Börtön, exilium és szenvedés: Bethlen Miklós élettörténetének kora újkori kontextusai

december 26th, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Bör­tön, exi­li­um és szen­ve­dés: Beth­len Mik­lós élet­tör­té­ne­té­nek kora új­ko­ri kon­tex­tu­sai, szerk. Fajt Ani­ta, Szi­lá­gyi Emő­ke Rita, Tóth Zsom­bor, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017.

Je­len kö­tet a 2016-os Beth­len Miklós-emlékév ke­re­té­ben ké­szült, ame­lyet az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet  Re­ne­szánsz Osz­tá­lyá­nak mun­ka­tár­sai va­ló­sí­tot­tak meg a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia, a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap, a Re­for­má­ció Em­lék­bi­zott­ság és a REFO500 tu­do­má­nyos kon­zor­ci­um tá­mo­ga­tá­sa­i­nak köszönhetően.

A Bethlen-emlékév és a mis­kol­ci kon­fe­ren­cia is ugyan­azt a célt kö­vet­te, ne­ve­ze­te­sen, hogy Beth­len Mik­lós élet­mű­vét kor­sze­rű mód­szer­ta­nok­kal és kor­társ, ér­vé­nyes szak­mai kon­tex­tu­sok­ban meg­je­le­nít­ve ér­té­kel­jük, amely­nek so­rán ne a vissza­em­lé­ke­zés gesz­tu­sa és pá­to­sza le­gyen a meg­ha­tá­ro­zó, ha­nem a kom­pa­ra­tív szem­pon­tok  alap­ján mű­kö­dő, a kül­föl­di tu­do­má­nyos­ság je­len­tős ered­mé­nye­it ter­mé­ke­nyen ref­lek­tá­ló app­li­ká­ció. Re­mé­nye­ink  sze­rint a kö­tet anya­ga vissza­iga­zol­ja e törekvésünket.

letöltés

impresszum

Bör­tön, exi­li­um és szenvedés
Beth­len Mik­lós élet­tör­té­ne­té­nek kora új­ko­ri kontextusai


Szerkesztette:
Fajt Anita
Szi­lá­gyi Emő­ke Rita
Tóth Zsombor

A kö­tet meg­je­le­né­sét Fo­dor Pál,
az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Intézetének
fő­igaz­ga­tó­ja támogatta

A bo­rí­tó­hoz fel­hasz­nált fény­kép forrása:
http://www.kozpont.ro/epitett-oroksegunk/erdely-egyik-legszebb-kiralyi-birtoka-es-vara/

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–43‑7

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?