Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások – 2

december 11th, 2016 § 0 comments

reciti könyv

Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok – 2., szerk. Biró An­na­má­ria, Boka Lász­ló, Nagyvárad–Budapest, Par­ti­um Ki­adó – re­ci­ti, 2016.

2015. szep­tem­ber 10–11-én zaj­lott le Nagy­vá­ra­don, a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem Ma­gyar Nyelv- és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi tan­szé­ké­nek szer­ve­zé­sé­ben az az in­ter­disz­cip­li­ná­ris kon­fe­ren­cia, mely­nek vá­lo­ga­tott, szer­kesz­tett anya­gát tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só.A két év­vel ko­ráb­ban út­já­ra in­dí­tott tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia­so­ro­zat – amely re­mé­nye­ink sze­rint 2017-ben foly­ta­tó­dik is­mét – hé­zag­pót­ló sze­re­pet kí­ván be­töl­te­ni a ha­zai iro­da­lom­tör­té­ne­ti és kul­tú­ra­tu­do­má­nyi vizs­gá­ló­dá­sok ke­re­te­in be­lül az értelmiség-kutatás mind­ezi­dá­ig fel­tá­rat­lan, ámde na­gyon is össze­tett, tör­té­ne­ti, el­mé­le­ti és szo­cio­ló­gi­ai ke­re­te­ket egy­aránt igény­lő fo­lya­ma­ta­i­ban. Kö­te­tünk – a kon­fe­ren­ci­ák­hoz iga­zod­va, s az első, ha­son­ló című kö­tet vissz­hang­ján, si­ke­rén is fel­buz­dul­va –, kö­zel 25 elő­adó ta­nul­má­nyát nyújt­ja e té­má­ban, a „má­so­dik fel­vo­nás” leg­ja­vá­nak ered­mé­nye­it te­hát, el­té­rő kor­sza­kok­ra, egyé­nek­re és cso­por­to­su­lá­sok­ra, va­la­mint kap­cso­la­ti há­lók­ra össz­pon­to­sí­tó ku­ta­tá­sok mentén.

letöltés

impresszum

Ér­tel­mi­sé­gi karriertörténetek,
kap­cso­lat­há­lók, írócsoportosulások
2.


Szerkesztette:
Biró Annamária
Boka László

A kö­tet a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem és az MTA BTK
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet együtt­mű­kö­dé­sé­ben va­ló­sult meg.

A könyv meg­je­le­né­sét a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap támogatta
nka_logo_2012_rgb

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–29‑1

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, gra­fi­ka: Vin­c­ze Judit

Budapest
2016

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?