A tudós elhagyott terepén: Tanulmányok Poszler György emlékére

február 2nd, 2018 § 0 comments

reciti könyv

Dá­vid­há­zi Pé­ter és Ke­le­véz Ág­nes, szerk. A tu­dós el­ha­gyott te­re­pén: Ta­nul­má­nyok Posz­ler György em­lé­ké­re. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2017.

A kö­tet alap­já­ul szol­gált aka­dé­mi­ai kon­fe­ren­ci­án, 2016. áp­ri­lis 4‑én igye­kez­tünk be­jár­ni a Posz­ler György ér­dek­lő­dé­sét meg­ha­tá­ro­zó szel­le­mi tá­ja­kat. Kezd­ve az in­du­lá­sát és egész fej­lő­dés­tör­té­ne­tét meg­ha­tá­ro­zó Er­déllyel, foly­tat­va tu­dó­si szem­lé­le­te ki­ala­ku­lá­sá­val és a szel­lem­tör­té­net­tel, majd az őt mind­vé­gig fog­lal­koz­ta­tó Szerb An­tal mun­kás­sá­gá­nak ér­tel­me­zé­sé­vel, Kosz­to­lá­nyi ál­ta­la is cso­dált Haj­na­li ré­szeg­ségének új­ra­ér­tel­me­zé­sé­vel és a köny­ves­pol­cán fény­kép­ként őr­zött Ba­bits pá­lya­kez­dé­sé­nek elem­zé­sé­vel, vé­gül az iro­da­lom­tu­do­mány és az iro­da­lom­ta­ní­tás tör­té­ne­ti össze­füg­gé­se­i­vel, va­la­mint az esz­té­ti­ká­hoz (és az ELTE Esz­té­ti­ka Tan­szé­ké­hez) fű­ző­dő kap­csolatával. Most az MTA Nyelv- és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Osz­tá­lyá­nak meg­bízásából az ot­ta­ni elő­adá­so­kat to­váb­bi­ak­kal ki­egé­szít­ve, meg­szer­keszt­ve és egy­ség­be fog­lal­va közöljük.

letöltés

impresszum

A tu­dós el­ha­gyott terepén
Ta­nul­má­nyok Posz­ler György emlékére

Szerkesztette:
Dá­vid­há­zi Péter
Ke­le­véz Ágnes

A kö­tet meg­je­le­né­sét a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia támogatta.

A bo­rí­tón Posz­ler Györ­gyi felvétele

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–41‑3

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?