Angyal vagy démon: Tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról (Hagyományfrissítés ‧ 4)

május 12th, 2016 § 1 comment

reciti könyv

An­gyal vagy dé­mon: Ta­nul­má­nyok Gyu­lai Pál Író­nő­ink című írá­sá­ról, szerk. Tö­rök Zsu­zsa, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2016 (Ha­gyo­mány­fris­sí­tés, 4).

Gyu­lai Pál Író­nő­ink című, 1858-ban meg­je­lent írá­sa a ma­gyar iro­da­lom­tör­té­ne­ti ha­gyo­mány ha­tás­tör­té­ne­ti­leg egyik leg­je­len­tő­sebb szö­ve­ge. A vi­ta­irat sa­ját ko­rá­ban is szá­mos ref­le­xi­ót szült, és máig az író­női élet­mű­vek fo­gad­ta­tá­sá­val kap­cso­la­tos, gyak­ran kri­ti­kus be­ál­lí­tó­dás örök hi­vat­ko­zá­si pont­ja. A ta­nul­mány­kö­tet szer­zői el­té­rő tu­do­mány­ágak mód­szer­ta­ná­val, a sajtó‑, a kritika‑, az irodalom- és az esz­me­tör­té­net, va­la­mint a szo­cio­ló­gia és a tár­sa­dal­mi ne­mek tör­té­ne­te össze­füg­gé­se­i­ben ér­tel­me­zik újra Gyu­lai éles han­gú po­lé­mi­á­ját. A ta­nul­má­nyok nem vi­tat­koz­nak vagy azo­no­sul­nak Gyu­lai Pál egyes ki­je­len­té­se­i­vel, ha­nem a szö­veg sok­ré­tű kon­tex­tu­a­li­zá­ló ol­va­sa­ta­it nyújt­ják. Meg­ér­te­ni és fel­tár­ni kí­ván­ják a szö­veg lét­re­jöt­té­nek, köz­re­adá­sá­nak és fo­gad­ta­tá­sá­nak sok­szí­nű ko­ra­be­li kon­tex­tu­sát, ily mó­don pe­dig egy sa­já­tos ha­gyo­mány ki­ala­ku­lá­sá­nak és to­vább­élé­sé­nek bo­nyo­lult folyamatát.

letöltés

impresszum

An­gyal vagy démon
Ta­nul­má­nyok Gyu­lai Pál Író­nő­ink című írásáról

Szerkesztette:
Tö­rök Zsuzsa

Ha­gyo­mány­fris­sí­tés ‧ 4

Sorozatszerkesztő:
Fó­rizs Gergely

A ki­ad­vány a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap tá­mo­ga­tá­sá­val készült.
nka
A kö­tet ta­nul­má­nyai az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kutatóközpont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te 2014. má­jus 23-án Író­nő­ink cím­mel rendezett
kon­fe­ren­ci­á­ján el­hang­zott elő­adá­sok szer­kesz­tett változatai.

A bo­rí­tón és szenny­cím­la­pon Ab­ra­ham So­lo­mon (1824–1862) an­gol festő
La Lett­re című, 1843 kö­rül ké­szült fest­mé­nyé­nek re­pro­duk­ci­ó­ja látható.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2063–8361
ISBN 978–615-5478–23‑9

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Budapest
2016

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Angyal vagy démon: Tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról (Hagyományfrissítés ‧ 4)

Vélemény, hozzászólás?