Az ismeretlen klasszikus (ReKonf ‧ 1)

szeptember 26th, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Fó­rizs Ger­gely és Vad­er­na Gá­bor, szerk. Az is­me­ret­len klasszi­kus: Berzsenyi-tanulmányok. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 1. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Ber­zse­nyi Dá­ni­el élet­mű­vét a ma­gyar irodalomtörténet-írás el­lent­mon­dá­sos je­len­ség­ként köny­vel­te el, mely­nek egyes ele­mei rend­re ide­gen­sze­rű­nek és két­sé­ges ér­té­kű­nek szá­mí­tot­tak. A je­len kö­tet­be gyűj­tött ta­nul­má­nyok Ber­zse­nyi mun­kás­sá­gá­nak kü­lön­bö­ző, 19. szá­za­di költészet‑, kritika- és esz­me­tör­té­ne­ti kon­tex­tu­sa­it tár­ják fel és ér­tel­me­zik. Olyan össze­füg­gé­se­ket mu­tat­nak fel, ame­lyek nyo­mán le­he­tő­vé vá­lik az egy­szer­re ka­no­ni­kus­nak és is­me­ret­len­nek tűnő klasszi­kus új­faj­ta meg­kö­ze­lí­té­se. Az itt meg­fo­gal­ma­zott kér­dé­se­ket im­már nem az iro­dal­mi ká­non utó­la­gos szem­pont­jai dik­tál­ják, ha­nem az egy­ko­rú szel­le­mi kö­zeg­re össz­pon­to­sí­tó vizs­gá­la­tok­ból adódnak.

A ta­nul­má­nyok te­hát a Berzsenyi-életmű il­lesz­ke­dé­si pont­ja­i­nak ki­je­lö­lé­sét vég­zik el, ily mó­don küzd­ve meg újra az is­me­ret­len­ség je­len­sé­gé­vel. Olyan prob­lé­mák ke­rül­nek elő­tér­be, mint Ho­ra­ti­us mai ol­va­sa­ta­i­nak ta­nul­sá­gai Ber­zse­nyi köl­té­sze­té­re néz­vést, Ber­zse­nyi és a ko­ra­be­li köl­té­szet, Ber­zse­nyi és a nyelv­újí­tás kap­cso­la­ta, Ber­zse­nyi ha­tá­sa kor­tár­sa­i­ra és köz­vet­len utó­ko­rá­ra, Ber­zse­nyi kép­ze­tei a csi­no­so­dás­ról, va­la­mint Ber­zse­nyi ol­vas­ha­tó­sá­ga di­gi­tá­lis esz­kö­zök segítségével.

letöltés

impresszum

Az is­me­ret­len klasszikus:
Berzsenyi-tanulmányok


Szerkesztette:
Fó­rizs Gergely
Vad­er­na Gábor

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 1

Sorozatszerkesztő:
Tö­rök Zsuzsa

Meg­je­lent a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap támogatásával
A bo­rí­tó a kö­vet­ke­ző kép fel­hasz­ná­lá­sá­val készült:
Ja­cob Sc­horn: Ber­zse­nyi Dá­ni­el mi­ni­a­tűr arc­ké­pe, 1812
pa­pír, gou­ache, 840 × 740 mm, j.b.k. J. Sc­horn pinxit
MTA Mű­vé­sze­ti Gyűj­te­mény ltsz. 55
Fotó: Sze­lé­nyi Károly

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978–615-5478–50‑5

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?