International Conference and Humboldt Kolleg – Budapest, 2017

október 3rd, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Net­wor­king Guide: En­ligh­te­ned So­ci­eti­es, Li­te­ra­tu­re and Sci­en­ce in Cent­ral Euro­pe. In­ter­na­ti­o­nal Con­fe­ren­ce and Hum­boldt Kol­leg, Hun­ga­ri­an Aca­demy of Sci­en­ces – Hun­ga­ri­an Na­ti­o­nal Mus­e­um, Bu­da­pest, 11–15 Oc­to­ber 2017, edi­ted by Réka Len­gyel, Gá­bor Tüs­kés, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017.

Download

by-nc-saAttribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Hungary
(CC BY-NC-SA 2.5 HU)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hu/deed.en)

ISBN 978–615-5478–38‑3

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés: He­ge­düs Béla

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?