60 év (MTA BTK ITI)

november 26th, 2016 § 0 comments

reciti könyv

Hat­van év az MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben: Intézmény- és tu­do­mány­tör­té­ne­ti met­sze­tek, ír­ták és össze­ál­lí­tot­ták az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek mun­ka­tár­sai, szer­kesz­tet­te Kecs­ke­mé­ti Gá­bor, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2016.

letöltés

impresszum

Hat­van év az MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben
Intézmény- és tu­do­mány­tör­té­ne­ti met­sze­tek

Ír­ták és össze­ál­lí­tot­ták:
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek mun­ka­tár­sai

Szer­kesz­tet­te:
Kecs­ke­mé­ti Gá­bor

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978–615-5478–28‑4

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa

Bu­da­pest
2016

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?