Librum evolvo – Knapp Éva könyve a recitin

július 31st, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Knapp Éva, Li­brum evol­vo: Eszme- és könyv­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok a XVIXX. szá­zad­ból, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017.

librum_boritofajl

A kö­tet ti­zen­öt ta­nul­mányt tar­tal­maz az el­múlt tíz év­ben ké­szült, a régi ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­té­hez és  in­ter­disz­cip­li­ná­ris szö­veg­kör­nye­ze­té­hez, min­de­nek­előtt a kora új­ko­ri esz­mék ala­ku­lá­sá­hoz szo­ro­san kö­tő­dő írá­sok kö­zül. Előz­mé­nye, mely­hez for­rás­anya­gát és te­ma­ti­ká­ját te­kint­ve kap­cso­ló­dik a Li­bel­lus – Vá­lo­ga­tott könyv- és könyv­tár­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok (Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2007) című mun­ka. Míg azon­ban a Li­bel­lusban a vizs­gá­lat kö­zép­pont­já­ban maga a könyv és a könyv­tár állt, e kö­tet­ben a könyv és a vele kap­cso­la­tos „in­téz­mé­nyek” je­len­tős mér­ték­ben „eszköz”-ként szol­gál­nak az eszme- és iro­da­lom­tör­té­ne­ti vizs­gá­lat­hoz, azaz a té­mák ki­fej­té­sé­ben új meg­kö­ze­lí­tés és mód­szer érvényesül.

letöltés

impresszum

Knapp Éva

Li­brum evolvo
Eszme- és könyv­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok a XVIXX. századból


A kö­te­tet dí­szí­tő fa­met­sze­tek Gui­li­el­mus Jenamy
Pa­n­egy­ri­cus oc­cas­io­ne no­vae Aca­de­mi­ci So­ci­eta­tis Jesu
Tyr­na­vi­ae Col­le­gii Bib­li­ot­he­cae, Tyrnaviae,
Ty­pis Aca­de­mi­cis So­ci­eta­tis Jesu, 1761 című
nyom­tat­vá­nyá­ból származnak

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–34‑5

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?