William Shakespeare: Leár. Lear király [ReTextum ‧ 5]

április 23rd, 2016 § 0 comments

reciti könyv

Wil­li­am Shakes­peare, Leár. Lear ki­rály, a kí­sé­rő­ta­nul­mányt írta és s. a. r. Kiss Zsu­zsán­na, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2016 (Re­Tex­tum, 5).

Kö­te­tünk a két leg­ko­ráb­bi ma­gyar Lear király-fordítás szö­veg­köny­ve­i­nek gon­do­zott, kí­sé­rő­ta­nul­mánnyal el­lá­tott ki­adá­sát tar­tal­maz­za. Az első ma­gyar Lear szö­veg­köny­vét el­ve­szett­nek hit­te a szak­ma – ná­lunk ol­vas­ha­tó. A má­so­dik for­dí­tás­ból ké­szült egy sú­gó­pél­dány, egy sze­rep­könyv és egy ké­sőb­bi tisz­tá­zat is, ezek pár­hu­za­mos vizs­gá­la­tá­ra el­ső­ként vál­lal­koz­tunk.A kí­sé­rő­ta­nul­mány a szö­veg­köny­ve­ket egy­be­ve­ti for­rá­sa­ik­kal és egy­más­sal, va­la­mint kí­sér­le­tet tesz a be­lő­lük fel­épí­tett szín­há­zi pro­duk­ci­ók je­len­tő­sé­gé­nek fel­vá­zo­lá­sá­ra is.

letöltés

impresszum

Wil­li­am Shakes­peare
Leár
Lear ki­rály


A kí­sé­rő­ta­nul­mányt írta és saj­tó alá ren­dez­te:
Kiss Zsu­zsán­na

Lek­to­rál­ta:
De­me­ter Jú­lia
La­bá­di Ger­gely

Re­Tex­tum ‧ 5
So­ro­zat­szer­kesz­tő:
He­ge­düs Béla
La­bá­di Ger­gely

A ki­ad­vány a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szült.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2064–728X
ISBN 978–615-5478–21‑5

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Tör­del­te: La­bá­di Ger­gely

Bu­da­pest
2016

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?