Szomszédok a kirakatban: A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után

december 30th, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Ba­logh Mag­dol­na, szerk. Szom­szé­dok a ki­ra­kat­ban: A szlo­vák iro­da­lom re­cep­ci­ó­ja Ma­gyar­or­szá­gon 1990 után. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te és a Szlo­vák Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Vi­lág­iro­dal­mi In­té­ze­te két­ol­da­lú együtt­mű­kö­dés ke­re­té­ben több cik­lus óta ku­tat­ja a ma­gyar és a szlo­vák iro­da­lom­ban zaj­ló fo­lya­ma­to­kat, mű­fa­ji és nar­ra­tív jel­leg­ze­tes­sé­ge­ket, meg­ha­tá­ro­zó mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti tren­de­ket, a két iro­da­lom kap­cso­la­ta­it, kul­tu­rá­lis cse­re­fo­lya­ma­ta­it, el­he­lyez­ke­dé­sét a közép-európai kul­tu­rá­lis tér­ben. Az utób­bi évek­ben a kor­társ szlo­vák iro­da­lom va­ló­sá­gos boom-ját ta­pasz­tal­juk: en­nek a kon­junk­tú­rá­nak a ma­gyar kul­tú­rá­ban ész­lel­he­tő nyo­ma­it, a ma­gyar iro­da­lom fo­lya­ma­ta­i­val való össze­füg­gé­se­it ke­res­tük a két in­téz­mény kö­zös kon­fe­ren­ci­á­ján, ame­lyet a bu­da­pes­ti Szlo­vák In­té­zet tá­mo­ga­tá­sá­val ren­dez­tünk 2017. ok­tó­ber 17-én. Vizs­gá­la­tunk a rend­szer­vál­tás utá­ni idő­szak szlo­vák iro­dal­má­nak be­fo­ga­dá­sát ál­lí­tot­ta kö­zép­pont­ba, ki­emel­ten a 2016-os év ter­mé­sét, amely­ben az évi át­la­got je­len­tő 2–4 könyv­höz ké­pest ma­gya­rul 33 kö­tet­nyi for­dí­tás és 7 szlo­vák iro­dal­mi te­ma­ti­kus fo­lyó­irat­szám je­lent meg. Cé­lunk el­ső­sor­ban te­hát a 2016-os Bu­da­pes­ti Nem­zet­kö­zi Könyv­fesz­ti­vál­ra meg­je­lent szlo­vák mű­vek be­fo­ga­dá­sá­nak fel­tér­ké­pe­zé­se volt.

letöltés

impresszum

Szom­szé­dok a kirakatban
A szlo­vák iro­da­lom re­cep­ci­ó­ja Ma­gyar­or­szá­gon 1990 után

Szer­kesz­tet­te:
Ba­logh Magdolna

Lektorálta:
Ber­kes Tamás
Kiss Szem­án Róbert

A kö­tet meg­je­le­né­sét támogatták:
Szlo­vák Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Vi­lág­iro­dal­mi In­té­ze­te, Pozsony
Szlo­vák In­té­zet, Budapest

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–64‑2

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, web: He­ge­düs Béla
Bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?