Az antik dráma útjai: Tanulmányok a görög-római színjátszásról és hatásáról

május 2nd, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Kar­sai György, Kár­pá­ti And­rás és Vá­mos Kor­né­lia, szerk. Az an­tik drá­ma út­jai: Ta­nul­má­nyok a görög-római szín­ját­szás­ról és ha­tá­sá­ról. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Nyolc ta­nul­mány, ame­lyek mind­egyi­ke az eu­ró­pai szín­ház­tör­té­net ki­in­du­ló­pont­ját je­len­tő gö­rög és ró­mai drá­ma­iro­dal­mat vá­lasz­tot­ta elem­zé­se tár­gyá­ul. Kü­lön­bö­ző meg­kö­ze­lí­té­sek­ben – tu­do­mány­tör­té­net, szö­veg­ha­gyo­má­nyo­zás, mí­tosz­ke­ze­lés, dra­ma­tur­gia, szín­pad­ra ál­lí­tás stb. – fog­lal­koz­nak a ki­vá­lasz­tott drá­ma­szö­veg­gel vagy szer­ző­vel vagy szín­há­zi mű­faj­jal. Idő­ben nagy­já­ból ezer évet ölel fel az át­te­kin­tett szín­ház­tör­té­ne­ti kor: Aisz­khü­losz­tól Se­ne­cán át az i. sz. 4. szá­zad­ban ke­let­ke­zett Dictys-szövegig. Olyan vál­lal­ko­zás ez, mint­ha, mond­juk, a hon­fog­la­lás­tól a 2000-es éve­kig sze­ret­nénk át­te­kin­te­ni a Kárpát-medence kul­tú­rá­já­nak egyet­len as­pek­tu­sát. Ezer­fe­lé ága­zó tör­té­ne­tet is­me­rünk meg, pon­to­sab­ban a tör­té­net­szö­ve­dék he­lyett leg­fel­jebb né­hány fol­tot belőle.

letöltés

impresszum

Az an­tik drá­ma útjai
Ta­nul­má­nyok a görög-római szín­ját­szás­ról és hatásáról


Szer­kesz­tet­te
Kar­sai György, Kár­pá­ti And­rás és Vá­mos Kornélia

A kö­tet a K‑83115 számú,
„A tra­gi­kum és a ko­mi­kum ér­tel­me­zé­se az an­tik drámában”
című OTKA-NKFIH ku­ta­tá­si prog­ram ke­re­té­ben készült.

A bo­rí­tó­hoz fel­hasz­nált vázakép-motívum forrása:
Dél-Itáliában ké­szült Gnathia-kancsó (Kr. e. 4. század)
Szép­mű­vé­sze­ti Mú­ze­um An­tik Gyűj­te­mény, lel­tá­ri szá­ma: 2005.13.A.
(Má­tyus Lász­ló felvétele)
by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–45‑1

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?