Bethlen Miklós válogatott bibliográfia

október 28th, 2016 § 0 comments

reciti könyv

Beth­len Mik­lós vá­lo­ga­tott bib­li­og­rá­fia, össze­áll. és bev. Tóth Zsom­bor, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2016.

Je­len bib­li­og­rá­fia a 2016. jú­li­us 31-én le­zá­rult gyűj­tés ered­mé­nye­it je­le­ní­ti meg. Te­kin­tet­tel a di­gi­tá­lis for­du­lat elő­idéz­te sa­já­tos vál­to­zás­ra, amely nem­csak a Bethlen-kutatást, de ál­ta­lá­ban a ré­gi­ség vizs­gá­la­tát egy­re in­kább be­fo­lyá­sol­ja, e bib­li­og­rá­fia meg­al­ko­tá­sa­kor ki­emelt je­len­tő­sé­get ka­pott a re­le­váns on­line tar­tal­mak meg­je­lö­lé­se és gyűj­té­se, il­let­ve az on­line fe­lü­le­te­ken lét­re­ho­zott di­gi­tá­lis ar­chí­vu­mok fel­tér­ké­pe­zé­se és pub­li­kus­sá té­te­le a ku­ta­tás szá­má­ra. Noha nem si­ke­rült e bib­li­og­rá­fia min­den egyes té­te­lé­hez lin­ket hoz­zá­ren­del­ni, hi­szen a vég­be­ment, fő­ként ret­ros­pek­tív di­gi­ta­li­zá­ció ko­ránt­sem tel­jes körű, vég­képp nem ab­ban a szö­veg­uni­ver­zum­ban, amely­ben a Beth­len Mik­lós­ra vo­nat­ko­zó (szak)irodalmi pub­li­ká­ci­ók ke­res­he­tők, még­is azt re­mé­lem, hogy a bib­li­og­rá­fi­ai té­te­lek­hez hoz­zá­ren­delt lin­kek és le­tölt­he­tő tar­tal­mak a Bethlen-kutatók szá­má­ra re­le­váns és azon­nal el­ér­he­tő szö­veg­ar­chí­vu­mot te­rem­te­nek meg.

letöltés

impresszum

Beth­len Miklós
vá­lo­ga­tott bibliográfia


Össze­ál­lí­tot­ta és be­ve­ze­tő­vel ellátta:
Tóth Zsombor

Lektorálta:
Jan­ko­vics József

Olvasószerkesztő:
Szi­lá­gyi Emő­ke Rita

BMsigno
A kö­tet az Aka­dé­mi­ai Könyv­ki­adá­si Pályázat
tá­mo­ga­tá­sá­val je­lent meg.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–27‑7

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Budapest
2016

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?