Friedrich Schiller: A Naiv és Sentimentális kőlteményről [ReTextum ‧ 6]

július 7th, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Fried­rich Schil­ler, A Naiv és Sen­ti­men­tá­lis kől­te­mény­ről, ford. Bö­lö­ni Far­kas Sán­dor, s. a. r. La­bá­di Ger­gely, Simon-Szabó Ág­nes, a kí­sé­rő­ta­nul­mányt írta Simon-Szabó Ág­nes, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017 (Re­Tex­tum, 6).

Bö­lö­ni Far­kas Sán­dor neve mind a kor­tár­sak, mind a ké­sőb­bi ku­ta­tás szá­má­ra egy­be­forrt a szer­ző nagy si­ke­rű úti­nap­ló­i­val. Az egy­köny­ves szer­ző­vé vá­lás az ame­ri­kai uta­zás be­szá­mo­ló­in ala­pult. Az uta­zá­sok szö­ve­gé­re irá­nyu­ló vi­lá­gos fó­kusz, az egy­köny­ves ál­lan­dó jel­ző és a sze­rény, vissza­hú­zó­dó jel­lem­rajz ugyan­ak­kor ho­mály­ban hagy­ják a bi­zo­nyá­ra iro­dal­mi am­bí­ci­ók­kal is bíró er­dé­lyi ér­tel­mi­sé­gi teljes(ebb) pro­fil­ját. Ez a vak­folt egy­re töb­bek ér­dek­lő­dé­sét kel­ti fel, így az el­múlt évek­ben meg­kez­dő­dött a szer­ző ed­dig kéz­irat­ban ma­radt tör­té­net­írói, szép­iro­dal­mi for­dí­tá­sa­i­nak ki­adá­sa. Ebbe a sor­ba il­lesz­ke­dik je­len ki­ad­vány is.

letöltés

impresszum

Fried­rich Schiller
A Naiv és Sen­ti­men­tá­lis kőlteményről


Fordította:
Bö­lö­ni Far­kas Sándor

Saj­tó alá rendezte:
La­bá­di Gergely
Simon-Szabó Ágnes

A kí­sé­rő­ta­nul­mányt írta:
Simon-Szabó Ágnes

Re­Tex­tum ‧ 6
Sorozatszerkesztő:
He­ge­düs Béla
La­bá­di Gergely

A ki­ad­vány a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap tá­mo­ga­tá­sá­val készült.
A ki­ad­vány ké­szí­tő­it mun­ká­juk so­rán az MTA-DE
Klasszi­kus Ma­gyar Iro­dal­mi Tex­to­ló­gi­ai Ku­ta­tó­cso­port támogatta.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2064–728X
ISBN 978–615-5478–31‑4

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te: La­bá­di Gergely

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?