A fantázia hippogriffje (RomKép 2017)

november 2nd, 2017 § 0 comments

reciti könyv

A fan­tá­zia hip­pog­riff­je: A ro­man­ti­kus kép­ze­lő­erő el­be­szél­he­tő­sé­ge. Kon­fe­ren­cia­kö­tet, szerk. Nagy Be­á­ta, Su­rá­nyi Be­á­ta, Uj­vá­ri Nóra, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017.

A kö­tet szer­kesz­tői, az ELTE Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Is­ko­lá­ja Ké­ső­ro­man­ti­kus és Kora Mo­dern Ma­gyar Iro­da­lom prog­ram­já­nak hall­ga­tói. Nagy Be­á­ta, Su­rá­nyi Be­á­ta és Uj­vá­ri Nóra szak­mai el­kö­te­le­zett­sé­ge és ügy­sze­re­te­te ré­vén szer­ve­ző­dött a ta­va­lyi kon­fe­ren­cia, mely­nek elő­adá­sa­i­ból je­len kö­tet lét­re jött. A kon­fe­ren­cia több szek­ci­ó­ban zaj­lott, mind­egyi­ket szo­kat­la­nul élénk ér­dek­lő­dés kí­sér­te. Az elő­adá­sok si­ke­re ter­mé­sze­te­sen nem füg­get­len a té­ma­vá­lasz­tás si­ke­ré­től, ami új­fent a ro­man­ti­ka ak­tu­a­li­tá­sá­nak – az értő kér­dé­sek­re vá­la­szo­ló, meg­szó­lí­tó ere­jé­nek – a bizonyítéka.

letöltés

impresszum

A fan­tá­zia hippogriffje
A ro­man­ti­kus kép­ze­lő­erő elbeszélhetősége
Konferenciakötet

Szerkesztette
Nagy Be­á­ta
Su­rá­nyi Beáta
Uj­vá­ri Nóra

ELTE, Késő ro­man­ti­kus és kora mo­dern ma­gyar iro­da­lom dok­to­ri program
A kö­tet az ELTE BTK HÖK Tu­do­mány­szer­ve­zé­si és Ku­ta­tá­si Pá­lyá­zat tá­mo­ga­tá­sá­val je­lent meg.

by-nc-sa

Köny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.

Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–33‑8

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?