Élet és halál Shakespeare életművében

október 27th, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Élet és ha­lál Shakes­peare élet­mű­vé­ben: 400 éves ju­bi­le­um, szerk. Al­má­si Zsolt, Fa­bi­ny Ti­bor, Pik­li Na­tá­lia, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017.

Wil­li­am Shakes­peare szem­pont­já­ból 2016 ki­vé­te­les év­nek bi­zo­nyult, hi­szen vi­lág­szer­te ün­ne­pel­ték a szer­ző ha­lá­lá­nak 400 éves év­for­du­ló­ját. Az ün­nep­lés­so­ro­za­tok­nak ter­mé­sze­te­sen a ha­lál 400. év­for­du­ló­ja nem a tár­gyát ké­pez­te, ha­nem csu­pán az al­kal­mat szol­gál­tat­ta hoz­zá, hi­szen sen­ki sem örül, örült an­nak, hogy a vi­lág­iro­da­lom egyik leg­na­gyobb ha­tá­sú szer­ző­jé­nek éle­te 1616-ban vé­get ért. Ha­lá­lá­nak év­for­du­ló­ja in­kább azt tet­te még nyil­ván­va­lób­bá, hogy ki­de­rül­jön, Shakes­peare mennyi­re is él : élet­mű­ve ma is köny­vek ol­da­la­in, szín­pa­don és film­vász­non szó­lít­ja meg az ér­dek­lő­dő­ket, és mu­tat­ja meg, hogy drá­mái ma is annyi­ra nép­sze­rű­ek, olvasó- és né­ző­csa­lo­ga­tó­ak, mint sa­ját ko­rá­ban vol­tak. Shakes­peare ha­lá­la­kor te­hát az éle­tet ün­ne­pel­tük, hogy Shakes­peare él a köny­vek lap­ja­in, a szín­pa­don és film­vász­non, neve ma is már­ka­név, és mű­vei oly­annyi­ra nyi­tot­tak, hogy könnyű éle­tet le­hel­ni be­lé­jük, élet­re hív­ni őket.

letöltés

impresszum

Élet és ha­lál Shakes­peare életművében
400 éves jubileum


Szerkesztette
Al­má­si Zsolt
Fa­bi­ny Tibor
Pik­li Natália

A kö­tet meg­je­le­né­sét a
Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­tem támogatta.‧

by-nc-sa

Köny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.

Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–35‑2

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv : Hlat­ki Dorottya
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?