg­ha­tá­ro­zó egyé­ni­ség­gé vált, aki arra tö­re­ke­dett, hogy szin­te egy sze­mély­ben dönt­se el a ko­ra­be­li iro­dal­mi ká­nont, és ítél­kez­zék az iro­da­lom rend­sze­ré­ben je­lent­ke­ző sze­rep­lők sor­sá­ról. Be­fo­lyá­sa és ha­tá­sa alól – pro vagy kont­ra – csak a ki­vé­te­les ké­pes­sé­gű és nép­sze­rű­sé­gű szer­zők von­hat­ták ki ma­gu­kat. Iro­da­lom­szer­ve­ző te­vé­keny­sé­ge azon­ban bi­zo­nyo­san Ka­zin­czyé­hoz mér­he­tő, csak a nagy előd­nek még nem állt a ren­del­ke­zé­sé­re olyan ki­épült in­téz­mé­nyi há­ló­zat, amely in­téz­mé­nye­sí­tett ha­tal­mat is biz­to­sí­tott vol­na számára.

Ezt a sok­szí­nű Gyulai-képet igye­kez­tünk to­vább ele­mez­ni és szí­ne­sí­te­ni majd két­száz év­vel Gyu­lai Pál szü­le­té­se után, a 2017. ja­nu­ár 26–27-én a Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­te­men tar­tott tu­do­má­nyos kon­fe­ren­ci­án. A kon­fe­ren­ci­án ti­zen­négy elő­adás hang­zott el, eb­ből vé­gül tíz je­le­nik meg eb­ben a kötetben.

letöltés

impresszum

(B)Irodalom:
Gyu­lai Pál az iro­da­lom élén


Szerkesztette:
Aj­kay Alinka
Császtvay Tünde

Munkatárs:
Szabó-Reznek Eszter

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 2

Sorozatszerkesztő:
Tö­rök Zsuzsa

Meg­je­lent az Arany Já­nos Em­lék­év támogatásával

A kon­fe­ren­cia meg­ren­de­zé­sét támogatta
a Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­tem BTK
és a
Ma­gyar Nem­ze­ti Múzeum

A bo­rí­tón: Gyu­lai Pál az Akadémián

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978–615-5478–66‑6

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?