Tóth Zsombor: A kora újkori könyv antropológiája

november 24th, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Tóth Zsom­bor, A kora új­ko­ri könyv ant­ro­po­ló­gi­á­ja: Kéz­ira­tos nyil­vá­nos­ság Cse­rei Mi­hály (1667–1756) írás- és szö­veg­hasz­ná­la­tá­ban, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 178).

A kó­dex­ként és nyom­tat­vány­ként egy­aránt fel­fo­gott kora új­ko­ri könyv ant­ro­po­ló­gi­á­ja az írás és ol­va­sás ak­tu­sa­i­nak vizs­gá­la­ta ré­vén, te­hát az írás- és szö­veg­hasz­ná­latból ért­he­tő meg. A két fő mé­di­um, a nyom­ta­tott és a kéz­ira­tos szö­veg és e szö­ve­gek nyil­vá­nos­ság­mo­dell­je­i­nek dis­tink­ci­ó­ja az egyé­ni hasz­ná­lat (ol­va­sás, írás, for­dí­tás, má­so­lás) re­konst­ruk­ci­ó­ját és ér­tel­me­zé­sét te­szi le­he­tő­vé. Ily mó­don a kora új­ko­ri iro­da­lom mű­kö­dé­sé­hez ad­hat iro­da­lom­tör­té­ne­ti szem­pont­ból is ér­vé­nyes ke­re­te­ket és támpontokat.

Je­len ta­nul­mány­kö­tet eb­ben az írás­ant­ro­po­ló­gi­ai és iro­da­lom­tör­té­ne­ti kér­dés­kör­ben vizs­gál­ja Cse­rei Mi­hály kéz­ira­tos ha­gya­té­kát, il­let­ve ránk ma­radt könyv­tár­tö­re­dé­két, köny­ve­i­ben ugyan­is az ol­va­sá­si al­kal­mak és szö­veg­ér­té­sek ak­tu­sa­it gaz­dag marginália-anyag őriz­te meg. A 2003-ban el­kez­dett és több ma­gyar­or­szá­gi, il­let­ve er­dé­lyi in­téz­mény­ben vég­zett le­vél­tá­ri és könyv­tá­ri ku­ta­tás so­rán a szer­ző kö­rül­be­lül 2500 lap­nyi kéz­ira­tos anya­got te­kin­tett át, gyűj­tött fel és vizs­gált meg. En­nek a ku­ta­tás­nak a rész­ered­mé­nye­i­ből, il­let­ve Cse­rei könyv­tá­rá­nak vizs­gá­la­tá­ból épül fel ez a ta­nul­mány­kö­tet, fó­ku­szá­ban Cse­rei írás­hasz­ná­la­ti habitusával.

letöltés

impresszum

Tóth Zsom­bor

A kora új­ko­ri könyv antropológiája:
Kéz­ira­tos nyil­vá­nos­ság Cse­rei Mi­hály (1667–1756) írás- és szöveghasználatában


Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 178

Sorozatszerkesztő:
Fó­rizs Gergely

Lektorálta:
Fa­za­kas Ger­gely Tamás

Ké­szült a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap
és az
MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kutatóközpont
támogatásával


by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978–615-5478–39‑0

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Web: He­ge­düs Béla

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?