Máté Ágnes: Egy kora újkori sikerkönyv története

november 26th, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Máté Ág­nes. Egy kora új­ko­ri si­ker­könyv tör­té­ne­te: 15–16. szá­za­di szö­veg­va­ri­án­sok és for­dí­tá­sok Ene­as Sil­vi­us Picc­o­lo­mi­ni His­to­ria de du­o­bus aman­ti­bus című sze­rel­mes re­gé­nyé­ből. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Alig­ha van ér­de­ke­sebb téma a sze­re­lem­nél. Eb­ben a kö­tet­ben egy sze­rel­mes­pár, Eu­rialus és Luc­re­tia ér­zel­mei mel­lett szó van az őket meg­al­ko­tó hu­ma­nis­ta, Ene­as Sil­vi­us Picc­o­lo­mi­ni la­tin klasszi­kus szer­zők irán­ti szen­ve­dé­lyé­ről, va­la­mint szá­mos ne­ves és név­te­len má­so­ló, nyom­dász és for­dí­tó mun­ká­já­ról, ame­lye­ket az előb­bi két szen­ve­dély ih­le­tett. Az ol­va­só e sze­rel­mek di­a­dal­me­ne­té­nek le­het ta­nú­ja, nyo­mon kö­vet­ve, ho­gyan ter­jedt el az ál­lí­tó­lag Sie­ná­ban meg­esett tör­té­net egy Bécs­új­he­lyen ke­let­ke­zett le­vél se­gít­sé­gé­vel Ró­má­tól Pá­ri­zsig és Kop­pen­há­gá­tól Krak­kó­ig, majd Sá­ros­pa­ta­kig, nagy­já­ból más­fél év­szá­zad alatt. Cu­pi­dó­nak e di­a­dal­me­ne­té­ben írás­tu­dók se­re­gei vo­nul­nak fel, rész­ben mint a győz­tes had ka­to­nái, rész­ben mint a zsák­mány, akik­ből rab­szol­gák lettek.

letöltés

impresszum

Máté Ág­nes

Egy kora új­ko­ri si­ker­könyv története

15–16. szá­za­di szö­veg­va­ri­án­sok és fordítások
Ene­as Sil­vi­us Piccolomini
His­to­ria de du­o­bus amantibus
című sze­rel­mes regényéből

A kö­tet a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Akadémia
Könyv- és Fo­lyó­irat­ki­adá­si pá­lyá­za­tá­nak tá­mo­ga­tá­sá­val je­lent meg.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–51‑2

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?