Tüskés Tibor: Válogatott bibliográfia

november 5th, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Tüs­kés Anna, szerk. Tüs­kés Ti­bor: Vá­lo­ga­tott bib­li­og­rá­fia. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

A bib­li­og­rá­fia do­ku­men­tál­ja Tüs­kés Ti­bor írói, kri­ti­ku­si, iro­da­lom­tör­té­né­szi és ta­ná­ri mun­kás­sá­gát, a róla szó­ló iro­dal­mat, va­la­mint a ha­tás­tör­té­net ada­ta­it. Re­giszt­rál­ja az ál­ta­la írt, éle­té­ben és a ha­lá­la után meg­je­lent mű­ve­ket, a rá vo­nat­ko­zó szak­iro­dal­mat, az őt áb­rá­zo­ló kép­ző­mű­vé­sze­ti al­ko­tá­so­kat, a vele/róla ké­szült fil­me­ket. Ese­ten­ként rö­vid an­no­tá­ci­ó­val egé­szí­tet­tem ki a cím­le­írá­so­kat, s je­lez­tem az írá­sok­ra meg­je­lent reakciókat.

A bib­li­og­rá­fi­ai mun­ka Nagy­apám új ar­cát mu­tat­ta meg szá­mom­ra, s ár­nyal­tab­bá tet­te a Róla al­ko­tott ké­pet: lát­tam ki­bon­ta­koz­ni a szá­mos kü­lön­bö­ző mű­faj­ban meg­nyil­vá­nu­ló pá­lyá­ját, sze­mé­lyi­sé­gét. Az elő­adá­sa­i­ról és más nyil­vá­nos fel­lé­pé­se­i­ről szó­ló sűrű hír­adá­sok óri­á­si mun­ka­bí­rá­sá­ról, szé­les ér­te­lem­ben vett ta­ná­ri mun­ká­já­ról, iro­da­lom­köz­ve­tí­tő te­vé­keny­sé­gé­ről tanúskodnak.

Tüs­kés Anna

letöltés

impresszum

Tüs­kés Tibor
Vá­lo­ga­tott bibliográfia


Össze­ál­lí­tot­ta, a be­ve­ze­tőt írta és a név­mu­ta­tót készítette
Tüs­kés Anna

Lektorálta
Sta­uder Mária

A borítón:
Dis­kay Len­ke: Ex lib­ris Tüs­kés Ti­bor, 1966.
Pa­pír, fa­met­szet, két­színnyo­más (fekete-fehér-barna); 68 × 70 mm.

A ki­ad­vány meg­je­le­né­sét tá­mo­gat­ta Szán­tód Köz­ség Önkormányzata.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–56‑7

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?