Czintos Emese: Példától az olvasmányig

február 9th, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Czin­tos Eme­se. Pél­dá­tól az ol­vas­má­nyig: A (szép)história a 16. szá­zad ma­gyar iro­dal­má­ban. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 179. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2017.

A könyv a his­tó­ri­ás ének­nek, ezen be­lül a szép­his­tó­ri­á­nak a 16. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­ban be­töl­tött sze­re­pét ér­tel­me­zi két ol­va­sat met­szés­pont­ja­in: a mű­faj­tör­té­ne­ti, po­é­ti­kai, ol­vas­mány­tör­té­ne­ti, nyom­da­tör­té­ne­ti, esz­me­tör­té­ne­ti kér­de­zé­sek ré­vén le­von­ha­tó ta­nul­sá­go­kat egy szö­veg­köz­pon­tú ana­li­ti­kus, dis­kur­zív ol­va­sat­tal veti össze. Ti­po­ló­gi­ai és ter­mi­no­ló­gi­ai vizs­gá­la­to­kat kö­ve­tő­en, a gyö­nyör­köd­te­tés, szó­ra­koz­ta­tás szán­dé­ká­nak nyo­ma­it ke­res­ve, a kö­tet a szö­ve­gek le­gi­ti­má­ci­ós tech­ni­ká­it tér­ké­pe­zi fel, me­lyek ré­vén igye­kez­tek ki­búj­ni a hi­va­ta­los, pro­tes­táns presk­rip­tív mo­rá­lis el­len­őr­zés alól, ily mó­don ke­res­ve két iro­dal­mi ideo­ló­gia és be­széd­mód érint­ke­zé­si felületeit.

letöltés

impresszum

Czin­tos Emese
Pél­dá­tól az olvasmányig
A (szép)história a 16. szá­zad ma­gyar irodalmában

Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 179

Sorozatszerkesztő:
Fó­rizs Gergely

A ki­ad­vány a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia tá­mo­ga­tá­sá­val készült

A bo­rí­tón: a Csoma-kódex egyik vers­zá­ró virágdísze
(MTA Könyv­tár és In­for­má­ci­ós Köz­pont, Kéz­irat­tár, K 72)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978–615-5478–42‑0

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?