Rejtőzködő Kalliopé: Tanulmányok Arany János Naiv eposzunk című írásáról (Hagyományfrissítés ‧ 6)

december 31st, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Cson­ki Ár­pád, szerk. Rej­tőz­kö­dő Kal­li­o­pé: Ta­nul­má­nyok Arany Já­nos Naiv epo­szunk című írá­sá­ról. Ha­gyo­mány­fris­sí­tés 6. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Je­len kö­tet ta­nul­má­nyai Arany Já­nos Naiv epo­szunk című 1860-as ta­nul­má­nyá­nak tu­do­má­nyos ha­tá­sá­val vet­nek szá­mot. Arany írá­sa nem­csak a ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net­ről való gon­dol­ko­dás­ra volt nagy be­fo­lyás­sal, ha­nem más tu­do­mány­ágak­nak a kér­dés­fel­te­vé­se­it is hosszú idő­re meg­ha­tá­roz­ta. A kö­tet szer­zői az Arany-szöveg sok­irá­nyú ha­tá­sá­val össz­hang­ban több tu­do­mány­te­rü­let (régi és klasszi­kus ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net, iro­da­lom­el­mé­let, ang­lisz­ti­ka, nép­rajz­tu­do­mány) szem­pont­ja­it ér­vé­nye­sít­ve ér­tel­me­zik újra a ta­nul­mányt. A szer­zők egy­részt arra vál­lal­koz­nak, hogy Arany sa­ját élet­mű­vé­nek és ko­rá­nak kon­tex­tu­sai fe­lől ér­tel­mez­zék a Naiv epo­szunkat, de a mun­ka táv­la­tos tu­do­mány­tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­gé­re is rá­vi­lá­gí­ta­nak. Arany ta­nul­má­nya olyan szö­veg­nek bi­zo­nyul, amely­nek bi­zo­nyos meg­ál­la­pí­tá­sai és kér­dés­föl­ve­té­sei a mai na­pig ins­pi­rá­ló­an hat­hat­nak a ku­ta­tók­ra, míg más ele­mei – mint a naiv ma­gyar eposz meg­ta­lá­lá­sá­nak le­he­tő­sé­ge – már nem ke­cseg­tet­nek új eredményekkel.

letöltés

impresszum

Rej­tőz­kö­dő Kalliopé
Ta­nul­má­nyok Arany Já­nos
Naiv epo­szunk című írásáról


Szerkesztette:
Cson­ki Árpád

Ha­gyo­mány­fris­sí­tés ‧ 6

Sorozatszerkesztő:
Fó­rizs Gergely

A ki­ad­vány megjelenését
Ma­gyar­or­szág Kor­má­nya támogatta.

A kö­tet ta­nul­má­nyai az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kutatóközpont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek 2017. de­cem­ber 5‑én rendezett
kon­fe­ren­ci­á­já­ra készültek

A bo­rí­tón és a szennycímlapon
Körösfői-Kriesch Ala­dár Bö­lény­va­dá­szat című freskójának
rész­le­te látható.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2063–8361
ISBN 978–615-5478–65‑9

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te, web: He­ge­düs Béla

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?