Wirágh András: Fantasztikum és medialitás

december 24th, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Wi­rágh And­rás. Fan­tasz­ti­kum és me­dia­li­tás: Kí­sér­te­tek és írás­nyo­mok a ma­gyar pró­zá­ban Nagy Ig­nác­tól Szerb An­ta­lig. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 180. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Min­dig is ked­vel­tem azo­kat a re­gé­nye­ket, ame­lyek nyo­mo­zás­ra kész­tet­tek és ko­mo­lyan meg­dol­goz­tat­tak, az­tán egy vá­rat­lan csa­var­ral alá­ás­ták gon­do­san ki­mun­kált cse­lek­mé­nyü­ket, vagy eset­leg kér­dő­je­lek kö­ze­pet­te hagy­tak. Eb­ből az él­mény­ből szü­let­he­tett az öt­let, hogy az ol­va­sót el­bi­zony­ta­la­ní­tó szö­ve­gek­kel fog­lal­koz­zam ko­mo­lyab­ban. Mi­köz­ben az is egy­re vi­lá­go­sab­bá vált szá­mom­ra, hogy a szö­ve­gek te­ma­ti­kai je­gye­ik­től füg­get­le­nül hor­doz­zák eze­ket a sa­ját­sá­go­kat, ol­va­sás és nyo­mo­zás pe­dig a ko­ráb­ban gon­dolt­nál sok­kal szo­ro­sabb vi­szony­ban állnak.

letöltés

impresszum

Wi­rágh András
Fan­tasz­ti­kum és medialitás
Kí­sér­te­tek és írás­nyo­mok a ma­gyar pró­zá­ban Nagy Ig­nác­tól Szerb Antalig


Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 180

Sorozatszerkesztő:
Fó­rizs Gergely

Lektorálta:
Han­sá­gi Ágnes

A kö­tet a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Könyv- és
Fo­lyó­irat­ki­adá­si pá­lyá­za­tá­nak tá­mo­ga­tá­sá­val je­lent meg

A bo­rí­tón: Bru­tus és Ju­li­us Cae­sar szelleme,
Wil­li­am Blake il­luszt­rá­ci­ó­ja Wil­li­am Shakes­peare Ju­li­us Cae­sar című drámájához
(Ne­gye­dik fel­vo­nás, III. szín)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978–615-5478–58‑1

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?