Tiltva, tűrve, imádkozva, énekelve: Tanulmányok a Szózatról (Hagyományfrissítés ‧ 5)

december 13th, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Tilt­va, tűr­ve, imád­koz­va, éne­kel­ve: Ta­nul­má­nyok a Szó­zatról, szerk. Sza­lisz­nyó Lil­la, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017 (Ha­gyo­mány­fris­sí­tés, 5).

Vö­rös­mar­ty Mi­hály Szó­zat című ver­se (1836) és Eg­res­sy Béni Szózat-dal­la­ma (1843) olyan iro­dal­mi és mul­ti­me­di­á­lis al­ko­tás, ame­lyet a kor­tár­sak szin­te meg­szü­le­té­se pil­la­na­tá­tól nem­ze­ti jel­kép­pé avat­tak. A meg­ze­né­sí­tést kö­ve­tő­en Vö­rös­mar­ty so­rai fu­tó­tűz gyor­sa­sá­gá­val ter­jed­tek, a tár­sa­da­lom min­den ré­te­gé­hez  el­ju­tot­tak, na­gyon rö­vid időn be­lül or­szá­go­san is­mert mű lett. A Szó­zat sza­va­la­ti da­rab­ként, de még in­kább ze­nei for­má­ban már az 1840-es évek kö­ze­pén a kö­zös­sé­gi ese­mé­nyek szin­te ál­lan­dó mű­sor­szá­má­vá vált. A me­di­á­lis két­ar­cú­ság és a rep­re­zen­ta­tív, nagy­kö­zös­sé­gi sze­rep je­len­tős mér­ték­ben bő­ví­ti az ér­tel­me­zé­si le­he­tő­sé­ge­ket, és kü­lö­nö­sen az in­ter­disz­cip­li­na­ri­tás­nak ked­vez. Je­len ta­nul­mány­kö­tet irodalom‑, nyelv‑, zene- és po­li­ti­ka­tör­té­nész szer­zői ezt a több­szem­pon­tú­sá­got ki­hasz­nál­va arra tesz­nek kí­sér­le­tet, hogy sa­ját ku­ta­tá­si te­rü­le­tük fe­lől kö­ze­lít­ve a Szó­zathoz, ed­dig ke­vés­sé mél­ta­tott, vagy egy­ál­ta­lán nem is­mert össze­füg­gé­se­ket hoz­za­nak felszínre.

letöltés

impresszum

Tilt­va, tűr­ve, imád­koz­va, énekelve
Ta­nul­má­nyok a
Szó­zatról


Szerkesztette:
Sza­lisz­nyó Lilla

Ha­gyo­mány­fris­sí­tés ‧ 5

Sorozatszerkesztő:
Fó­rizs Gergely

A ki­ad­vány a
Mű­vé­sze­tek és tu­do­mány a nem­zet­épí­tés szol­gá­la­tá­ban
a 19. szá­za­di Ma­gyar­or­szá­gon
K 108670 szá­mú OTKA-pályázat
tá­mo­ga­tá­sá­val készült.

A kö­tet ta­nul­má­nyai az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kutatóközpont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te 2015. má­jus 19-én ren­de­zett konferenciájára
ké­szül­tek. A kon­fe­ren­cia meg­ren­de­zé­sét a Mű­vé­sze­tek és tu­do­mány a
nem­zet­épí­tés szol­gá­la­tá­ban a 19. szá­za­di Ma­gyar­or­szá­gon K 108670 számú
OTKA-pályázat tet­te lehetővé.

A bo­rí­tón és a szenny­cím­la­pon Hon­ti Nán­dor­nak, a Lán­dor Tivadar
szer­kesz­tet­te Vörösmarty-albumban (1903) meg­je­lent Szó­zat készített
il­luszt­rá­ci­ó­ja látható.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2063–8361
ISBN 978–615-5478–37‑6

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te, web: He­ge­düs Béla

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?